Aanmelden  
Donderdag 2 februari 2017
 
In dit nummer oa:
Marc Calon
The other manager
De regio adviseren
Vooruitblik 2050
Preventieakkoord?
   
Invloed werknemers op pensioen kleine ondernemingen optimaliseren
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De SER doet aanbevelingen om de invloed van werknemers te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden, staat in het ontwerpadvies van de SER. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst
Het kabinet onderschrijft de oplossingsrichtingen uit het SER-advies Een werkende combinatie. Volgens de SER zijn algemene maatregelen alleen niet genoeg om mensen in staat te stellen hun verantwoordelijkheden op een goede manier te combineren. Maatwerk is nodig om mannen en vrouwen in de dagelijkse praktijk echt te bereiken en te faciliteren. Foto Hollandse Hoogte
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen
In de toelichting aan de Vaste Kamercommissie SZW over zijn advies Een werkende combinatie benadrukte de SER dat Nederlanders alleen maar meer gaan combineren. “We moeten meer zorgen voor onze naasten en het werk wordt dynamischer”, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. “De noodzaak om een leven lang te ontwikkelen wordt steeds groter.” Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen
De integratie van vluchtelingen kan sneller en beter door de arbeidsmarktscreening tijdens de asielprocedure beter te benutten. Ook moeten vluchtelingen sneller de Nederlandse taal kunnen aanleren. Aldus de SER bij de presentatie van de signalering Nieuwe wegen naar een succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen aan de vaste Kamercommissie van SZW. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk
Het afgelopen jaar zijn er voor vluchtelingen weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld, maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter. Daardoor kunnen te weinig vluchtelingen ervan profiteren. Dat blijkt uit de SER-signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Foto Nationale Beeldbank
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Maatwerk van belang voor toekomstgericht beroepsonderwijs
Als voorbereiding op het vervolgadvies over het beroepsonderwijs sprak de SER met een zaal vol mbo-sectordirecteuren. Aan de gesprekstafels was men het eens: er moet voldoende maatwerk en flexibiliteit in het mbo komen, voor zowel leerlingen, docenten als bedrijven. De SER organiseert ook gesprekken met docenten en praktijkbegeleiders en met studenten. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking
De SER is verheugd dat gemeenten sinds 1 januari mensen met een arbeidsbeperking een voorziening in de vorm van beschut werk moeten aanbieden. Een wetsvoorstel met deze verplichting is door de Tweede Kamer aangenomen. Eerder constateerde de SER dat het nieuwe beschut werk nauwelijks van de grond komt. Foto Hollandse Hoogte
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Twee nieuwe kroonleden voor de SER
Bas ter Weel (links) is directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Kim Putters (rechts) is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Foto's SCP en Algemene Bestuursdienst
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO
De Nederlandse verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties (vakbond en NGO’s) zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Deze gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om structurele veranderingen te realiseren. De SER faciliteert het convenant. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Veel belangstelling Tweede Kamer voor SER-verkenning over robotisering
Veel interesse voor de SER-verkenning Mens & Technologie: Samen aan het Werk van de leden van de Vaste Kamercommissie van SZW. De SER-delegatie, met voorzitter Mariëtte Hamer, belichtte zowel de kansen als de risico's van de digitalisering voor de Nederlandse economie. Digitalisering is immers geen kwestie van óf nieuwe mogelijkheden óf banenverlies, maar van allebei. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Aantal fusiemeldingen in 2016 opnieuw gestegen
In 2016 zijn 523 fusies en overnames bij de SER gemeld. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2015 (429). Het aantal fusiemeldingen stijgt sinds 2012 elk jaar. Sinds 2007 is het aantal fusiemeldingen niet zo hoog geweest. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Alle vijf doelen van het Energieakkoord binnen bereik
De vijf centrale doelen van het Energieakkoord zijn binnen bereik. Dat concluderen de samenwerkende partijen van de Borgingscommissie Energieakkoord in hun Voortgangsrapportage 2016. Eerder werd hiervoor een extra pakket maatregelen overeengekomen. Mariëtte Hamer ontving de Voorgangsrapportage van Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Special over relatie OR & Commissaris
Het wordt wel de gouden driehoek van de onderneming genoemd: bestuur, toezicht en medezeggenschap. Benieuwd hoe u de link tussen toezicht en medezeggenschap kunt verbeteren? In de special staat veel informatie over hoe bestuur, toezicht en medezeggenschap samen kunnen optrekken. De special is een uitgave van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl