21 juli 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

Dekkingsgraad vrijwel stabiel
Nieuwsbericht ABP, 21-07-2016
De dekkingsgraad van ABP is eind juni vrijwel gelijk aan de dekkingsgraad aan het einde van het vorige kwartaal: 90,6%.

Dekkingsgraad tweede kwartaal daalt
De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW eind juni 2016 is 106,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 2,2% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

Resultaten tweede kwartaal 2016: Dekkingsgraad blijft laag
Nieuwsbericht PME, 21-07-2016
De actuele dekkingsgraad van PME bleef met 90,8% eind tweede kwartaal gelijk aan die van eind eerste kwartaal. De nog verder gedaalde rente maakte dat de pensioenverplichtingen wederom flink stegen.

Beleidsdekkingsgraad
Nieuwsbericht PFZW, 21-07-2016
De beleidsdekkingsgraad van juni 2016 was 92,5%. De actuele dekkingsgraad was eind juni 89,0%.  

Herstel uit zicht door lagere rente en Brexit; varianten Perspectiefnota leveren geen betere pensioenresultaten op – wel meer transparantie en draagvlak
Nieuwsbericht PMT, 21-07-2016
PMT behaalde in het tweede kwartaal van 2016 een licht positief beleggingsrendement van 2,0%. Desondanks liep de achterstand op het lange termijn herstelplan verder op.

Centrale Raad van Beroep oordeelt over verhoging AOW-leeftijd
Nieuwsbericht Centrale Raad van Beroep, 18-07-2016
De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken van 18 juli 2016 dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen is toegestaan. Een tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie in.

KBO wil beter toezicht op pensioenen
Nieuwsbericht KBO, 15-07-2016
Pensioenen staan steeds meer onder druk. Mede daardoor holt de koopkracht van veel ouderen achteruit. De KBO, grootste ouderenorganisatie van Nederland, wil dat het toezicht op pensioenfondsen verbetert.

Europa en pensioenen: hoe zit het nu?
Nieuwsbericht VCP, 11-07-2016
De EU-richtlijn voor pensioenen (IORP) wordt binnenkort aangepast op het gebied van bestuur en communicatie. De VCP heeft gemerkt dat er veel commotie is ontstaan over deze EU-richtlijn en er onduidelijkheid is over de gevolgen voor de Nederlandse pensioendeelnemers. Volgens de VCP zijn de nieuwe regels in lijn met het belang van de Nederlandse deelnemers. Wel heeft de VCP kritiek op de manier en het moment waarop het kabinet over deze richtlijn heeft gecommuniceerd.

FNV Senioren voelt politici aan de tand over koopkracht
Nieuwsbericht FNV, 11-07-2016
FNV Senioren is met diverse politici in debat geweest over de koopkracht van senioren. Politici als Roos Vermeij (PvdA), Paul Ulenbelt (SP), Pieter Omzigt (CDA) zijn ondervraagd over de AOW, het pensioen, de zorgkosten, het eigen risico van de zorgpremies en de belastingmaatregelen.

Keuzevrijheid bij flexibele AOW-wet’
Nieuwsbericht ANBO, 11-07-2016
Het kabinet Rutte II heeft op sommige dossiers keuzevrijheid ingevoerd. ANBO vindt het hoog tijd dat deze keuzevrijheid ook in onze wettelijke oudedagsvoorziening een rol gaat spelen. Een vaste, door de overheid bepaalde, pensioendatum hoort niet meer bij deze tijd.’ Dat schrijft ANBO in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reactie KBO op Perspectiefnota toekomst pensioenen
Nieuwsbericht Unie KBO, 11-07-2016
Het kabinet reageert, vlak voor het zomerreces, op de in mei verschenen SER-verkenning naar de toekomst van het pensioenstelsel. De KBO ziet positieve elementen in deze Perspectiefnota, zoals behoud van collectiviteit en solidariteit. Maar waarschuwt ook voor grote overgangsproblemen, de gevaren van keuzevrijheid en het negeren van de huidige problemen.

Kabinet presenteert koers naar beter pensioenstelsel
Nieuwsbericht Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 08-07-2016
Het kabinet wil naar een pensioenstelsel waarmee alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel'.

CNV over Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel: "Samen risico's delen; kostenbesparing en dus beter pensioen"
Nieuwsbrief CNV, 08-07-2016
Het CNV vindt collectiviteit en solidariteit de belangrijke bouwstenen voor een toekomstig pensioenstelsel.

FNV: fatsoenlijk pensioen voor alle werkenden
Nieuwsbericht FNV, 08-07-2016
Alle werkenden moeten een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. Dat stelt de FNV in reactie op de perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’ van staatsecretaris Klijnsma.

Eerste VCP-reactie op SZW Perspectiefnota pensioenen “Perspectief voor verdere uitwerking toekomstig pensioenstelsel”
Nieuwsbericht VCP, 08-07-2016
Terecht geeft de perspectiefnota aan dat collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling thuishoren in het pensioenstelsel van de toekomst”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het is positief dat het kabinet verder wil gaan met het uitwerken van het toekomstig pensioenstelsel langs de lijnen door de SER geschetst.

'Toekomst ligt bij verruiming pensioenmogelijkheden'           
Nieuwsbericht VNO-NCW, 08-07-2016
'Eens dat het pensioenstelsel toegankelijk moet zijn voor alle werkenden. En ook eens dat ook zzp’ers en flexwerkers moeten worden gefaciliteerd om geld opzij te zetten voor hun oude dag. Echter, de keuze voor aanvullend pensioen moet blijven liggen op het niveau van ondernemingen, branches en individuen en niet verplicht worden opgelegd.

Reactie op Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 08-07-2016
De Pensioenfederatie verwelkomt dat het kabinet het goede van het huidige stelsel, zoals collectief gedeelde risico’s en verplichtstelling, wil behouden. Voor de huidige financiële situatie waarin veel pensioenfondsen zich bevinden, en de dreigende kortingen, biedt de Perspectiefnota geen oplossing.

Kabinet helpt gepensioneerden en pensioenstelsel niet vooruit
Nieuwsbericht NVOG, 08-07-2016
De perspectiefnota Pensioenstelsel die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd brengt de noodzakelijke oplossingen voor een aantal actuele pensioenvraagstukken niet dichterbij.

Voorstel nieuw pensioenstelsel telt nog veel haken en ogen
Nieuwsbericht ANBO, 08-07-2016
Het vandaag door het kabinet gepresenteerde raamwerk voor een nieuw pensioenstelsel telt volgens seniorenorganisatie ANBO nog veel haken en ogen. 

Oorlogsgetroffenen niet gekort op AOW
Nieuwsbericht, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 08-07-2016 Erkend oorlogsgetroffenen worden niet gekort op hun AOW. Ook niet als ze in een land of gebied wonen waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee heeft gesloten. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beoordeling herstelplannen 2016
Persbericht DNB, 07-07-2016
De afgelopen maanden heeft DNB de herstelplannen van 183 pensioenfondsen beoordeeld. Drie pensioenfondsen geven in hun herstelplannen aan dat ze in 2016 een korting van de pensioenen moeten doorvoeren. Dit raakt ongeveer 9.000 deelnemers en 500 gepensioneerden.

Staatssecretaris Klijnsma ontvangt SER-Pensioenverkenning
Nieuwsbericht SER, 06-07-2016
SER-voorzitter Mariëtte Hamer en commissievoorzitter Kees Goudswaard boden Staatssecretaris Klijnsma gisteren de SER-verkenning ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ aan.

Studiegroep Duurzame Groei: uitdagingen vragen om investeringen en hervormingen
Nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken, 06-07-2016
Bevordering van duurzame groei vraagt in de beleidsagenda van een volgend kabinet aandacht voor zowel investeringen als hervormingen. De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft potentiële beleidsmaatregelen verkend.
Advies  Studiegroep Duurzame Groei
Werkgroeprapporten

Ouderen doorbreken de stilte rond armoede
Nieuwsbericht Unie KBO, 06-07-2016
Jarenlang inleveren, wat betekent dat als je oud bent? Seniorenorganisatie KBO bundelt de verhalen in het boekje ‘Ouderen doorbreken de stilte’. Directeur Manon Vanderkaa: “Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig.

CNV: "Kamer, verbeter de koopkracht van ouderen"
Nieuwsbericht CNV, 06-06-2016
“Ouderen hebben al jarenlang te maken met een koopkracht die onder druk staat. Nu het economisch weer wat beter gaat, verdienen onze ouderen het zeker om mee te profiteren. Ik roep de Tweede Kamerleden op serieus werk te maken van het verbeteren van de koopkracht van ouderen”, aldus CNV voorzitter Maurice Limmen.

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg
Nieuwsbericht CBS, 05-07-2016
In de afgelopen twee decennia is Nederland het sterkst vergrijsd aan de randen van het land. In Zeeuws-Vlaanderen wonen naar verhouding de meeste 65-plussers, maar de toename was het sterkst in Limburg. Stedelijke regio’s en Flevoland zijn relatief jong gebleven.

Pensioenfondsen maken balans op na Brexit
Persbericht Aon, 01-07-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand juni stabiel gebleven op 97%. De onverwachte Brexit heeft de rentestanden fors doen dalen en de Europese beleggingsmarkten laten sterk negatieve rendementen zien. Desondanks is de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen stabiel gebleven. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Ondernemers positief over oplossing pensioen in eigen beheer
Nieuwsbericht VNO-NCW, 01-07-2016
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de door het kabinet aangekondigde verlenging van de eerste schijf van 20 procent van de vennootschapsbelasting de komende jaren en de oplossing van de problemen van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) met een pensioen in eigen beheer. Zo'n 150.000 dga's worden bevrijd van de zogeheten pensioenklem.  

Europese pensioen richtlijn maakt vertrek pensioenfondsen naar buitenland moeilijker
Nieuwsbericht FNV, 01-07-2016
Op 29 juni heeft een meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met nieuwe, internationale richtlijnen voor pensioenfondsen, de zogeheten Europese pensioenrichtlijn IORP-2. Hoewel het proces geen schoonheidsprijs verdient is FNV wel tevreden over het uiteindelijk resultaat.

CNV in reactie op Nibud: Maak pensioenopbouw voor iedereen verplicht
Nieuwsbericht CNV, 01-07-2016
"Alle werkenden, ook zpp’ers, moeten verplicht een pensioen opbouwen, dat voorkomt problemen later. De cijfers van het Nibud laten zien dat een kwart van de mensen te weinig pensioen opbouwt, dit komt onder meer door het stijgende aantal zzp’ers en flexibele dienstverbanden. Dit gaat in de nabije toekomst grote problemen geven."       

Zorgen bij het Nibud om toekomstig gepensioneerden
Persbericht Nibud, 01-07-2016
Meer vrijetijdsuitgaven en hogere zorgkosten. De huidige gepensioneerden geven meer uit dan voorheen. Dit terwijl er nu een groep aan komt aan die minder pensioen opbouwt. Het Nibud schetst samen met PwC in het rapport ‘Bestedingen van ouderen’ een zorgwekkend beeld over inkomens- en uitgavensituatie van de toekomstig gepensioneerden.

Jaarverslag 2015 gepubliceerd
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 01-07-2016
Het jaarverslag 2015 geeft een overzicht van de thema’s waarvoor de Pensioenfederatie, het bestuur en de leden zich vorig jaar hebben ingezet en zich nog steeds inzetten. Daarnaast zijn de financiële gegevens over 2015 opgenomen in het jaarverslag.

De gevolgen van Brexit voor pensioenen
Nieuwsbericht Aegon Adfis, 30-06-2016
De gevolgen van Brexit zijn afhankelijk van de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat en hoe de relatie er daarna uitziet. Brexit – in welke vorm dan ook - kan grote gevolgen hebben voor pensioenen. Een eerste globale analyse.

AG-notitie: Implicaties bij afschaffing doorsneesystematiek
Nieuwsbericht AG, 29-06-2016
Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft naar aanleiding van de beoogde afschaffing van de doorsneesystematiek de implicaties die daarvan het gevolg kunnen zijn, in kaart gebracht. De notitie is een vervolg op het AG-rapport Doorsneesystematiek, veranderen of behouden uit 2014.

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 juli 2016
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 28-06-2016
Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2016.

AFM: Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening
Nieuwsbericht AFM, 24-06-2016
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd.

Nederlandse werknemer verwacht na pensioen slechter af te zijn dan ouders
Nieuwsbericht Willis Towers Watson, 24-06-2016
Ruim 75 procent van de Nederlandse professionals verwacht dat zij na hun pensionering slechter af zijn dan de generatie van hun ouders. Met name dertigers (50%) maken zich zorgen over hun financiële toekomst, zowel op de korte als de lange termijn.

Toelichting SER Pensioenverkenning aan Tweede Kamer
Nieuwsbericht SER, 22-06-2016
De Sociaal-Economische Raad heeft de SER-verkenning ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW. Deze verkenning is vastgesteld door de Raad in mei. SER voorzitter Mariëtte Hamer presenteerde de verkenning samen met commissie-voorzitter Kees Goudswaard.

NVOG stuurt brief aan staatssecretaris van SZW
Nieuwsbericht NVOG, 21-06-2016
De NVOG en vijf andere ouderenorganisaties reageren op de SER-verkenning van 20 mei jongstleden en sturen een brief aan staatssecretaris Klijnsma waarin zij haar vragen deze reactie en een aantal aandachtspunten te verwerken in de brief met de verdere uitwerking van de Hoofdlijnennota.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Kans blijft nadrukkelijk aanwezig dat pensioenen in 2017 dalen
NOS.nl, 21-07-2016
De financiële positie van een groot deel van Nederlandse pensioenfondsen blijft ver onder de maat. De kans dat de pensioenen volgend jaar worden verlaagd blijft daarom nadrukkelijk aanwezig.

Licht herstel voor pensioenfondsen in tweede kwartaal
Jorg Leijten, NRC.nl, 21-07-2016
De dekkingsgraden blijven echter laag, waardoor korten voor 2017 een reële optie blijft.

'Eigen keuze pensioenfonds vaak duurder'
Telegraaf.nl, 20-07-2016
Vrijheid voor burgers om te mogen kiezen bij welk pensioenfonds zij hun pensioen onderbrengen, leidt elders relatief vaak tot hoge uitvoeringskosten

Meer kansen voor PPI?
Hans van Meerten, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2016, 19-07-2016
Om de vraag meteen te beantwoorden: jazeker, nu meer dan ooit. Het begint in pensioenland (bijna) iedereen duidelijk te worden dat we van de uitkeringsovereenkomst met de garanties af moeten en individuele eigendomsrechten moeten introduceren.

Defensie draait op voor reparatie van AOW-gat
Dion Mebius,Volkskrant.nl, 18-07-2016
Het ministerie van Defensie moet meer geld uittrekken voor zo'n vierduizend burgerambtenaren die met een AOW-gat zitten.

Waar komen de derivatenwinsten van pensioenfondsen vandaan?
Eric Smit, Follow the Money, 15-07-2016
Nederlandse pensioenfondsen verdienden miljarden aan rentederivaten. In het vierde deel van de journalistieke televisieserie ‘Zwarte Zwanen’ worden deze mega-winsten tegen het licht gehouden. Kunnen ze door de beugel en deugen de adviseurs? Hoogleraar Theo Kocken: ‘De crux ligt bij de banken’.

’ABP, stop investeren in fossiele brandstof’
Telegraaf.nl, 13-07-2016
De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft ambtenarenpensioenfonds ABP gevraagd te stoppen met investeren in bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen.

Nieuwe klap pensioenfondsen
Arno Reekers, Telegraaf.nl, 12-07-2016
De pensioenfondsen blijven slecht presteren. De dekkingsgraden hebben in de maand juni forse klappen gekregen, zo blijkt uit de eerste reeksen cijfers van de fondsen. 

Pensioen: hoe het struisvogeleffect definitief op te lossen?
Mark Leck, AMWeb.nl, 12-07-2016
Nederlanders zijn niet geïnteresseerd in hun pensioen. Dat is de stelling van de gemiddelde expert binnen het pensioendomein. De branche stelt ‘Wij doen er alles aan, we sturen UPO’s, we maken portalen, we hebben de Wet pensioencommunicatie, er is hard gewerkt aan Pensioen 1-2-3, we hebben het Pensioenregister en toch is de consument niet in beweging te krijgen’. Is deze frustratie terecht en wat moet er dan veranderen?

Rutte-II schuift pensioenpuzzel door
Eppo König, NRC.nl, 09-07-2016
Over persoonlijke pensioenen en het pensioengat van zzp’ers spreekt het kabinet zich niet uit. De opties voor hervorming staan nu wel op een rijtje.

Hervorming premiestelsel pensioenen kost 40 miljard
Eppo König, NRC.nl, 08-07-2016
Hervorming van de pensioenpremies kan de overheid in 25 jaar tot 40 miljard euro kosten. Zo loopt de staatsschuld op met 6 procent van het bruto binnenlands product.

Kabinet tekent met potlood aan nieuw pensioen
Jelle Brandsma, Trouw.nl, 08-07-2016
Over vier jaar kan er al een nieuw pensioenstelsel zijn, maar het kabinet zet nu nog kleine stapjes. Aanpassing van het stelsel ligt zeer gevoelig en dus kwam staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, sociale zaken) vandaag met een 'Perspectiefnota'. Daarin staan geen besluiten, maar mogelijkheden.

Kabinet: pensioen kan eerlijker voor jonge werknemer
Gijs Herderscheê, Volkskrant.nl, 08-07-2016
De opbouw van pensioen wordt eerlijker als de premies voortaan direct aan het pensioen van de premiebetaler worden toegevoegd. Daarmee wordt de subsidie afgeschaft van jongeren aan hun oudere collega's. En ook de subsidie van laagopgeleiden aan hoogopgeleiden. De hervorming kan in 2020 in gaan.

Haast is geboden voor een nieuw pensioenstelsel
Nu.nl, 08-07-2016
Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld, maar het fundament stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds de financiële crisis is pijnlijk duidelijk geworden dat er ook veel kwetsbaarheden zijn; een gegarandeerd pensioen is niet meer vanzelfsprekend. 

Toekomstperspectief pensioen blijft te vaag! Het kan beter.
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 08-07-2016
Het Kabinet heeft op de valreep van het zomerreces opnieuw haar kijk op de toekomst van ons pensioenstelsel gegeven. De nota kent vier elementen.

In Europa (een kleine geschiedenis van de IORP-richtlijn)
Column Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie, 07-07-2016
Begin 1992 ging ik me op SZW voor het eerst bemoeien met pensioenen. Een van mijn eerste klussen was, samen met de collega’s van Financiën, het voeren van Brusselse besprekingen over een richtlijn inzake pensioenen. Nederland, meer in bijzonder de Minister van Financiën, was tegen die richtlijn.

’Pensioenfondsen moeten niet stiekem schikken’
Bernard Vogelsang, Telegraaf.nl, 07-07-2016
Als het aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) ligt, komt er een einde aan geheime schikkingen tussen pensioenfondsen en knoeiende vermogensbeheerders.


Populisten laten ouderen en laagopgeleiden in eigen vlees snijden
Barbara Baarsma, MeJudice, 06-07-2016
De brexit laat zien dat met een beroep op emoties mensen massaal kunnen vallen voor beleid dat hen fors slechter af maakt. Want degenen die voor de brexit stemden - vooral ouderen en laagopgeleiden - zijn juist de groepen die het meest te lijden zullen hebben van de negatieve economische gevolgen. Zij moeten het hebben van de herverdelingsmachine die draait op economische voorspoed. Kortom, economische feiten alleen overtuigen niet, stelt Barbara Baarsma.

Verlos pensioenfondsen uit houtgreep

Coen Teulings, NRC.nl, 06-07-2016
Onlangs schreef ik dat we beter geen hoge verwachtingen konden hebben van het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte, dan kon het alleen maar meevallen. Het advies is uit. Het is niet meegevallen.

Ouderen moeten zwaarder belast worden, vindt club topambtenaren
Herwin Thole, Z24, 06-07-2016
De helft van de Nederlandse huishoudens heeft na pensionering meer te besteden dan tijdens het werkende leven. Een groep topambtenaren vindt die verdeling scheef: inkomen moet beter gespreid worden over het hele leven. Ze stellen onder meer voor om ouderen zwaarder te belasten.

'Belast oudere zwaarder'
Ruud Mikkers, Telegraaf.nl, 06-07-2016
Pensioencrisis of niet, grote groepen Nederlanders sparen te veel voor hun oude dag. Dat is zonde, concludeert een groep topambtenaren. Beter kunnen mensen tijdens hun werkzame leven meer te besteden hebben in het ’spitsuur’ van hun leven als zij bijvoorbeeld kleine kinderen hebben. 

Ouderenbelasting in de prullenbak
Lise Witteman, Telegraaf.nl, 06-07-2016
In de Tweede Kamer wordt het ambtelijk advies om ouderen zwaarder te belasten linea recta naar de prullenbak verwezen. Nederlandse senioren behoren tot de rijkste van de wereld.

Europese pensioenrichtlijnen: hoe zit dat eigenlijk?
NOS.nl, 06-07-2016
Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Europese pensioenrichtlijnen. Over de zogenoemde IORP II is twee jaar onderhandeld door de lidstaten. Antwoorden op de vele vragen over dit onderwerp.

Zware korting op pensioenopbouw accountants
Accountant.nl, 06-07-2016
Het Pensioenfonds voor de Accountancy verlaagt opgebouwde rechten van deelnemers drastisch. Een gemiddelde accountant levert straks bijna 150 euro pensioen per jaar in. Herstel is nog niet in zicht.

Herstel de leeftijdsgrens voor AOW
Volkskrant.nl, 05-07-2016
De overheidsfinanciën zijn op orde, de staatsschuld daalt en de rentelasten in de begrotingen vertonen voortdurend meevallers. Het is hoogtijd om de leeftijdsgrens voor AOW weer te verlagen.

Vijftigers zien oude dag te rooskleurig
Jeannine Julen, Trouw.nl, 02-07-2016
Pensionado's van nu hebben het lang niet slecht, maar 65-minners wacht een kariger oude dag, blijkt uit onderzoek.

Kwart werkenden komt straks niet rond tijdens pensioen
Remco Andersen, Volkskrant.nl, 01-07-2016
Zeker een kwart van de mensen die nu werken, kan na de pensionering niet rondkomen. Lagere pensioenen en hogere kosten brengen hen in de problemen, waarschuwt het Nibud.

Schoenmaker blijf bij je leest!
Column Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie, 30-06-2016
Schoenmaker blijf bij je leest! Ik herinner me nog levendig hoe bij de verhoren van de parlementaire enquête commissie over de sociale zekerheid mijn toenmalige directeur Peter van Loo antwoordde op de vraag wat een waarnemer bij de Sociale Verzekeringsraad doet. Zijn antwoord was simpel maar kraakhelder: “Een waarnemer neemt waar”. Logisch toch. Zoals een bakker bakt, een fietsenmaker fietsen maakt en een toezichthouder toezicht houdt.

DNB kan ingrijpen bij vertrek pensioenfonds naar buitenland
Nu.nl, 30-06-2016
De Nederlandsche Bank (DNB) kan voortaan ingrijpen als een Nederlands pensioenfonds naar het buitenland wil vertrekken. DNB mag dat als bijvoorbeeld de rechten van deelnemers aan een fonds dan zouden worden aangetast.

Hoe Brexit de pensioenen verder pijnigt

Menno Tamminga, NRC.nl, 29-06-2016
De meeste pensioenen zijn al jaren bevroren. Toen kwam de waarschuwing van de eerste verlagingen. Maakt Brexit het nog erger?

’Onoverzichtelijke kluwen’
Martin Visser, Telegraaf.nl, 24-06-2016
Gepensioneerden zijn gefrustreerd omdat de fraaie pensioenbeloftes uit het verleden niet zijn waargemaakt. Jongeren vrezen weer op te draaien voor de financiële problemen bij de pensioenfondsen. Een piramidespel? Zo ver wil AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven niet gaan. Wel is ze zeer kritisch: „Dit is het beste pensioenstelsel... voor het verleden.”

Polderen over ander pensioenstelsel
Friesch Dagblad, 22-06-2016
Wie het weet mag het zeggen: hoe moeten we het pensioenstelsel hervormen? De afgelopen jaren is er al over gesproken. Eerst vooral in de branche van pensioenfondsen en verzekeraars, nu in alle openheid van de polder.

DNB: Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen
DNBulletin, 21-06-2016
Een persoonlijk pensioenvermogen en een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid zijn noodzakelijke bouwstenen om te komen tot een duurzaam stelsel.

Merendeel werknemers voorkeur voor vast pensioen
Nieuwsartikel, Wichert Hoekert, Willis Towers Watson, 21-06-2016
In de huidige Nederlandse pensioensituatie is pensioenzekerheid een uitermate actueel onderwerp. Nieuwe wetgeving voor de uitkeringsfase van premieovereenkomsten biedt deelnemers de keuze tussen een gegarandeerde uitkering en een variabele. Deze variabele uitkering is naar verwachting hoger maar kan in tegenvallende scenario’s ook lager uitvallen. Afgaande op het recente SER-advies zou een dergelijk systeem op termijn de hoofdvariant binnen het Nederlandse pensioenstelsel kunnen worden.

Aegon begint het eerste algemeen pensioenfonds
NRC.nl, 20-06-2016
‘Stap’ is een nieuw soort pensioenfonds, bedoeld voor kleine fondsen die hoge kosten hebben. Zo betreedt Aegon een nieuwe pensioenmarkt.

Ouderwets pensioen in stichting bij Aegon 
Thijs Rösken, Telegraaf.nl, 20-06-2016
Een eerste Algemeen Pensioenfonds (APF) kan van start nu DNB daarvoor een vergunning heeft afgegeven aan Aegon. Met een APF willen verzekeraars aantrekkelijk worden op de pensioenmarkt. 

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de herziening van de IORP-richtlijn voor de Pensioenwet, 14-07-2016

Brief van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer over de belangrijkste voornemens ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten, 12-07-2016
Bijlage 1 Wetgevingsbrief AFM 2016
Bijlage 2 Wetgevingsbrief DNB 2016
Bijlage 3 Reactie minister van Financiën op wetgevingswensen AFM en DNB

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december 2021, 11-07-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de invulling van de voorwaarden herkansing variabele pensioenuitkering, 11-07-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer  Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel, 08-07-2016
Bijlage 1: Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel
Bijlage 2: Rapportages werkgroepen

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting, 04-07-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan Tweede Kamer over de openbaarmaking vertrouwelijke brief herziening IORP-richtlijn, 30-06-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan Tweede Kamer over de monitoring van de tweewoningenregeling in de AOW, 30-06-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van de leden Omtzigt (CDA), Krol (50PLUS) en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) over "het behandelvoorbehoud op het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen", 28-06-2016
Bijlage A
Bijlage B

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten
Richtlijn Ministerie van Financiën, 24-06-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over "de nieuwe Europese richtlijn pensioenen, IORP-2", 24-06-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het resultaat van de onderhandelingen over de herziening van de IORP-richtlijn, 24-06-2016

<< Terug
Europese Informatie
   

Commission welcomes deal to improve rules for occupational pensions
European Commission, 30-06-2016
The EU has today agreed new rules for work pension funds to improve the way they are governed and enhance the clarity of information provided to pension savers.

Eurogroup statement on common principles for strengthening pension sustainability
Eurogroup, 16-06-2016
The Eurogroup endorses, in the context of its thematic discussions on growth and jobs, a set of common principles for strengthening the sustainability of pension systems in the euro area.

<< Terug
Toespraken en Presentaties
   

Eindspel naar een nieuw pensioenstelsel
Rotterdam, EUR, 16-06-2016
Op donderdag 16 juni vond een pensioenconferentie plaats bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Deze conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door Netspar, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Erasmus School of Economics.

Aanbevelingen en dilemma’s uit het SER advies - Kees Goudswaard (Universiteit Leiden)
Presentatie
Achtergrondinformatie SER

Reacties:
– De visie van de pensioenfondsen - Edith Maat (Pensioenfederatie)
Tekst
– De visie van de verzekeraars - Harold Herbert (Verbond van Verzekeraars)
Presentatie

Views of Dutch reform process and transition in the UK - Steve Webb (Royal London: Former Pension Minister UK)
Presentatie

De Pensioensector vanaf de deurmat van APG - Gerard van Olphen (CEO APG Groep)Presentatie

Verdieping: Keuzevrijheid & Communicatie
– Keuzevrijheid en maatwerk: wat is er al, wat kan er beter? -    Niels Kortleve (PGGM)
Presentatie
- Pensioen & keuze - Joyce Vonken & Eduard Ponds (beiden APG)
Presentatie
- Keuzevrijheid in de praktijk - Yoram Schwarz (Nationale-Nederlanden)
Presentatie

Verdieping: Pensioen voor alle werkenden
– Pensioenregeling voor zelfstandigen - Mauro Mastrogiacomo (DNB)
Presentatie
– Pensioen voor iedereen - Maarten Post (ZZP-Nederland)
Presentatie

<< Terug
Boeken
   

CPB
Aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel
Den Haag : CPB, 2016. 19 p.
CPB notitie, 20 juli 2016
Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om enkele analyses betreffende de toekomst van het pensioenstelsel. De eerste analyse betreft de uitkomsten van de SER-varianten voor het toekomstige pensioenstelsel bij meer extreme scenario’s en enkele specifieke scenario’s die aansluiten bij de economische situatie in Nederland en Japan. De tweede analyse betreft het plan van 3 politieke jongerenorganisaties voor het toekomstige pensioenstelsel.

Bureau Bartels; Min. SZW
Onderzoek vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen : eindrapport
Amersfoort : Bureau Bartels, 2016. 33 p.
Verslag van een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW naar de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw voor en door zelfstandigen bij het pensioenfonds waar zij eerder bij waren aangesloten. Er is onderzoek gedaan naar hoe pensioenfondsen omgaan met de wettelijke mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw en hoe de deelname van zelfstandigen daaraan er uitziet. 
 
CPB
Afschaffing doorsneesystematiek : mogelijke transitiepaden
Den Haag : CPB, 2016. 23 p.
CPB Notitie, 15 juli 2016
Deze notitie schetst mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsneesystematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst. Een overgang van de doorsneesystematiek naar degressieve opbouw leidt tot een hiaat in de pensioenopbouw van bestaande deelnemers, met name voor die rond middelbare leeftijd. Deze notitie gaat ook in op de gevolgen van de transitie voor premieovereenkomsten. In premieovereenkomsten geldt nu veelal een staffel, waarbij de premie oploopt met de leeftijd. Bij afschaffing van de doorsneesystematiek in uitkeringsovereenkomsten zouden premieovereenkomsten kunnen overstappen van een progressieve premie naar een leeftijdsonafhankelijke premie. 
 
McKinsey Global Inst.; Dobbs, R. [et al.]
Poorer than their parents? : flat or falling incomes in advanced economies
Brussel : MGI, 2016. 99 p.
Voor het eerst lopen jongeren het risico om minder welvarend te zijn dan hun ouders. Veel millennials zullen een lagere levensstandaard opbouwen dan de voorgaande generaties. Het reële inkomen van ongeveer tweederde van de huishoudens in de 25 ontwikkelde economieën is tussen 2005 en 2014 gestagneerd of gedaald.

CBS
Welvaart in Nederland 2016 : inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen
Den Haag : CBS, 2016. 201 p.
In de publicatie presenteert het CBS gegevens over inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen in Nederland. De cijfers belichten actuele sociaaleconomische onderwerpen zoals (her)verdeling van het inkomen, vermogensongelijkheid, koopkrachtontwikkeling en belastingdruk in Nederland. Nieuw in deze editie is de beschrijving van de welvaartspositie van de groeiende groep zelfstandigen. Ook wordt de ongelijkheid van welvaart in kaart gebracht op basis van een nieuwe maat waarin het inkomen en het vermogen zijn gecombineerd. Verder zijn in deze uitgave voor het eerst uitkomsten opgenomen over de dynamiek op de inkomensladder, pensioenaanspraken en nalatenschappen.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Broeders, D. W. G. A.; Mehlkopf, R. J.
Persoonlijke pensioenrekeningen met een individuele buffer
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, (2016) 3 (jun), p. 6-11
De Nederlandse pensioensector is naarstig op zoek naar een nieuw pensioencontract dat de bestaande uitkeringsovereenkomst vervangt. In dit artikel wordt aandacht besteed aan het bespreken van de aanleiding voor de zoektocht naar een nieuw pensioencontract, het concept van persoonlijke pensioenrekeningen met een buffer (twee smaken: collectieve buffers en individueel toebedeelde buffers) en een evaluatie van de mogelijkheden voor risicodeling in beide contracten. 
 
Quelerij, C. de
Wet pensioencommunicatie : veel ambitie, maar de deelnemer is zover nog niet
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, (2016) 5 (jun), p. 31-35
In dit artikel worden de belangrijkste gevolgen voor de communicatie van de de Wet pensioencommunicatie besproken. Tevens wordt de vraag behandeld of de Wet pensioencommunicatie leidt tot een toename van het pensioenbewustzijn van deelnemers. 
 
Vos, S.; Joseph, A.
Op weg naar een Europees raamwerk voor risicoanalyses van pensioenfondsen
Actuaris, de, 23 (2016) 6 special (jul), p. 20-21
De Europese toezichthouder EIOPA werkt al jaren aan een toezichtsraamwerk voor pensioenfondsen. Daarbij wordt nadrukkelijk naar Solvency II gekeken ter inspiratie. In april 2016 bracht EIOPA een advies uit. Pensioenfondsen moeten jaarlijks een standaard risiscoanalyse uitvoeren en de resultaten openbaar publiceren. De risicoanalyse wordt waarschijnlijk onderdeel van de Europese pensioenfondsenrichtlijn IORP III. De verwachtig is dat IORP III er rond 2023 is. De verwachting is dat IORP III er rond 2023 is. Wat ging er aan het advies vooraf? Wat zijn de voor- en nadelen van de voorgestelde risicoanalyse? En hoe kunnen pensioenfondsen zich hier op voorbereiden?
 
Timmer, K. E.; Laan, N. B. van der
De verzekerbaarheid van zelfstandigen : een vrijwillige keuze?
Actuaris, de, 23 (2016) 6 special (jul), p. 48-49
Zelfstandigen en met name de daaronder vallende groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormen een
steeds groter wordend deel van werkend Nederland. Naar verwachting zal deze groep, gegeven de flexibilisering van de arbeidsmarkt, naar de toekomst toe alleen nog maar groter worden. Deze zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een inkomensvoorziening bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid en pensioenopbouw. De groei in het aantal zzp’ers heeft invloed op de economie, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Ten aanzien van de sociale zekerheid heerst het beeld van een lage verzekeringsgraad onder deze groep. Het beeld wordt geschetst dat dit ongewenst is, maar is dat wel zo en zo ja, vanuit wiens perspectief? In dit artikel wordt de achtergrond geschetst van de verzekerbaarheid voor zelfstandigen met daarna een drietal denkrichtingen voor oplossingen. 

Huisman, M.
Debat stilleggen? : onmogelijk! Geen koppeling met Zorg en Wonen
PensioenAdvies, 27 (2016) 6 (jun), p. 6-11
Interview met Mariëtte Hamer over het voorbereidingstraject van de SER Verkenning 'Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risiscodeling'. Besproken wordt de wijze waarop deze verkenning tot stand is gekomen, het doel en de reikwijdte ervan, alsmede waarom, de gevolgde procedures en de afwegingen. Verder de visie van de SER op de dilemma’s en uitdagingen die gepaard gaan met (de transitie naar) een nieuwe toekomst voor ons Nederlandse pensioenstelsel.

N. N.
Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling : SER-verkenning verrast niet echt
PensioenAdvies, 27 (2016) 6 (jun), p. 12-15
De SER-verkenning 'Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risiscodeling' wordt besproken. Ingegaan wordt op de reacties van de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de politieke partijen.

Geboers, H.
Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen in aantocht : voldoende tijd voor omdenken
PensioenAdvies, 27 (2016) 6 (jun), p. 28-31
Het gonst al in het pensioenveld. De evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen komt eraan. Belangenorganisaties van pensioenfondsen, specialisten en toezichthouders zullen zeker van zich laten horen. Standpunten worden voorbereid. In dit artikel wordt teruggehaald wat het idee achter de wet was en wat er nu te zien is aan resultaten. Een ding is zeker, de wet geeft pensioenfondsen meer mogelijkheden om te zorgen voor een passende governance structuur. Al blijft een adequate bezetting en goede samenwerking tussen de diverse bestuursorganen een uitdaging.

Warmerdam, M.
Wetsvoorstel 34378 tot uitbreiding van de bevoegheden van de ondernemingsraad ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen
Ondernemingsrecht : Financieel Recht, (2016) 8 (28 jun), p. 300-302
Het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR en de Pensioenwet Pw in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (hierna: het Wetsvoorstel) is op 23 december 2015 bij de Tweede Kamer ingediend en nadien op enkele onderdelen gewijzigd. Het Wetsvoorstel beoogt de medezeggenschap van de ondernemingsraad ten aanzien van de "arbeidsvoorwaarde pensioen” te verduidelijken en uit te breiden. Deze bijdrage biedt een overzicht
van de huidige en toekomstige bevoegdheden van de ondernemingsraad en een analyse van de (on)volkomenheden van het Wetsvoorstel.

Lecq, F. van der
Heen en weer
OR informatie, 42 (2016) 6 (jun), p. 9
In dit artikel bespreekt de auteur de nieuwe pensioenregeling. Deze regeling combineert persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Verder verwijst ze naar de werkzaamheden van de SER op het gebied van pensioenen. Ze noemt achtereenvolgens de SER-website, de dialoog waarbij voorlichting wordt gegeven over het nieuwe type pensioencontract, en ze wijst naar het SCOOR-certificaat.

Knot, K.; Goudswaard, K.; Wortmann, C.; Friese, L.
18e PBM Pensioensymposium : toekomst pensioenstelsel
Pensioen Bestuur & Management, 13 (2016) 3 (jun), p. 41-45
PBM organiseerde op 19 mei in Amsterdam voor de 18e keer het PBM Pensioensymposium. Theo Langejan gaf de discussies richting. De inleiders Klaas Knot van DNB, Kees Goudswaard van de SER, Corien Wortmann van ABP en Lard Friese van NN Group zorgden voor de input. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun visie op de toekomst van ons pensioenstelsel.

Broeders, D.; Chen, D.; Minderhoud, P.; Schudel, W.
Kuddegedrag onder Nederlandse pensioenfondsen
In: ESB, 101 (2016) 4737 (23 jun), p. 436-439
Nederlandse pensioenfondsen vertonen kuddegedrag in hun beleggingsbeleid. Een regressieanalyse gebaseerd op transactiedata bewijst drie typen kuddegedrag. Ten eerste herbalanceren ze hun portefeuilles na koersontwikkelingen op financiële markten vaak op dezelfde manier. Ten tweede passen ze hun beleggingsportefeuille hetzelfde aan op veranderingen in regelgeving. Tot slot volgen ze veranderingen in het strategische beleggingsbeleid van pensioenfondsen van vergelijkbare omvang. De eerste vorm van kuddegedrag draagt bij aan financiële stabiliteit, terwijl de derde een mogelijk gevaar is voor financiële stabiliteit.

Kuiper, S. H.
De zorgplicht bij variabele pensioenuitkeringen
Pensioen Magazine, 21 (2016) 6/7 (jun/jul), p. 9-13
Met de Wet verbeterde premieregeling kunnen pensioenen ook in de uitkeringsfase afhankelijk worden gemaakt van beleggingen en levensverwachting. Daar hoort een flinke zorgplicht bij. In dit artikel wordt deze zorgplicht besproken.
Dieleman, B.; Straten, P. S. van
Individuele internationale waardeoverdracht kan veel beter
Pensioen Magazine, 21 (2016) 6/7 (jun/jul), p. 14-15
Collectieve internationale waardeoverdracht krijgt in de media meer aandacht dan individuele internationale waardeoverdracht. Begrijpelijk, want het gaat in eerstgenoemde situaties om veel grotere bedragen. Vooral de rol van de ondernemingsraad en DNB worden dan besproken. Individuele internationale waardeoverdrachten halen het nieuws zelden. Terwijl dit juist de overdrachten zijn die, gezien het grote aantal buitenlandse werknemers dat tijdelijk naar Nederland komt, in de praktijk veel vragen oproepen. In dit artikel worden de wetgeving en (on)mogelijkheden van individuele internationale waardeoverdrachten zoals bedoeld in art. 85 PW besproken.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl