22 september 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten Columns / Webartikelen Parlementaire Informatie
Boeken Tijdschriftartikelen Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten
   

Laagste werkloosheid in 6 jaar
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 21 september 2017.
Een recordaantal mensen heeft een baan. Vooral veel 45-plussers vonden in augustus werk. De werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in 6 jaar tijd.

Prinsjesdag: kabinet presenteert de plannen voor 2018
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 19 september 2017.
Lees alles over de Miljoenennota, de Glazen Koets en de Troonrede in het onderwerp Prinsjesdag.
Reacties van FNV: Laat echt iedereen meeprofiteren van de groei, CNV: Geef mensen meer zekerheid en loon naar werken, VCP: Kom over de brug met lastenverlichting middengroepen , VNO-NCW: Kabinet legt met begroting basis voor investeringen in de toekomst’

Economie floreert; krappere arbeidsmarkt
Nieuwsbericht CPB, 19 september 2017.
De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond. Voor beide jaren kent de begroting een overschot en de overheidsschuld ligt onder het Brusselse plafond. Tegelijkertijd trekt de arbeidsmarkt snel aan, wat zich uit in tekenen van krapte. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer moeite om geschikt personeel te vinden. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro Economische Verkenning (MEV).

Asscher wil einde aan zwangerschapsdiscriminatie
Nieuwsbericht Min. SZW, 18  september 2017.
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers op om zwangere vrouwen niet anders te behandelen dan anderen. Dat komt volgens het College voor de Rechten van de Mens nog altijd te vaak voor. Bijna de helft van de vrouwen heeft op de een of andere manier te maken met zwangerschapsdiscriminatie, zegt het College.

Extra aandacht statushouders loont
Nieuwsbericht Binnenlands bestuur, 17 september 2017.
De verwachte baten van de Amsterdamse aanpak statushouders zijn twee keer zo groot als de kosten. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) naar de effecten van de extra investeringen in de aanpak. Extra aandacht leidt statushouders eerder naar werk.

Feiten en fabels over flexmigranten in Nederland
Nieuwsbericht Flexmarkt, 14 september 2017.
Vorig jaar hebben ABU- en NBBU-leden gezamenlijk circa 120.000 arbeidsmigranten bemiddeld. De meeste uitzendbureaus zorgen voor goede huisvesting en van verdringing op de arbeidsmarkt is geen sprake.

Groei arbeidsdeelname afgevlakt
Nieuwsbericht CBS, 14 september 2017.
De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer Nederlanders op de arbeidsmarkt gaan participeren. De bruto arbeidsdeelname is sinds 1969 gestegen van 60,0 naar 70,0 %. Dit komt door een sterke toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze steeg tussen 1969 en 2016 van 35,1 naar 65,1%. Tegelijkertijd nam de arbeidsdeelname van mannen iets af.

Duiding arbeidsmarktontwikkelingen september 2017
Nieuwsbericht UWV, 14 september 2017.
De nieuwe publicatie ‘Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, september 2017’ geeft een overzicht van de actuele ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt.

FNV blij met initiatiefwetsvoorstel over payrolling
Nieuwsbericht FNV, 12 september 2017.
'Voor ons is het van groot belang dat onzeker werk aangepakt wordt in al zijn verschijningsvormen, daarom zijn wij blij met dit initiatiefwetsvoorstel dat payrolling aan banden wil leggen', zegt FNV-vicevoorzitter Mariette Patijn in reactie op het initiatiefwetsvoorstel dat PvdA, Groen Links en SP vandaag indienen.

‘Quotum banenafspraak overheidswerkgevers zwaktebod’
Nieuwsbericht VNO-NCW, 9 september 2017.
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid wil vergroten. Dat brengt een inclusieve arbeidsmarkt geen stap dichterbij. Het kabinet moet zich juist inzetten om de knelpunten weg te nemen die werkgevers – zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven – ondervinden bij het invullen van de Banenafspraak.

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 8 september 2017.
Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Meer hoogopgeleiden in alle beroepsklassen
Nieuwsbericht CBS, 7 september 2017.
Met het toenemende aantal hoogopgeleide jongeren is de laatste jaren ook het aandeel hoogopgeleide werkenden in de gehele beroepsbevolking toegenomen. Zo werkten in administratieve beroepen in 2003 nog 29 procent hoogopgeleiden, en was dit in 2016 opgelopen naar 44 procent.

Vergrijzing Nederlandse beroepsbevolking is (g)een probleem
Nieuwsbericht Rabobank, 5 september 2017.
Nederland vergrijst, wat betekent dat er ook op de werkvloer meer senioren rondlopen. De gemiddelde leeftijd van werkenden is sinds de eeuwwisseling met maar liefst vier jaar gestegen tot ruim 42 jaar. Een hoofdpijndossier voor werkgevers? Of biedt vergrijzing ook kansen?

Overleg vakbeweging en werkgevers vastgelopen
Nieuwsbericht VCP, 4 september 2017.
Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan. VCP-voorzitter Nic van Holstein is erg teleurgesteld. ‘De werkgevers laten door hun opstelling de kans liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen.’

'Concrete afspraken over verbetering arbeidsmarkt brug te ver'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 4 september 2017.
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Bedrijfsleven ervaart personeelstekort
Nieuwsbericht CBS, 17 augustus 2017.
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie.

Groei werkgelegenheid zet door
Nieuwsbericht CBS, 17 augustus 2017.
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18 duizend per maand toegenomen tot 8,6 miljoen in juli, meldt het CBS. In deze leeftijdsgroep waren er in totaal 4,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden.

Sociale partners hebben 'nog geen begin van akkoord' over arbeidsmarkt
Nieuws NU.nl, 16 augustus 2017.
Werknemers en werkgevers hebben nog geen begin van een akkoord over prangende kwesties die spelen op de arbeidsmarkt zoals de flexibilisering, het ontslagrecht en een nieuw pensioenstelsel.

Sterkste banengroei sinds 2008
Nieuwsbericht CBS, 16 augustus 2017.
In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen opnieuw toegenomen. Op jaarbasis is de banengroei de grootste sinds 2008. Ook het aantal vacatures nam in het tweede kwartaal sterk toe.

Investeren in flexwerker goed voor werkgever, werknemer en maatschappij
Nieuwsbericht Consultancy, 14 augustus 2017.
Investeren in flexibele arbeidskrachten door bijvoorbeeld het aanbieden van vitaliteits- of opleidingsprogramma’s wordt door veel bedrijven vooral gezien als een kostenpost. Een dergelijke investering levert echter, zeker op de lange termijn, wel degelijk rendement op voor zowel de werkgever, werknemers en de maatschappij, blijkt uit een recent uitgebracht rapport van KPMG, getiteld ‘De True Value van de flexibele arbeidsmarkt’.

De arbeidsmarkt trekt aan, maar er is nog veel verborgen potentieel
Nieuwsbericht Financieel management, 11 augustus 2017.
De arbeidsmarkt is de laatste jaren flink aangetrokken. Het aantal banen en de hoeveelheid gewerkte uren liggen beide nu hoger dan voor de crisis.

Vluchtelingen vinden niet snel een baan
Nieuwsbericht NRC, 9 augstus 2017.
Het is niet gemakkelijk voor vluchtelingen om hier werk te vinden. Taal- en aanpassingsproblemen spelen vaak een rol. De groepen zijn ook zeer verschillend.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

We blijven ons inzetten voor meer zekerheid en fatsoenlijk loon
Column Maurice van Limmen, CNV-voorzitter 9 september 2017.
Het zal niemand ontgaan zijn. Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan. Onze inzet bij die gesprekken is altijd helder geweest: De vakbeweging wil dat het nieuwe kabinet inzet op een arbeidsmarkt die werknemers meer zekerheid biedt. Ik roep de formerende partijen dan ook op om de doorgeslagen flexibiliteit van de arbeidsmarkt nu aan te pakken.

‘Leer vluchtelingen vooral ondernemen’
Column Daan Borrel, NRC 9 september 2017.
Vluchtelingen én andere Amsterdammers leren door een start-up ondernemen. „We willen dat labeltjes zo snel mogelijk verdwijnen. Dus mengen we de groep.”

Maatwerk brengt arbeidsmarkt een stukje dichterbij
Column Thijs Baas, BNR 2 september 2017.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ze doen er wel degelijk toe, zegt politiek Den Haag. Tot nu toe kijkt de Participatiewet, die in 2015 werd ingevoerd, niet verder dan de groep die door zijn handicap niet in aanmerking komt voor het minimumloon. Terwijl ook bij mensen die al heel lang werkloos zijn, de afstand tot de arbeidsmarkt soms welhaast onoverbrugbaar blijkt.

De cultuursector dreigt te verworden tot het afvoerputje van de arbeidsmarkt
Opinie Maaike Van Steenis, Volkskrant 31 augustus 2017.
De overheid moet geen instellingen subsidiëren die hun medewerkers voor (bijna) niets laten werken. Dat de cultuursector grotendeels draait op zeer weinig verdienende zzp'ers, is inmiddels bekend. Begin 2016 publiceerden de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur gezamenlijk op verzoek van minister Bussemaker een rapport waarin dit uitvoerig aan de orde kwam.

1,3 miljoen mensen willen (meer) werken
Webartikel CBS, 15 augustus 2017.
In het tweede kwartaal van 2017 waren er ruim 1,3 miljoen mensen zonder werk die zochten en/of beschikbaar waren voor werk of die in deeltijd werkten en meer uren wilden werken.

Werkt u graag met een robot samen?
Webartikel FMM, 10 augustus 2017.
Robottechnologie en kunstmatige intelligentie worden steeds meer toegepast in ons dagelijks leven. Over de rol die robots in de toekomst gaan spelen, zijn de verwachtingen binnen verschillende Europese landen echter nogal uiteenlopend. Bijvoorbeeld over de mogelijke toekomstige samenwerking met een robot...

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Kamerbrief onderzoek 'Veroordeeld tot (g)een baan'
Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer onder andere over de actieprogramma’s die afgelopen jaren zijn ingezet om (arbeidsmarkt)discriminatie aan te pakken en geeft een reactie op het onderzoek 'Veroordeeld tot (g)een baan', 21 september 2017.

Rijksbegroting ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018, 19 september 2017.

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland.

Kamerbrief over activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten.
Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om over te gaan tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid, 8 september 2017.

Psychische klachten en de arbeidsmarkt, publicatie ESB Gezondheidszorg, 6 september 2017.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat werkenden een steeds kleiner deel van de koek krijgen, 25 augustus 2017.

<< Terug
Boeken
   

CBS; Michels, J., Volumemaatstaven voor het onbenut arbeidspotentieel
Den Haag : CBS, 2017. 15 p
Sociaaleconomische trends, augustus 2017
In dit artikel worden volumemaatstaven voor het onbenut arbeidspotentieel voorgesteld. Daartoe worden de volgende vagen beantwoord:
1. Hoe kan bij het samenstellen van een indicator voor het onbenut arbeidspotentieel rekening worden gehouden met de gewenste (extra) arbeidsduur van niet-werkenden en deeltijders?;
2. Hoe heeft het onbenut arbeidspotentieel zich volgens deze indicator ontwikkeld in de afgelopen jaren en hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot die van indicatoren die het onbenut arbeidspotentieel uitsluitend in aantallen en aandelen personen beschrijven;
3. In welke mate leidt een indicator die rekening houdt met de gewenste arbeidsduur tot andere conclusies over het onbenut arbeidspotentieel in bevolkingsgroepen?

ILO; O’Higgins, N. [et al.], Rising to the youth employment challenge : new evidence on key policy issues
Geneve : ILO, 2017. 234 p.
Jongeren vinden steeds moeilijker hun plek op de arbeidsmarkt. In landen met lage- en middeninkomens domineert informele werkgelegenheid de rbeidsmarktervaringen van jongeren. In landen met een hoog inkomen vinden jongeren vaak alleen tijdelijk werk of een andere niet-standaard vorm van werkgelegenheid. De publicatie brengt bijdragen uit het ILO's Jeugdwerkgelegenheidsprogramma bij elkaar met daarin beleid om jongeren in staat te stellen fatsoenlijk werk te vinden.

SEO; ECBO; Min. SZW, Quickscan 5 : evaluatie sectorplannen
Amsterdam : SEO, 2017. 44 p.
SEO-rapport nr. 2017-30
Deze vijfde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind augustus 2016) van de maatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de werkgeverstevredenheid en het aanvraagproces binnen de plannen.

Open Universiteit; Kirschner, P. A., Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen : eindrapport
Arnhem : NSvP Innovatief in Werk, 2017. 85 p.
Onderzoek naar toekomstbestendig leren. Naar schatting 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag zullen later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd leiden we nu duizenden leerlingen op voor banen die in de nabije toekomst zullen verdwijnen door automatisering. Wat moet het onderwijs doen om jongeren toekomstbestendig te maken? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek van prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit.

Avent, R., Werk in de 21e eeuw : arbeid, macht en welvaart in het digitale tijdperk
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2016. 335 p.
In het huidige digitale tijdperk staat ons een grote omwenteling te wachten. We zullen te maken krijgen met een onstuitbare automatisering en robotisering, met een overvloed aan goedkope arbeid en een groeiende kloof tussen laag- en hooggekwalificeerden. Het is wel duidelijk dat werk een fundamenteel andere rol in ons leven zal gaan spelen. Welk werk blijft er over in het digitale tijdperk? Wie heeft de macht om de welvaart te verdelen of zich toe te eigenen? De industriële revolutie heeft ons geleerd dat we een periode van ontwrichtende politieke verandering en sociale strijd zullen moeten doormaken voordat er overeenstemming kan zijn over de verdeling van de welvaart. Voor dit boek bestudeerde Economist-publicist Ryan Avent de geschiedenis van de industriële revolutie en het werk van experts op het gebied van grote transformaties.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Heeft u interesse in een tijdschriftartikel? Vraag een kopie aan bij de bibliotheek van de SER, bidoc@ser.nl

Boonstra, W., Kom van de bank af : statushouders succesvol begeleiden naar een baan
In: Binnenlands bestuur 38 (2017) 17 (15 sept.), p. 12-14
De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden?

Boonstra, W., Slim inspelen op de markt : innovatie helpt kwetsbare groepen aan werk
In: Binnenlands Bestuur, 38 (2017) 15 (18 aug), p. 28-30
Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 
 
Min. SZW, Voortgang sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk
In: PS Documenta, (2017) 10, 11 (22 aug), p. 704-714
Op 26 juni 2017 heeft Minister Asscher van SZW de Twee Kamer geïnformeerd over de voortgang van de sectorplannen en de maatregelen van Doorstart naar nieuw werk. In dit artikel is deze brief opgenomen.
 
Bekkers, H., Krapte maakt 'vast' niet populairder : gemeenten zetten vooral in op flex
Binnenlands Bestuur, 38 (2017) 16 (1 sep), p. 48-49
Gemeenten zijn in toenemende mate op zoek naar nieuwe medewerkers. Ondanks de dreigende krapte op de arbeidsmarkt, gaat de voorkeur uit naar flexkrachten. Te beginnen met contracten voor een jaar. 
 
Kleef, M.J., Deense dromen : Profiel Ton Wilthagen, Mister flexicurity
Groene Amsterdammer, de, 141 (2017) 36 (7 sept), 28-31
Al twintig jaar predikt Ton Wilthagen hervormingen op de arbeidsmarkt om de tweedeling tussen vast en flex te stoppen. Maar zijn betoog leidt niet tot doorbraken in de polder. 'De politiek moet nu daadkracht tonen.'

 

<< Terug
Europese Informatie
   

Youth unemployment in the euro area
Keynote speech by Mario Draghi, President of the ECB, for the Henry Grattan Lecture Series at Trinity College, Dublin, 22 September 2017

Council wants the 2018 EU budget to focus on growth, jobs, security and handling migration
Nieuwsbericht Europese Commissie, 4 september 2017.
The Council is clear that the 2018 EU budget should be mainly about growth, jobs, security and handling migration, but it also wants to keep enough financial leeway to respond to unforeseen needs. The details are set out in the Council's position which it adopted on 4 September 2017. 

Good practices for social enterprises – Joint Commission and OECD report
Nieuwsbericht Europese Commissie, 4 augustus 2017.
The report 'Boosting social enterprise development – Good Practice compendium' contains a rich collection of initiatives aimed at boosting social enterprise developments. It was jointly published by the European Commission Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl