Aanmelden  
Donderdag 6 april 2017
 
In dit nummer oa:
Aimabel vechter
Blijven leren
Kind & armoede
Ziel van Nederland
Meedoen
   
SER reikt nieuw kabinet uitgangspunten voor energietransitie aan

In het briefadvies Governance van het energie- en klimaatbeleid reikt de SER uitgangspunten en bouwstenen voor het nieuwe kabinet aan. Dat kan daarmee het ambitieuze langetermijnperspectief van het Klimaatakkoord van Parijs naar het toekomstig Nederlandse energie- en klimaatbeleid vertalen. Foto Shutterstock

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Leren tijdens de loopbaan essentieel voor iedereen
Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering maken dit noodzakelijk. We moeten naar een positieve leercultuur, zegt de SER in zijn advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Nieuw kabinet: pak armoede onder kinderen structureel aan!
Kinderen moeten in ons land zonder armoede kunnen opgroeien, stelt de SER in het advies Opgroeien zonder armoede. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog, terwijl 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Taak voor het nieuwe kabinet: een structurele en systematische aanpak, ook naar de oorzaken van armoede. Foto Hollandse Hoogte
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Kabinet omarmt aanbevelingen toekomstgericht beroepsonderwijs
Het SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 1: voorstellen ter versterking van de beroepsbegeleidende leerweg biedt voor het kabinet aanknopingspunten om de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo te stimuleren. De SER wil inzetten op een gebundeld bbl-offensief van werkgevers, werknemers en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Adviesaanvraag: effecten op werkgelegenheid energietransitie
Ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vragen de SER advies over de effecten van de energietransitie op de werkgelegenheid. Het gaat om aanbevelingen voor centrale en decentrale overheden en sociale partners om de kansen van de energietransitie te grijpen en de negatieve gevolgen te beperken. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Belangstelling Argentijnse ministers voor sociale dialoog bij SER
De Argentijnse ministers van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken bezochten de SER samen met vertegenwoordigers van Argentijnse werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij wilden meer weten over de sociale dialoog en het creëren van vertrouwen tussen sociale partners. De delegatie werd ontvangen door voorzitter Mariëtte Hamer, algemeen secretaris Véronique Timmerhuis en afgevaardigden van werkgeverskoepel VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Meer oog voor het imago van mbo en de talenten van studenten
De SER-commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken sprak met mbo-studenten en studentenbonden over hun ervaringen met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Studenten ervaren een zeker stigma op mbo'ers en willen meer aandacht voor hun talenten. De input uit dit gesprek gebruikt de SER voor het tweede deel van zijn advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs. Foto SER
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Partijen ondertekenen consumentenvoorwaarden in de zorg
Beroepsorganisaties, consumenten- en patiëntenorganisaties hebben ingestemd met de nieuwe algemene voorwaarden voor Ambulancezorg, voor Geestelijke Gezondheidszorg, voor Osteopathie en voor Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Hierdoor erkennen deze partijen de algemene voorwaarden van de branche. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Kabinet kondigt nieuwe adviesonderwerpen aan voor SER

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt in een brief de onderwerpen aan die het komende jaar naar verwachting tot een advies- of verkenningsvraag aan de SER zullen leiden. Het gaat om zowel nieuwe als al enkele eerder aangekondigde onderwerpen. Foto Christiaan Krouwels

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Manifest Jongerenplatform over leren, werken en samenleven
Jongerenorganisaties verenigd in het SER Jongerenplatform hebben een gezamenlijke toekomstvisie voor Nederland vastgelegd in een manifest. Het bevat de belangrijkste uitgangspunten op het gebied van leren, werken en samenleven en is aangeboden aan de Raad. Kern van het manifest: laat iedereen profiteren van de veranderingen die Nederland ophanden zijn. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER Jaarverslag 2016
Het Jaarverslag 2016 geeft informatie over de adviezen, de platform- en dialoogfunctie, de bestuurlijke taken, zelfregulering en de financiën van de SER. Klik door naar het videovoorwoord van Mariëtte Hamer, webpagina’s met meer informatie, videofilmpjes en achterliggende documenten, zoals de volledige adviezen, rapporten, verkenningen, verordeningen en wetteksten.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl