Aanmelden  
Donderdag 4 mei 2017
 
In dit nummer oa:
Weerbare sector
Sneller aan de slag
Skills-pact
Versnelde transitie
Persoonlijke diensten
   
Advies SER en Raad voor Cultuur: pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector
De zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector moet beter, vinden de SER en de Raad voor Cultuur. In het gezamenlijke advies Passie gewaardeerd komen zij met concrete voorstellen over het verdienvermogen in de sector, de inkomenszekerheid, scholing en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging. Foto Aad Hoogendoorn 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met grote interesse het adviesrapport Passie gewaardeerd in ontvangst genomen. “Het is mooi dat in dit advies concrete oplossingen worden geboden wat er in de sector moet gebeuren”, aldus de minister. “Als de sectorale sociale partners het initiatief nemen, kunnen wij als overheid helpen. Ik hoop dat mijn opvolger de sector politiek gaat steunen en dat het advies echt gebruikt gaat worden.” Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER: actie voor ontwikkelen sterke leercultuur in Nederland
Aansluitend op het OESO-rapport Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands vraagt de SER alle betrokkenen tot een gezamenlijke actieagenda te komen voor een verdere uitwerking van de aanbevelingen. Dit kan leiden tot een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders werken aan een sterke leercultuur. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Ook commissie Sap pleit voor meer zelfregie om leren tijdens de loopbaan te stimuleren
Aanbevelingen uit het SER-advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan worden gedeeld door de Commissie vraagfinanciering mbo (Commissie Sap). De commissie vraagt in haar advies Doorleren werkt net als de SER aandacht voor meer zelfregie en verantwoordelijkheid van werkenden als het gaat om leren tijdens de loopbaan. Ook is de commissie voor een individuele leerrekening en een nationaal onderwijsakkoord. Foto Shutterstock 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Minister blij met concrete acties SER voor scholing OR-leden

De concrete acties van de SER vloeien voort uit een onderzoek naar de ontwikkelingen in scholing van OR-leden dat in opdracht van de SER is verricht. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 95 procent van de OR’en profijt heeft van de scholing en dat driekwart van de OR’en de rechten op scholing niet volledig benut. De SER werkt onder meer aan een scholingsplan en een koerskaart. Foto Shutterstock

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
9 mei 2017 - Congres SER-werk voor medezeggenschap

Hoe kunnen SER-adviezen in organisaties worden toegepast? Wat zijn de gevolgen van het SER-advies over robotisering en het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan voor de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap in de organisatie? En wat doet de SER op het gebied van medezeggenschap? Een congres voor ondernemingsraden en hun bestuurders. Foto Shutterstock

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Brief aan informateur over Internationaal MVO
De SER speelt een belangrijke faciliterende rol bij de ontwikkeling én de uitvoering van convenanten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vanuit die hoedanigheid heeft de SER de informateur per brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken hierin en enkele aandachtspunten voor de volgende kabinetsperiode aangestipt. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Internationale SER-conferentie over werk in en rondom huis
De conferentie ging nader in op voorbeelden uit Frankrijk, Zweden en Finland, ten behoeve van de Nederlandse markt. De markt voor persoonlijke dienstverlening groeit sterk, ook in Nederland. SER-voorzitter Mariëtete Hamer: "Persoonlijke dienstverlening biedt belangrijke kansen: de markt kan het combineren van werk-privé vergemakkelijken en de werkgelegenheid kan erdoor groeien." Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl