Sociaal-economische raad
3 november 2017
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten
Columns en Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten

UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak
Nieuwsbericht UWV, 27 oktober 2017
Uit de regionale kwartaalrapportages banenafspraak van UWV blijkt dat werkgevers tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 19.947 extra banen via een regulier dienstverband en 9.309 extra banen via een uitzendcontract of detachering hebben gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012. Werkgevers staan voor de doelstelling om eind 2017 33.000 extra banen te creëren voor mensen die onder de banenafspraak vallen.

VCP: geef uitzendkrachten perspectief op vaste baan
Nieuwsbericht VCP, 24 oktober 2017.
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) roept op tot maatregelen die uitzendkrachten en andere tijdelijke krachten meer uitzicht biedt op zekerheid en een vaste functie. Uit onderzoek van het CBS blijkt vandaag dat uitzendkrachten nauwelijks perspectief hebben op een vaste baan.

Oude werknemers presteren net zo goed (of beter) als jongeren, maar zijn te duur
Nieuwsbericht Volkskrant, 24 oktober 2017
Het Sociaal en Cultureel Planbureau vermoedt dat de hoge kosten debet zijn aan de impopulariteit van de oudere werknemer.

Zelfstandigen meest tevreden, uitzendkrachten minst
Nieuwsbericht CBS, 24 oktober 2017.
Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het grootst onder zelfstandig ondernemers. Daarna volgen respectievelijk vaste werknemers en flexibele werknemers, waarbij het aandeel het kleinst is onder uitzendkrachten.

Fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt stap dichterbij
Nieuwsbericht Min. SZW, 23 oktober 2017.
Gelijk werk moet gelijk worden beloond. Er komt een aanpassing van de regels voor het detacheren van werknemers binnen de Europese Unie, waardoor zij betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Ook onstaat er zo een eerlijker speelveld voor ondernemers.

Hoe gaat de arbeidsmarkt weer werken?
Nieuwsbericht BNR, 22 oktober 2017.
Het nieuwe kabinet maakt flink werk van de arbeidsmarkt. Voor zzp'ers verandert er het nodige, het ontslagrecht gaat op de schop, doorbetaling bij ziekte wordt aangepast en flex en vast groeien verder naar elkaar toe. BNR boog zich deze week over de arbeidsmarktparagrafen in het regeerakkoord.

Agnes Jongerius: 'Concurrentie op de arbeidsmarkt mag niet ten koste van mensen gaan'
Nieuws Trouw, 22 oktober 2017.
Interview met Agnes Jongerius (initiatiefnemer) over de omstreden detacheringsrichtlijn voor werknemers uit goedkope EU-landen. 

Opnieuw meer werkenden
Nieuwsbericht CBS, 19 oktober 2017.
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toegenomen. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 422 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 8 duizend per maand. 

Reactie CNV op regeerakkoord
Nieuwsbericht CNV, 18 oktober 2017.
Het CNV geeft een eerste reactie op de plannen van de nieuwe regering specifiek op het terrein van werk en inkomen.

Maarten van Ooijen onderzocht wat echt werkt bij arbeidsparticipatie van statushouders.
Nieuwsbericht Lysias Advies, 18 oktober 2017.
De komst van statushouders stelt de Nederlandse gemeenten voor grote uitdagingen. De daadwerkelijke arbeidsparticipatie van statushouders is een hardnekkig vraagstuk is. Hoe krijgen we statushouders daadwerkelijk aan het werk? Lysias Advies besloot dit voorjaar op eigen initiatief een verkenning uit te voeren naar effectief beleid en best practices op het gebied van integratie, inburgering en arbeidsparticipatie. Lees de whitepapers.

De flexibele schil
Nieuwsbericht BNR, 17 oktober 2017.
Hoe houdbaar is een flexibele schil als zzp'ers vergrijzen?. In deze podcast onderzoeken we wat een flexibele schil houdbaar maakt. Wie ervoor moet zorgen dat de flexibele schil in conditie blijft, en wordt dat lastiger naarmate zzp'ers ouder worden?

Thema VCP-symposium Arbeidsmarkt 2020-2025
Nieuwsbericht VCP, 17 oktober 2017
Op 23 november a.s. houdt de VCP zijn jaarlijkse symposium. Het thema is dit keer Arbeidsmarkt 2020-2025. Directeur Kim Putters van het SCP en senior onderzoeker Robert Went van de WRR zetten uiteen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit kan gaan zien, tegen de achtergrond van technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en toenemende onzekerheden. Meer informatie en aanmelden.

Rust op de arbeidsmarkt?
Nieuwsbericht BNR, 17 oktober 2017
Op het vlak van arbeidsrecht hakt het nieuwe kabinet een aantal knopen door: de Wet DBA moet eraan geloven, payrolling wordt aan banden gelegd en mensen ontslaan wordt makkelijker (en duurder). Maar leiden al die plannen tot rust op de arbeidsmarkt?

Opvolging SER-advies Chronisch Zieke Werkenden
Nieuwsbericht SER, 16 oktober 2017.
In maart 2016 is het SER-Advies Werk: van belang voor iedereen, een advies over werken met een chronische ziekte, uitgebracht. Het kabinet heeft aan de SER gevraagd om de aanbevelingen van dit SER advies te initiëren en de voortgang van de uitvoering te bewaken.

Ruim 50.000 kinderen meer naar opvang
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 16 oktober 2017
Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011.

Banengroei in alle arbeidsmarktregio’s van Nederland
Persbericht UWV, 16 oktober 2017.
De economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio’s van Nederland groeit het aantal banen. UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen met 183 duizend groeit en in 2018 nog eens met +1,8%.

Tweemaal zoveel 55-plussers op de werkvloer als in 2003
Nieuwsbericht CBS, 14 oktober 2017.
Het aantal oudere werkenden is in de periode 2003-2016 bijna verdubbeld. Er zijn meer 55-plussers dan toen, en mensen in deze groep hebben vaker betaald werk.

'Alle vrouwen uit Rutte II in de Topvrouwendatabase'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 13 oktober 2017.
Alle vrouwelijke bewindslieden uit het Kabinet Rutte II zullen zich inschrijven in de Topvrouwendatabase van de aan VNO-NCW gelieerde stichting Topvrouwen.nl.

 
Columns en Webartikelen

‘Onvrijwillige’ zzp’ers meestal niet ontevreden
Webartikel CBS, 2 november 2017.
Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2017 gaf 9 procent aan om overwegend negatieve redenen gestart te zijn als zelfstandige. Twee derde van de ondernemers startte om overwegend positieve redenen een eigen bedrijf of praktijk. Slechts een klein deel van de zelfstandig ondernemers die om negatieve redenen een eigen bedrijf starten, is ontevreden met hun werk.

‘Streng op instroom leidt tot zwart werken’
Webartikel Binnenlands Bestuur, 19 oktober 2017.
Gesprek tussen de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg en de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart over de verschillen tussen de steden in aanpak w.b. instroom in de bijstand en de begeleiding naar werk.

'Geen echte doorbraak, maar zo gaat de arbeidsmarkt wel de goede kant op'
Webartikel Nieuwwsuur.nl, 13 oktober 2017.
Het nieuwe kabinet gaat de arbeidsmarkt hervormen. Belangrijkste doel: meer mensen aan een vaste baan helpen. Daarvoor moet het verschil tussen vaste en flexibele contracten kleiner worden. Vast minder vast, flex minder flex. Vooral voor de zelfstandige zonder personeel, en voor de werkzekerheid van flexwerkers én mensen in vaste dienst heeft dat aanzienlijke gevolgen. Nieuwsuur legt de plannen van het kabinet-Rutte III voor aan econoom Mathijs Bouman.

 
Parlementaire Informatie

Kamerbrief vragen debat arbeidsmarktdiscriminatie
Antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen gesteld in het plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie van 28 september 2017, 25 oktober 2017.

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, 20 oktober 2017.

Kamervragen over statushouders
Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Dijk (SP) over ’Statushouders die klem komen te zitten tussen Participatiewet en de Wet inburgering 2013’, 18 oktober 2017.

Kamervragen UWV en 35-minners
Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Dijk (SP) over "Het UWV gaat slecht om met 35-minners", 13 oktober 2017.

 
Boeken

CBS; Verkooijen, L., Arbeidsparticipatie ouderen flink gestegen
Den Haag : CBS, 2017. 25 p.
Paper
Met het oog op de vergrijzing is beleid ingezet dat erop gericht is om mensen langer te laten doorwerken. Zo zijn veel vormen van prepensioen afgebouwd en gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. De maatschappelijke vraag die hierbij opkomt is in hoeverre ouderen in staat zijn om langer door te werken. Tegen deze achtergrond biedt de paper een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van 55- tot 75-jarigen. Tevens wordt aandacht geschonken aan gezondheid en ziekteverzuim van werkenden in deze leeftijdsgroep. Ook wordt ingegaan op preferenties ten aanzien van de AOW-leeftijd.

UWV, Nieuwsflits arbeidsmarkt
Den Haag : UWV, 19 oktober 2017. 17 p.
De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat:
-Stand-en stroomcijfers van WW-uitkeringennaar sector,beroepsrichting, leeftijd, duur, geslacht, opleidingsniveau en regio.
-Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

Europese Cie, Labour market and wage developments in Europe : annual review 2017
Luxemburg : EU, 2017. 155 p.
Jaarlijks verslag van de Europese Commissie over de arbeidsmarkt- en loonontwikkelingen in Europa. Het verslag bevat een analyse van de arbeidsmarkt vanuit een macro-economisch perspectief. Het rapport geeft een analyse van recente werkgelegenheids- en loonontwikkelingen, kijkend naar de eurozone en de EU als geheel, in vergelijking met de wereldwijde handelspartners. In de editie van dit jaar worden de positieve arbeidsmarktontwikkelingen bevestigd die in de EU zijn waargenomen. In de EU zij meer mensen aan het werk dan voor de crisis en werklozen vinden nu gemakkelijker een baan. De editie van 2017 richt zich ook op de structurele en institutionele determinanten van de arbeidsmarktsegmentatie in de EU, met name uitzendwerk en zelfstandigen zonder werknemers.

ROA, Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2016
Maastricht : ROA, 2017. 211 p.
ROA-R-2017/7
Jaarlijks ROA-onderzoek onder schoolverlaters (vmbo, mbo, havo, vwo en hbo) naar de overgang van school naar de arbeidsmarkt of de vervolgopleiding.
Inhoud: Kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters; Veranderende aansluiting tussen beroepsopleidingen en beroepen; Competentiegerichte kwalificaties in het MBO: Effecten op competenties, de vervolgstudie en de arbeidsmarkt.

SCP; Echelt, P. van; Voogd-Hamelink, M. de, Arbeidsmarkt in kaart : werkgevers 2017
Den Haag : SCP, 2017. 99 p.
Het rapport beschrijft de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers?

ILO, The future of work we want : a global dialogue
Geneve : ILO, 2017. 19 p.
Het rapport geeft een samenvatting van de internationale ILO dialoog over de toekomst van het werk dat we willen, waarin internationale economen, academici en vertegenwoordigers van overheden en sociale partners samen de diepgaande veranderingen bespreken die de arbeidsmarkt bestrijken.

 
Tijdschriftartikelen

Heeft u interesse in een tijdschriftartikel? Vraag een kopie aan bij de bibliotheek van de SER, bidoc@ser.nl

Veldman, A. G.; Wolff, D. B. J. de, 'Privatisering' van arbeidsmarktbeleid in relatie tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
In: TRA, 9 (2017) 10 (okt), p. 6-11
Special contractvorm en arbeidsrechtelijke bescherming. Steeds meer collectief arbeidsmarktbeleid is gedelegeerd naar de markt (denk aan werkgeversverplichtingen op het gebied van ziektepreventie en re-integratie, employability en work-family balance). Hoe verhouden deze langlopende verplichtingen zich tot een discontinue contractsvorm zoals de tijdelijke arbeidsovereenkomst? Frustreert deze contractsvorm het beleid en leidt dat tot ongelijke behandeling? Kan het gebruik van tijdelijke contracten zelfs een middel zijn om te ontkomen aan de opgelegde beleidsinspanningen? Welke oplossingen dienen zich aan en zouden deze eerder moeten bestaan uit het aanpassen van de contractsvorm of uit het opnieuw invoeren van collectieve voorzieningen? 
 
Beer, P. T. de; Verhulp, E., Is wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexibel werk in Nederland?
In: TRA, 9 (2017) 10 (okt), p. 19-24
Special contractvorm en arbeidsrechtelijke bescherming. In dit artikel gaan de auteurs na wat de effecten van wetgeving op de arbeidsmarkt zijn. Er wordt veel gesproken over de herziening van het ontslagrecht om werkgevers te stimuleren meer werknemers in vaste dienst aan te nemen, en over de aanpassing van de ketenregeling om de 'doorgeschoten' flexibiliteit een halt toe te roepen. Maar reikt de macht van de wetgever wel zo ver? De auteurs proberen dat na te gaan aan de hand van de eerdere veranderingen van de wetgeving en de zichtbare gevolgen van die veranderingen op de arbeidsmarkt. Ze gaan ook in op de effecten van ontslagbescherming, loondoorbetaling en andere verplichtingen bij ziekte en de fiscale behandeling van zelfstandigen. Ze kijken eerst naar het bewijs op basis van een internationale vergelijkingen binnen de EU en vervolgens naar veranderingen door de tijd heen. 
 
Gautier, P., Arbeidsmarkt
In: TPEdigitaal, 11 (2017) 3 (okt), p. 6-10
Themanummer: Het Regeerakkoord van Rutte III. Wat zijn de belangrijkste plannen van het Kabinet Rutte III voor de arbeidsmarkt en wat zijn de verwachte effecten? In dit artikel gaat de auteur achtereenvolgens in op de belastingvoorstellen die zowel arbeidsaanbod als baancreatie beïnvloeden. Vervolgens bespreekt hij de maatregelen die erop gericht zijn de kloof tussen flex en vast werk te verkleinen en hij sluit af met een paar opmerkingen over activerend arbeidsmarktbeleid. 
 
Koning, P., Sociale zekerheid en arbeidsmarkt in het Regeerakkoord
In: TPEdigitaal, 11 (2017) 3 (okt), p. 11-15
Themanummer: Het Regeerakkoord van Rutte III. Ondanks de invoering van de Participatiewet in 2013 en de Wwz in 2015 door Rutte II, komt ook Rutte III met een aanzienlijk aantal nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Deze plannen hebben vooral tot doel om werkgeversverplichtingen, zowel bij ontslag als bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, te verlichten. Tegelijkertijd wil het nieuwe kabinet tijdelijke werknemers meer bescherming bieden en arbeidsongeschikten en arbeidsgehandicapten meer prikkelen tot het verrichten van arbeid. Als geheel ogen de veelal gedetailleerd uitgeschreven plannen doordacht en consistent en passen ze bij een centrumrechtse coalitie. Alleen is het de vraag of alle extra wetgeving altijd gaat werken en of sociale partners en gemeenten, die nodig zijn voor de implementatie, straks wel in de geest van het Regeerakkoord gaan handelen.

Cabus, S.; Somers, M., Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt : feit of fictie?
In: Sociaal Bestek, 79 (2017) 5 (okt/nov), p. 29-31
Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt betekent meestal een slechte aansluiting tussen het gevolgde onderwijs door de werknemer en het gevraagde onderwijs door de werkgever. Landelijke cijfers hierover ontbreken echter. Uit onderzoek blijkt dat mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Nederland eerder feit is dan fictie. Laaggeschoolde werknemers die overwegend over baan specifieke vaardigheden beschikken, hebben de grootste kans op het ervaren van (sectorale) mismatch en lange termijn werkloosheid. De samenstelling van vaardigheden in de beroepsbevolking zou het uitgangspunt moeten zijn voor Nederlandse beleidsmakers in de strijd tegen mismatch. 
 
Kruis, G.; Eden, D., Hoe denken statushouders over werken in Nederland? : kansen, uitdagingen en verwachtingen
Sociaal Bestek, 79 (2017) 5 (okt/nov), p. 48-49
De bereidheid van statushouders om aan de slag te gaan op de Nederlandse arbeidsmarkt is hoog. Dit blijkt uit een vragenlijst die stichting VIEP (Voor ledereen Een Plek) heeft afgenomen onder statushouders. De resultaten tonen een aantal kansen en uitdagingen. 
 
Verbond Sectorwerkgevers Overheid, Overheidswerkgevers over de banenafspraak : prima plan, maar die boete...
In: Focus, (2017) (okt), p. 42-43
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk krijgen. Dat is het idee achter de banenafspraak voor 100.000 nieuwe banen voor rekening van de marksector en 25.000 voor rekening van de overheid en het onderwijs. Lukt het niet volgens het vastgestelde groeipad, dan dreigt een boete. Een goed streven, maar een slecht middel, vinden VSO-secretaris Judy Boere en gedeputeerde Eddy van Hijum in een interview. Het VSO schreef een brief aan de informateur en vond een luisterend oor. 
 
Kolkhuis Tanke, I., 'Elke werkplek een leerplek'
In: PW Magazine, (2017) 10 (okt), p. 10-13
Een leven lang leren als nieuwe sociale zekerheid. Dat is de visie van Nick van Dam, Nyenrode-hoogleraar Corporate Learning & Development ". Goed werkgeverschap is werknemers ondersteunen van werk naar werk." 
 
Einerhand, M.; Ravesteijn, B., Psychische klachten op de arbeidsmarkt
In: ESB, 102 (2017) 4754 (12 okt), p. 481-483
Psychische gezondheidsklachten behoren tot de belangrijkste oorzaken voor het verlaten van de arbeidsmarkt. Wanneer informatie over het gebruik van psychische zorg voor de beroepsbevolking aan de kenmerken van banen, inkomenspositie, uitkeringen en studie wordt gekoppeld krijgen we een eerste beeld van de relatie tussen psychische klachten en de arbeidsmarkt. 
 
Bol, T.; Rözer, J., Vakmanschap op de arbeidsmarkt
In: Mens & Maatschappij, 92 (2017) 3, p. 233-257
In dit artikel onderzoeken de auteurs de arbeidsmarktperspectieven van vakmannen en -vrouwen. Er zijn verschillen tussen vakmensen, wat ertoe leidt dat we kunnen spreken van verschillende soorten ideaaltypische vakmensen. De hoofdvraag voor dit artikel is wat de consequenties van een bepaald type vakmanschap op de arbeidsmarkt zijn. Is het zo dat een specialistische vakman, iemand die een smalle opleiding heeft gevolgd en complex werk doet, gemakkelijker een baan vindt dan iemand die breed is opgeleid en weinig complexe taken uitvoert? En hoe veranderen de effecten van vakmanschap op de baankans over de levensloop? Dit soort vragen worden geanalyseerd aan de hand van de Enquêtes Beroepsbevolking (EBB) voor de periode 1996-2012. Deze enquête werd uitgevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs. 
 
Petit, R.; Rözer, J., De betekenis van vakmanschap voor onderwijs en arbeidsmarkt : een literatuurstudie en operationaliering
In: Mens & Maatschappij, 92 (2017) 3, p. 259-287
In dit artikel wordt door middel van literatuuronderzoek nader ingegaan op de betekenis van vakmanschap, en op de vraag hoe vakmanschap wordt verworven in het onderwijs en op de werkplek. Vakmanschap komt voor op alle onderwijsniveaus, maar voor dit onderzoek hebben de auteurs zich gericht op het mbo-niveau. Er is hierbij een onderscheid gemaakt naar de betekenis van vakmanschap binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 
 
Smulders, P.; Torre, W. van der, Werknemers en zelfstandigen in Nederland en Europa
In: ESB Dossier, 102 (2017) 4754S (3 okt), p. 57-60
De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd. Hoe verhoudt de positie van werknemers en zelfstandigen in Nederland zich tot die in andere Europese landen? De auteurs vergelijken de Nederlandse arbeidsmarkt met die in andere Europese landen wat betreft het percentage zelfstandigen en de demografische kenmerken van werknemers en zelfstandigen. Daarnaast vergelijken ze de werksituatie en de arbeidsbeleving van werkenden. Er is gebruik gemaakt van de European Working Conditions Survey (EWCS) van de EU. 
 
Cremers, J., De zoektocht naar goedkope arbeid ondergraaft het arbeidsbestel
In: ESB Dossier, 102 (2017) 4754S (3 okt), p. 61-65
Het aantrekken van Oost-Europese werknemers staat vaak op gespannen voet met het principe van gelijk loon voor gelijk werk. Zeker als daarbij gebruikgemaakt wordt van mazen in de wet om op loonkosten te kunnen concurreren. 
 
Tselms, R.; Parlevliet, J.; Rooduin, M., Winnaars en verliezers van vrij verkeer van werknemers
In: ESB Dossier, 102 (2017) 4754S (3 okt), p. 68-70
Europese politici benadrukken vaak vooral de mogelijke negatieve effecten van arbeidsmigratie, zoals verdringing op de arbeidsmarkt. Daardoor kan een negatief beeld ontstaan van het vrije verkeer van werknemers. Op basis van een recente enquête brengt dit artikel in beeld hoe Nederlanders aankijken tegen vrij verkeer van werknemers in de EU.

 
Europese Informatie

Commissie verwelkomt steun van de Raad voor Europese pijler van sociale rechten en algemene oriëntatie van de Raad om de detacheringsrichtlijn te hervormen
Persbericht Europese Commissie, 24 oktober 2017.
De EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken hebben hun anonieme steun uitgedrukt voor de Europese pijler van sociale rechten. De Raad is ook tot een algemene oriëntatie gekomen over het voorstel van de Commissie om de regels voor de detachering van werknemers te herzien.

Posting of workers: Council reaches agreement
Persbericht Europese Raad, 24 oktober 2017.
The Council reached an agreement on its position (general approach) on the posting of workers directive. The new proposal revises certain elements of the original 1996 directive. 

Hervorming wetgeving gedetacheerde werknemers
Nieuwsbericht Europees Parlement, 16 oktober 2017.
Het Parlement wil gedetacheerde werknemers beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toeroepen. De EU werkt aan een hervorming van de regels voor de detachering van werknemers.Het doel van de hervorming is het waarborgen van eerlijke loonvoorwaarden en een goede sociale bescherming voor gedetacheerde werknemers en eerlijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven.Werkgelegenheid: de lonen stijgen en de overgang van werkloosheid naar werk gaat sneller
Nieuwsbericht Europese Commissie, 13 oktober 2017.
Presentatie jaarlijks verslag "Arbeidsmarkt- en loonontwikkelingen in Europa". In de editie van dit jaar worden de positieve arbeidsmarktontwikkelingen bevestigd die in de EU zijn waargenomen.