Aanmelden  
Vrijdag 1 september 2017
 
In dit nummer oa:
Themanummer: Nederland in 2050
Mens of machine?
Energieneutraal
Ander werk
Doendenken
Iedereen doet mee
   
Advies aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling
De aanpassing gaat over de wijze van vermelding van de maximumleeftijd voor de beëindiging van deelname aan een pensioenregeling. In dit advies moet het volgens de SER mogelijk worden dat er een dynamische koppeling komt aan de wettelijke AOW-leeftijd dan wel de wettelijke fiscale pensioenrichtleeftijd.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Advies circulaire economie en financiële instrumenten
De SER komt einde van dit jaar met het advies over de vraag hoe het bestaande financiële instrumentarium beter is in te richten op de overgang naar een circulaire economie. In het advies zal ook aandacht zijn voor een bredere afweging. Dan gaat het om doelen van sociaaleconomisch beleid, zoals duurzame groei, hoge arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Vervolgadviesaanvraag sociale ondernemingen en re-integratie
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd een vervolgadvies uit te brengen over de vraag hoe publieke partijen, reguliere werkgevers en sociale ondernemingen kunnen samenwerken om daar allen meerwaarde van te hebben en daarmee tegelijkertijd kwetsbare groepen te laten profiteren.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Nieuwe partner bij Bankenconvenant
Ngo Save the Children sluit zich aan bij het Bankenconvenant. De organisatie heeft veel ervaring met kinderrechten en de manier waarop bedrijven dit kunnen verankeren in hun internationale MVO-beleid. De financiële sector kan via zijn handelen direct of indirect betrokken zijn bij mogelijke schending van mensenrechten. Dat geldt ook voor de rechten van kinderen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER stuurt brief aan informateur over preventie

De SER, NPHF Federatie voor gezondheid en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een brief over preventie voor gezondheid aan de informateur gestuurd. Namens een groot aantal personen en organisaties vragen zij om in het regeerakkoord een plaats in te ruimen voor preventie voor gezondheid.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
De SER stimuleert pilots modernisering medezeggenschap
Instituut Gak financiert de komende twee jaar een onderzoek naar maximaal twaalf pilots met nieuwe vormen van medezeggenschap. Dit gebeurt op verzoek van de SER. De SER heeft de wettelijke taak medezeggenschap te bevorderen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Chileense interesse in Nederlandse werkwijze IMVO-convenanten
Vertegenwoordigers vanuit de Chileense overheid en maatschappelijke organisaties brachten een bezoek aan de SER, om meer te weten te komen over de SER-adviezen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en hoe verschillende sectoren van de multi-stakeholderaanpak gebruik maken.
Lees meer over IMVO
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Meer ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Er kan meer ruimte komen voor gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven, óók als zulke samenwerkingen tegen mededingingsregels aanlopen. Dat vinden de SER, de Consumentenbond en Stichting Natuur en Milieu in reactie op Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven, het wetsvoorstel van Minister Kamp van Economische Zaken.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl