Sociaal-economische raad
20 december 2017
Pers- en Nieuwsberichten
Columns en Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten

Divosa vraagt Kamer aandacht voor BUIG-budget, beschermingsbewind en loondispensatie
Nieuwsbericht, Divosa, 20 december 2017
Woensdag 20 december start de Kamerbehandeling van de SZW-begroting voor 2018. In de aanloop naar het debat heeft Divosa de fractiewoordvoerders aandacht gevaagd voor drie prangende onderwerpen: het landelijk bijstandsbudget is aantoonbaar te laag, de kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoering lopen op en de invoering van loondispensatie: Divosa is voor behoud loonkostensubsidie.

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2018
Nieuwsbericht, Rijksoverheid  15 december 2017
Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast

Fundamentele keuzen zijn nodig voor een toekomstbestendig sociaal stelsel
Oratie prof. dr. Daniël van Vuuren
Persbericht Tilburg University, 7 december 2017
Nederland is een van de welvarendste landen aller tijden, met een van de best ontwikkelde socialezekerheidsstelsels ooit bedacht. Dat neemt niet weg dat het altijd effectiever en efficiënter kan. Om het stelsel van de sociale zekerheid toekomstbestendig te maken zijn fundamentele keuzen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de flexibele arbeidsmarkt – de steeds grotere groep zzp’ers en het stijgende aandeel tijdelijke contracten, nulurencontracten en payrollers

Telegraaf: 'Taaleis in bijstand wordt eindelijk menens'
Nieuwsbericht, Divosa, 7 december 2017 — Bron: www.telegraaf.nl
In de vier grootste steden profiteren nog altijd duizenden werklozen van een uitkering, zonder dat ze voldoende Nederlands spreken om kans te maken op een baan, zoals de wet eist, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) gaat gemeenten achter de vodden zitten

Budget bijstandsuitkeringen aantoonbaar te laag
Nieuwsbericht, Divosa, 6 december 2017
Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit een analyse blijkt nu dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd. Dat komt vooral omdat er geen rekening is gehouden met de voorspelbare groei van de bijstand door de instroom van statushouders en de toenemende kosten van de gemeentelijke vangnetregeling.

Bijstand groeit minder snel
CBS, Persbericht, 30 november 2017
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het derde kwartaal van 2017 toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het tempo van de jaar-op-jaargroei neemt al vier kwartalen achtereen af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS

Dordrecht tekent bezwaar aan tegen miljoenentekort bijstand
Nieuwsbericht, Gemeente Dordrecht, 24 november 2017
Gemeente Dordrecht tekent bezwaar aan bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen het dreigende tekort van miljoenen op de bijstand. Binnen de Drechtsteden wordt Dordrecht veruit het zwaarst getroffen door de tekorten.

Staatssecretaris SZW verstrekt 213 gemeenten vangnetuitkering over 2016
Nieuwsbericht, Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, 8 november 2017
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal aan 213 gemeenten een vangnetuitkering Participatiewet toekennen voor een totaalbedrag van circa 138 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2016 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij o.a. bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering

Werk bespaart bijstand
Persbericht, Cedris, 8 november 2017
Gemeenten kunnen besparen op uitkeringen door gebruik te maken van het instrument loonkostensubsidie. Dat wordt duidelijk uit de inspiratietool die Cedris in samenwerking met Berenschot heeft gelanceerd. Deze tool berekent welke besparing de gemeente bereikt bij de inzet van loonkostensubsidie en verhoogt daarmee ook de re-integratiekansen van werkzoekenden. ‘Het is daarom jammer en eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat loonkostensubsidie nog zo weinig wordt ingezet door gemeenten. Gemeenten laten daarmee kansen liggen om meer mensen aan het werk te helpen. Deze tool helpt gemeenten die kansen te verzilveren’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

Moving forward on the European Pillar of Social Rights: Commission seeks to promote social protection for all
Nieuwsbericht, Europese Commissie, Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, 20 november 2017
Today the Commission has launched the second round of discussions with trade unions and employers' organisations at the EU level on how to help people in employment and in self-employment have access to social protection and related employment services

Brief UWV over verlaging Wajong-uitkering met arbeidsvermogen
Nieuwsbericht, Divosa, 17 november 2017
Per 1 januari gaat de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Zij krijgen daarover tussen half november en half december een brief van UWV. Gemeenten kunnen daarover vragen krijgen van mensen met een Wajong-uitkering

In 12 gemeenten te hoge drempels voor bijstandsaanvrager
Nieuwsbericht, de Nationale Ombudsman 11 oktober 2017
Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen. Deze gemeenten hanteren een zogenoemde zoektermijn van twee tot vier weken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Van Zutphen: 'Volgens de wet mag dit niet en financieel kwetsbare mensen worden zo in een nog moeilijkere positie gebracht. Wie geen geld voor zichzelf of zijn gezin kan verdienen, moet snel aanspraak kunnen maken op de bijstand.' De Nationale ombudsman doet daarom de aanbeveling per direct de wet rondom de zoektermijn en de verstrekking van een voorschot na te leven

Helft niet-werkenden met uitkering kan/wil niet werken
CBS, Persbericht, 7 oktober 2017
In 2016 hadden 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar een sociale uitkering en werkten niet. Hiervan zegt 54 procent niet te kunnen of willen werken. Onder een sociale uitkering wordt hier verstaan WW, bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het percentage dat niet wil of kan werken, verschilt sterk per regeling. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers, die op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt. Deze cijfers zijn tot stand gekomen door antwoorden op vragen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) samen te voegen met administratieve gegevens over sociale uitkeringen

 
Columns en Webartikelen

Amsterdam start zelf experiment met bijstand
Binnenlandsbestuur.nl, 8 november
De gemeente Amsterdam begint een eigen proef waarbij mensen met een bijstandsuitkering meer of juist minder begeleiding krijgen en 200 euro per maand mogen bijverdienen. Wethouder Arjan Vliegenthart (SP) wil weten of mensen zo sneller werk vinden.

Werkgevers willen flexibele AOW voor hun werknemers
In: MeJudice, 9 oktober 2017
De roep om een flexibele AOW-leeftijd wordt steeds luider. Van werknemerszijde is dat begrijpelijk, maar hoe staat het met de mening van werkgevers? Nieuw NIDI-onderzoek van Van Dalen, Henkens en Oude Mulders laat zien dat werkgevers worstelen met langer doorwerken en in hoge mate voor een flexibele AOW-leeftijd zijn. De weerstand tegen de wijze waarop nu de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting is vooral hoog onder werkgevers die zich zorgen maken over de consequenties van het langer doorwerken.

 
Parlementaire Informatie

Staatsbladen

461
Besluit van 28 november 2017 tot het bepalen van het moment en de wijze van het omzetten van het dagloon van de resterende uitkeringsrechten gebaseerd op de Werkloosheidswet zoals deze luidde voor 1 juli 2015 (Besluit eindconversie WW)

475
Besluit van 4 december 2017 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers

484
Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

485
Besluit van 6 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2018

486
Besluit van 7 december 2017 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Besluit Wfsv, het Besluit SUWI, het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met enkele kleine beleidsmatige en technische wijzigingen (Verzamelbesluit 2018)

Aanhangsels van de Handelingen

132
Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werken bij de Wajong loont niet (ingezonden 22 augustus 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 9 oktober 2017).

133
Vragen van de leden Voortman en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg» (ingezonden 7 september 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 9 oktober 2017).

137
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën over sociale minima die er op achteruit gaan en dat veel meer Nederlanders in armoede leven dan we denken (ingezonden 1 september 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Minister van Financiën (ontvangen 9 oktober 2017).

139
Vragen van de leden Hijink en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat zelfstandigen door gemeenten van schuldhulp worden uitgesloten (ingezonden 7 juli 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 9 oktober 2017).

140
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over problemen met de Participatiewet (ingezonden 11 september 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 9 oktober 2017).

143
Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het uitsluiten van zelfstandigen van schuldhulp door gemeenten (ingezonden 6 juli 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 9 oktober 2017).

575
Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Bijstandsproef is nep experiment» (ingezonden 9 november 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 4 december 2017).

650
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren (ingezonden 13 november 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 11 december 2017).

 
Boeken

Argumentenfabriek, De; Kalshoven, F.; Zonderland, S., Naar een nieuw sociaal contract : voor een beter Nederland
[Amsterdam] : De Argumentenfabriek, 2017. 152 p.
Kan het beter? Dat is de vraag die in deze studie centraal staat. Kan wat beter? Het sociale contract van Nederland. De centrale gedachte is dat mensen in de samenleving met elkaar een impliciet contract sluiten teneinde samen een beter leven te kunnen leiden. Het boek richt zich in hoofdzaak op de sociaal-economische hoofdstukken uit het sociale contract. De vrijheidsgraden en beperkingen die samenhangen met onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, en met wonen, zorg en pensioen. Deze zes onderwerpen worden ook wel 'lange systemen' genoemd. De nadruk ligt hierbij op de aansluiting tussen systemen, op het contract als geheel, en minder op de afzonderlijke hoofdstukken hierin. Hoe kan een nieuw sociaal contract er uit zien? Wat moet er minimaal in staan en welke 'pluspakketten' zijn mogelijk? 

Beleidsonderzoekers, De; Min. SZW; Peels, S.; Engelen, M.,Werken met Flextensie : onderzoek naar werken met behoud van uitkering via de Flextensie-constructie
Leiden : De Beleidsonderzoekers, 2017. 62 p.
Flextensie is een constructie waarbij mensen tijdelijk werken met behoud van uitkering en in aanvulling op hun uitkering een premie ontvangen voor het verrichte werk. Onderzoek naar de wijze waarop gemeenten gebruik maken van deze constructie en onder welke condities dit gebeurt. In het onderzoeksrapport wordt beschreven hoe de constructie eruit ziet, wat gemeenten, bedrijven en bijstandsgerechtigden aandragen als argumenten om de constructie toe te passen, hoe gemeenten omgaan met het kader van wet- en regelgeving en specifiek hoe zij verdringing van reguliere arbeid voorkomen. 

Bureau voor Sociale Argumentatie; St. Actief Burgerschap; Lub, V., Participatie in de bijstand: wat leert de wetenschap?
Rotterdam : Bureau voor Sociale Argumentatie, 2017. 56 p.
In opdracht van de gemeente Amsterdam is een verkennende studie verricht naar participatie in de bijstand. Wat kunnen de overheid en het maatschappelijk middenveld doen om mensen met een bijstandsuitkering meer deel te laten nemen aan de samenleving, zonder dat betaalde arbeid direct het einddoel is? De verkenning bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een journalistieke verkenning en een literatuurstudie. n het rapport wordt verslag gedaan van een (inter)nationaal literatuuronderzoek naar wetenschappelijke inzichten over de participatie van bijstandsontvangers. Onder participatie wordt in dit verband verstaan: diverse vormen van vrijwilligerswerk, beweging bijv. sport) en andere vormen van 'maatschappelijke inspanning', en actief burgerschap  oals mantelzorg, bijdrage aan buurtactiviteiten of deelname aan projecten die bijdragen aan gezondheid of ontmoeting. 

SCP; Pommer, E.; Boelhouwer, J., Overall rapportage sociaal domein 2016 : burgers (de)centraal
Den Haag : SCP, 2017. 467 p. SCP-publicatie, nr. 2017-22, (2017), 467 p.
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het SCP periodiek een "Overall Rapportage Sociaal Domein", die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Het rapport brengt daarnaast de maatschappelijke uitkomsten in kaart aan de hand van een beschrijving van de kwaliteit van leven van mensen; geeft inzicht in wie de gebruikers van individuele voorzieningen zijn, hoe hun gebruik zich door de tijd ontwikkelt en welke geografische verschillen er zijn; behandelt (knelpunten in) de uitvoeringspraktijk aan de hand van diepteonderzoek in drie gemeenten en geeft inzicht in de bestuurlijke en financiële kaders.

SCP; Pommer, E.; Boelhouwer, J., Deel A : maatschappelijke uitkomsten en kwaliteit van leven in het sociaal domein
Den Haag : SCP, 2017. 174 p.
Deel A gaat over kwaliteit van leven en metingen van maatschappelijke uitkomsten in het sociaal domein. Naast speciale aandacht voor financiële problemen ligt de focus op de belangrijkste kernbegrippen in het sociaal domein: kwetsbaarheid, participatie, redzaamheid en eenzaamheid. De uitkomsten worden per onderwerp beschreven, maar ook aan de hand van de overkoepelende kwaliteit-van-leven-index die in de vorige rapportage is ontwikkeld. Daarnaast komen in dit deel de subjectieve uitkomst-metingen aan bod: de cliëntervaringsonderzoeken en gegevens over tevredenheid en geluk. Tot slot geeft het rapport ook uitsplitsingen naar een aantal relevante bevolkingscategorieën.Speciaal voor dit deel is een ‘sociaal domein enquête’ ontwikkeld, die bij meer dan 5000 Nederlanders is afgenomen.
Deel A uit: Overall rapportage sociaal domein 2016

SCP; Pommer, E.; Eggink, E.; Ooms, I., Deel B : voorzieningen in het sociaal domein
Den Haag : SCP, 2017. 288 p.
Deel B gaat over de voorzieningen in het sociaal domein. In dit deel komen ontwikkelingen in het gebruik, stapeling en dynamiek van het gebruik en regionale verschillen in gebruik aan de orde. Ten opzichte van de vorige rapportage heeft een kanteling van perspectief plaatsgevonden: nu staan niet meer de drie decentralisatiewetten centraal, maar de gebruikers. Vragen zijn daarbij onder meer: wie zijn de gebruikers, hoeveel zijn het er, hoe stromen ze in en uit en wat is de reden daarvoor? Bij de stapeling en dynamiek is extra aandacht voor de schuldenproblematiek, de overgang van 18min naar 18plus en de relatie met het onderwijs. De gegevens in dit deel zijn vooral afkomstig van registraties. 
Deel B uit: Overall rapportage sociaal domein 2016

SCP; Berg, E. van den; Draak, M. den ; Roos, S. de, Deel C : onderweg in het sociaal domein : ervaringen met de decentralisaties in drie gemeenten in 2016-2017
Den Haag : SCP, 2017. 393 p.
Deel C bevat kwalitatief onderzoek naar lokale ervaringen in het sociaal domein. Hierbij staan vooral de transformatiedoelen centraal. Voor dit deel zijn gesprekken gevoerd met meer dan 70 personen in 3 speciaal geselecteerde gemeenten. De geïnterviewde personen zijn gemeenteambtenaar, professional, cliënt, vrijwilliger of mantelzorger. Door deze aanpak ontstaat een beeld van de variëteit in de uitvoering van de decentralisaties en de ervaringen en perspectieven van de mensen die daarbij betrokken zijn. De focus lag voor deze rapportage op het proces om te komen tot lichtere vormen van ondersteuning, enerzijds door de inzet op eigen kracht en informele hulp en anderzijds door de inzet van preventieve activiteiten en algemene voorzieningen. Daarnaast was continuïteit van zorg en ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid (18min/18plus) een thema, vanuit het idee dat deze overgang een speciale variant van de integrale aanpak is. 
Deel C uit Overall rappotage sociaal domein 2016

SCP; KPMG Plexus; Veldhuizen, S.; Gijzel, H.; Kuperus, K., Deel D : bestuurlijke rapportage
Den Haag : SCP, 2017. 433 p.
Deel D betreft de bestuurlijke rapportage. De informatie in dit deel is tweeledig: kwantitatieve informatie is verkregen via een enquête onder griffiers en kwalitatieve inzichten zijn gebaseerd op 15 case studies onder gemeenten en een beknopt aantal focusgroepen en verdiepende interviews. In deze rapportage staan drie thema’s centraal. In de eerste plaats sturing en controle: burgerbetrokkenheid en aspecten rondom de rol van de gemeenteraad. In de tweede plaats komen relevante aspecten uit de praktijk aan bod: klachten, wachttijden, fraudepreventie en privacy. Tot slot betreft het derde thema samenwerking in het sociaal domein.
Deel D uit: Overall rapportage sociaal domein 2016 

SCP; Pommer, E., Deel E : financiële situatie in het sociaal domein
Den Haag : SCP, 2017. 467 p.
Deel E gaat over de financiën. Twee vragen staan centraal:
1. Hoe staat het met de financiële weerbaarheid van gemeenten en in welke mate speelt het sociaal domein daarbij een rol?;
2. Hoe staat het met de gemeentelijke financiën in het sociaal domein?
De relatie tussen de financiële consequenties van sociaal domeintaken en de financiële positie van gemeenten werkt twee kanten uit. Enerzijds is het wenselijk dat de financiële positie van gemeenten gezond is om mogelijke tegenvallers die zich bij de begrotingsuitvoering kunnen voordoen op te kunnen vangen. Anderzijds kunnen de financiële consequenties van de sociaal domeintaken van invloed zijn op de financiële positie van gemeenten. Op basis van een notitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Deel E uit: Overall rapportage sociaal domein 2016

Europese Cie, Social protection committee annual report 2017 : review of the social protection performance monitor and developments in social protection policies
Luxemburg : EU, 2017. 491 p.
Jaarrapport over de sociale situatie en de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsbeleid in de lidstaten van de Europese Unie. Ondanks de recente verbetering van de meeste sociale indicatoren in veel lidstaten, toont het verslag van het Social Protection Committee 2017 aan dat de sociale situatie in de EU over het algemeen niet is hersteld van de economische crisis. De EU is nog steeds ver weg van het halen van de Europa 2020-doelstelling van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

UWV; Berendsen, E.; Rijnsburger, P., Volumeontwikkelingen : duiding van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid, in het bijzonder de WIA en de WW
Amsterdam : UWV, 2017. 10 p.
UWV Kennisverslag, nr. 2017-8
Overzicht van de volumeontwikkelingen in de sociale zekerheid. Onder invloed van de steeds rooskleuriger economische omstandigheden neemt het aantal WW-uitkeringen snel af. Daarentegen zien we bij de WIA een steeds verdere toename van de instroom. Een reden voor deze toename is dat oudere werknemers langer doorwerken. Niet alleen neemt het aantal oudere werknemers toe, ook het risico om arbeidsongeschikt te worden stijgt. 

 
Tijdschriftartikelen

Hemerijck, A., Waarom we een nieuw sociaal Europa nodig hebben
In: ESB Dossier, 102 (2017) 4754S (3 okt), p. 53-56
Nationale politici en Europese overheden die willen breken met de ‘efficiënte markthypothese’ moeten werk maken van sociale investeringen die tot inclusieve groei leiden. De nieuwe rol van de EU is om ruimte te bieden aan EU-brede sociale toerusting van burgers die de opwaartse convergentie aanwakkeren. Dat laatste is, politiek gezien, van levensbelang voor Europese integratie.

Koning, P., Sociale zekerheid en arbeidsmarkt in het Regeerakkoord
In: TPEdigitaal, 11 (2017) 3 (okt), p. 11-15
Themanummer: Het Regeerakkoord van Rutte III. Ondanks de invoering van de Participatiewet in 2013 en de Wwz in 2015 door Rutte II, komt ook Rutte III met een aanzienlijk aantal nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Deze plannen hebben vooral tot doel om werkgeversverplichtingen, zowel bij ontslag als bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, te verlichten. Tegelijkertijd wil het nieuwe kabinet tijdelijke werknemers meer bescherming bieden en arbeidsongeschikten en arbeidsgehandicapten meer prikkelen tot het verrichten van arbeid. Als geheel ogen de veelal gedetailleerd uitgeschreven plannen doordacht en consistent en passen ze bij een centrumrechtse coalitie. Alleen is het de vraag of alle extra wetgeving altijd gaat werken en of sociale partners en gemeenten, die nodig zijn voor de implementatie, straks wel in de geest van het Regeerakkoord gaan handelen.

Montebovi, S.; Barrio, A.; Schoukens, P.,De sociale zekerheid en de niet-standaard arbeidsrelaties : ontwikkelingen in Europa en Nederland
In: TRA, 9 (2017) 10 (okt), p. 12-18
Special contractvorm en arbeidsrechtelijke bescherming. De toename van het aantal zzp'ers en flexcontractanten leidt tot vragen en problemen rondom hun socialezekerheidsbescherming. Aansluiting bij het huidige werknemers- of zelfstandigenstelsel is niet mogelijk en vaak ook niet gewenst. Bij het zoeken naar een gepaste socialezekerheidsbescherming voor deze groeiende groep niet-standaard werkenden past een grondige analyse van de interne en externe uitdagingen van de standaard arbeidsrelatie. Pas daarna kunnen we reflecteren op een herijking van de huidige socialezekerheidsstelsels. De aanknopingspunten hiervoor liggen zowel in Europa als in Nederland.