Sociaal-economische raad
13 juli 2018
Pers- en Nieuwsberichten
Columns en Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten

Kabinet wil Wajonger stimuleren in werk en studie
Nederlands Jeugdinstituut, nieuwsbericht, 11 juli 2018
De inkomensondersteuning voor Wajongers wordt zo aangepast dat zij er altijd financieel op vooruit gaan als ze meer gaan werken. Ook moeten zij hun volledige uitkering behouden als ze gaan studeren. Dat zijn twee van een reeks maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer

Gemeenten stellen voorwaarden aan uitwerking IBP
Divosa, nieuwsbericht, 28 juni 2018
De overgrote meerderheid van de gemeenten stemt in met de afspraken in het Interbestuurlijk programma (IBP). De verdere uitwerking is echter wel onder de voorwaarde dat het Rijk historische en toekomstige tekorten in het sociaal domein bijpast. Als het kabinet toch ‘een streep onder het verleden’ zet, verwachten de VNG-leden dat gemeenten de ambities van het IBP niet kunnen waarmaken.

Vangnetuitkering Participatiewet: uitleg voor raadsleden
VNG, Nieuwsbericht, 28 juni 2018
Als uw gemeente over 2017 grote(re) tekorten heeft opgelopen op het budget voor de bijstandslasten komt u in aanmerking voor de Vangnetuitkering Participatiewet. Wat zijn de voorwaarden, en wat is de de procedure en de rol van de gemeenteraad hierbij? We leggen het uit in een notitie voor raadsleden

Harde aanpak uitkeringsfraude werkt averechts
Divosa, nieuwsbericht, 28 juni 2018
De harde aanpak van uitkeringsfraude, waarbij de nadruk ligt op boetes en straffen, is veel minder effectief dan vaak wordt gedacht en leidt tot een verslechtering van het contact tussen uitkeringsgerechtigden en uitvoeringsinstanties. Medewerkers van UWV en sociale dienst wijken in hun dagelijks werk bovendien regelmatig af van de strenge regels. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een vierjarig onderzoek dat is uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Commission welcomes agreement between EU Member States on key files for a more social Europe
Europese Commissie, nieuwsbericht, 26 juni 2018
Last week EU Member States reached an agreement on three legislative files which are a cornerstone of building a stronger social Europe.

Advies ROB: Raming bijstandsbudget moet aangepast
Divosa, nieuwsbericht, 21 juni 2018
De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet. Tot die conclusie komt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies over de financieringssystematiek van de bijstand aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken met grote tekorten op de uitvoering van de bijstand.

Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd
Rijksoverheid, Nieuwsbericht, 21 juni 2018
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen.

Dannenberg: 'Beeld fraudeonderzoek eenzijdig'
Divosa, nieuwsbericht, 20 juni 2018
Volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg is het beeld dat de Volkskrant zaterdag van fraudeonderzoek in de bijstand schetste eenzijdig. De voorbeelden in het artikel, waarbij fraudeverdachten werden gestalkt met behulp van verborgen camera’s en gps-trackers en zelfs werden geïntimideerd, zijn volgens hem incidenten, zegt hij in een interview met Binnenlands Bestuur

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018
Rijksoverheid, Nieuwsbericht, 20 juni 2018
Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan
Rijksoverheid, Nieuwsbericht, 8 juni 2018
Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is 17 miljoen euro gereserveerd.

Voorjaarsnota: instroom bijstand statushouders direct vergoed
Divosa, Nieuwsbericht, 1 juni 2018
De instroom van statushouders in de bijstand wordt vanaf dit jaar direct in het bijstandsbudget verwerkt. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Hoekstra van Financiën op 28 mei naar de Tweede Kamer stuurde. Dat betekent concreet dat het Rijk 120 miljoen euro aan het macrobudget 2018 toevoegt.

Aantal mensen in de bijstand daalt verder
CBS, Nieuwsbericht, 31 mei 2018
Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 13 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij zijn er minder bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De bijstand daalt met 1,4% en 8 andere belangrijke bijstandscijfers
Divosa, nieuwsbericht, 30 mei 2018
​In 2017 daalde de bijstand met 1,4%. Van de uitstroom ging 38% naar werk en 5% naar school. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, waar meer dan 200 gemeenten aan meedoen. De benchmark heeft 9 kerncijfers over de uitvoering van de Participatiewet in beeld gebracht en toegelicht.

Gemeentelijke vangnetregeling zelfstandigen onbekend bij zzp’ers
ZZP-Nederland, nieuwsbericht, 3 mei 2018
Uit een recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland is gebleken, dat 80 % van de zzp’ers totaal onbekend is met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz), dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Slechts 10 % van de zzp’ers weet wat de voorwaarden zijn van deze regeling en voor wie hij is bedoeld. Stichting ZZP Nederland heeft hierover herhaald aan de bel getrokken. Ook voormalig staatssecretaris Jetta Kleinsma heeft al in 2014 aangedrongen op meer effectieve communicatie over deze voorziening door gemeenten. Blijkbaar is er sindsdien nog niet veel veranderd.

In 2017 opnieuw fors tekort op bijstandsbudget
Divosa, nieuwsbericht, 11 april 2018
Voor het vierde jaar op rij kregen gemeenten in 2017 van het Rijk te weinig budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Het tekort bedroeg 276 miljoen. Dat is exclusief de kosten van de vangnetregeling van 71 miljoen. Uit de analyse van Divosa op basis van de voorlopige financiële gegevens van gemeenten over 2017 blijkt verder dat 79% van alle gemeenten een tekort had. Divosa vindt dat het Rijk de ramingssystematiek zo snel mogelijk moet verbeteren.

 
Columns en Webartikelen

Aantal informele vrijstellingen sollicitatieplicht 'zorgelijk'
www.binnenlandsbestuur.nl 04 jul 2018
Staatssecretaris Van Ark (sociale zaken en werkgelegenheid, VVD) is bezorgd over het aantal bijstandsgerechtigden met een ontheffing van de sollicitatieplicht, blijkt uit haar antwoorden op Kamervragen door Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)

VVD wil leerwerkplicht na drie maanden uitkering
RTL Nieuws, 11 juni 2018
De VVD wil een leerwerkplicht invoeren voor iedereen die langer dan drie maanden werkloos is. "Na drie maanden is de kans om nog werk te vinden echt heel klein", zegt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma.

 
Parlementaire Informatie

Nieuwe wetsvoorstellen

34 943
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

34 956
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede alenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

34 977
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)

Aanhangsels van de Handelingen

1562
Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister-President over de eerste honderd dagen van het kabinet (ingezonden 6 februari 2018).
Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 27 maart 2018).

1717
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de compensatieregeling voor zwangere ZZP’ers (ingezonden 12 maart
2018).
Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 10 april 2018).

1796
Vragen van de leden Omtzigt en Geluk-Poortvliet (beiden CDA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de
aanhoudende problemen rondom de afschaffing van de ANW-compensatie bij het ABP, zoals de fouten in de pensioencommunicatie, de beperking tot 5 jaar van de coulanceregeling en de zorgplicht van een pensioenfonds (ingezonden 21 maart 2018).
Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 17 april 2018).

1804
Vragen van de leden Peters (CDA) en Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onterecht betaalde uitkeringen door het UWV (ingezonden 9 maart
2018).
Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 17 april 2018)

2239
Vragen van de leden Raemakers en Verhoeven (beiden D66) aan de Staatsecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Algoritme voorspelt wie fraude pleegt bij bijstandsuitkering» (ingezonden 12 april 2018).
Antwoord van Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 29 mei 2018)

2372
Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanvulling op de WW-uitkering voor mensen die vierwekelijks worden uitbetaald (ingezonden 20 april 2018).
Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 11 juni 2018).

2542
Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Kent (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een lagere WIA uitkering door dagloonbesluit (ingezonden 31 mei 2018).
Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 25 juni 2018).

2585
Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «ANW compensatie is vervallen per 1 mei 2018» (ingezonden 8 juni 2018).
Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 27 juni 2018).

2617
Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Private uitvoerders sociale zekerheid eisen «drastisch aangepaste rol» UWV» (ingezonden 1 juni 2018).
Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 juli 2018).

Overig

Kamerbrief inzake Stand van de uitvoering sociale zekerheid UWV en de SVB
5 juli 2018
Brief van minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (beiden SZW) aan de Tweede Kamer over de stand van de uitvoering in de sociale zekerheid UWV en SVB.

Kamerbrief over de omvang van de verschillende fraudevormen in de sociale zekerheid
4 juli 2018
Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamevr oer de omvang van de verschillende fraudevormen in de sociale zekerheid en de cijfers met betrekking tot fraude in de bijstand.

Kamerbrief opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
4 juli 2018
Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de opzet van de beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet.

 
Boeken

ESVLA; Fric, K., Statutory minimum wages 2018
Luxemburg : EU, 2018. 32 p.
Het rapport geeft informatie over wettelijke minimumlonen die algemeen van toepassing zijn in een land en niet beperkt zijn tot specifieke sectoren, beroepen of groepen van werknemers. Hoewel de reikwijdte van het verslag betrekking heeft op alle 28 EUlidstaten, hebben de belangrijkste bevindingen betrekking op de 22 landen met een wettelijk minimumloon in 2018. In de meeste landen zijn de sociale partners betrokken geweest bij het vaststellen van het minimumloon in 2018 - dit in schril contrast met het egin van het decennium toen de minimumloonvorming werd gekenmerkt door krachtige overheidsinterventie. Terwijl de hoogste stijgingen van het minimumloon (in nominale en reële termen) werden genoteerd in Bulgarije en Roemenië, hebben beide landen - en ook nog een aantal andere landen - nog een lange weg te gaan om het niveau te halen van de minimumlonen in de West-Europese landen.

Fluit, P. S., Socialezekerheidswetgeving 2018
Deventer : Wolters Kluwer, 2018. 1425 p.
In deze uitgave zijn de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten bijeengebracht. Nationale regelingen (ZW, Wet WIA, WAO, WW, AOW, Participatiewet, etc.) maar ook internationale (bijv. de EG. Verordening 883 / 2004). Aan de regelingen gaat een korte inleiding vooraf. Daarin worden de hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid geschetst. Tevens wordt ingegaan op enkele actuele ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid. Ook is een overzicht van de normbedragen van de premies en uitkeringen per 1 januari 2018 opgenomen.
33e dr.

PriceWaterhouseCoopers; Social Enterprise NL; Ver. van Gemeentesecretarissen, Prille kansen: de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten in Nederland
Z.P. : PWC, 2018. 34 p.
Een samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten lijkt logisch, maar in de praktijk valt dat nog tegen. Sociale ondernemingen struikelen vaak over de vele loketten van gemeenten. Ook moet het inkoopbeleid van gemeenten op de schop, zodat er meer kansen komen voor sociale ondernemingen, blijkt uit het PWC-rapport. Slechts veertig procent van de gemeenten heeft beleid om sociaal ondernemerschap te stimuleren en faciliteren. Ondanks dat het gemeentelijke beleid zich in een prille fase verkeert, acht PwC de samenwerking veelbelovend.

Stimulanz, Praktische informatie over sociale zekerheid 2018
Deventer : Wolters Kluwer, 2018. 425 p.
Praktische informatie over Sociale Zekerheid biedt informatie over: sociale zekerheid in het algemeen; werknemer en werkgever; ziekte; arbeidsongeschiktheid; werkloosheid; kinderbijslag en kindgebonden budget; AOW; ANW; aanvullende pensioenen; ziektekosten; WMO 2015 en jeugdwet; de zelfstandige ondernemer; de ambtenaar; de bijstand; regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking; internationale sociale zekerheid; klachten, bezwaar en beroep; boeten, maatregelen, terug- en invordering.
35e dr.

UWV; Berendsen, E.; Rijnsburger, P., Volumeontwikkelingen : duiding van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid, met speciale aandacht voor de WW
Amsterdam : UWV, 2018. 11 p.
UWV kennisverslag, nr. 2018-6
Deze uitgave bespreekt de ontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder verantwoordelijk van UWV vallen. De nadruk in dit kennisverslag ligt op de instroom in de WIA en de WW en de werkhervatting vanuit de WW. Uit de analyse blijkt dat de economische vooruitzichten rooskleurig blijven. Dit is terug te zien in de sterke daling van de WW-instroom en het aantal WW-uitkeringen.

Verrijk, E. P., Praktijkgids sociale zekerheid 2018
Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2018. 547 p.
Naslagwerk op het gebied van sociale zekerheid opgebouwd uit dertien delen.

 
Tijdschriftartikelen

Roo, A. de, Basisinkomen : bestaanszekerheid en vrijheid : voor- en nadelen belicht
In: Sociaal Bestek, 80 (2018) 3 (jun/jul), p. 54-56
Besproken wordt het beleid ten aanzien van het basisinkomen, zowel in Nederland als in het buitenland. Ook wordt er ingegaan op de geschiedenis van de ideeën over het basisinkomen. Een basisinkomen is een bescheiden maandelijks bedrag voor elke volwassene in Nederland, zonder tegenprestatie of vermogenstoets. Het geeft mensen bestaanszekerheid en vrijheid om hun eigen leven anders in te richten. Met betaald werk, zorg, (her-)scholing of vrijwilligerswerk, of een combinatie. De mogelijke nadelen van het basisinkomen, als massaal bankzitten en onbetaalbaarheid, worden ook in dit artikel besproken.

Tollenaar, A., Empathie in het sociaal domein
In: Regelmaat, 33 (2018) 3, p. 132-142
De sociale zekerheid treft alle burgers. Met deze veelheid aan burgers rijst de vraag het mensbeeld van de wetgever in het sociaal domein is. Waar is dat mensbeeld eigenlijk op gebaseerd en wat herkent men daarvan in de uitvoeringspraktijk? Deze vragen staan in dit artikel centraal. Voor het antwoord op de onderzoeksvragen wordt eerst het concept 'mensbeelden' verkend. Daarna wordt het domein van de sociale zekerheid gekarakteriseerd. Dat leidt tot drie dimensies van mensbeelden die in het sociaal domein relevant zijn. Aan de hand van deze dimensies wordt nagegaan wat in wetgeving en de uitvoeringspraktijk aan mensbeelden kan worden aangetroffen. Vervolgens worden deze bronnen vergeleken. Ten slotte bevat het artikel een concluderend antwoord op de onderzoeksvraag en een aanbeveling voor de wetgevingsjurist.