14 april 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

BeFrank pleit voor radicale pensioenvernieuwing
Nieuwsbericht BeFrank, 12-04-2016
Een eigen pensioenrekening voor alle Nederlanders. Eén die mensen zelf kunnen beheren. Daarvoor pleit online pensioenuitvoerder BeFrank.

Input Pensioenfederatie voor rondetafelgesprek ECB-beleid
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 12-04-2016
De commissie Financiën van de Tweede Kamer organiseert op woensdag 13 april een rondetafelgesprek over het beleid van de Europese Centrale Bank.
Position Paper Pensioenfederatie: ECB-beleid vergroot problematiek pensioenfondsen

Ombudsman Pensioenen in Code Pensioenfondsen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 11-04-2016
Op 1 maart jl. is de Code Pensioenfondsen iets aangepast. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (STAR) hebben namelijk besloten de Ombudsman Pensioenen op te nemen in de Code. De aanpassing is opgenomen in bijgaand addendum bij de Code.

Herstelplannen pensioenfondsen geven beperkt inzicht in ontwikkeling dekkingsgraad

Nieuwbericht Aon Hewitt, 08-04-2016
Als de fondsen in de onlangs ingediende herstelplannen rekening hadden moeten houden met de voorziene daling van de Ultimate Forward Rate (UFR), dan zou bij veel fondsen al in 2016 sprake zijn geweest van kortingen op de pensioenuitkering. Dat stelt pensioenadviseur Aon Hewitt op basis van de voorgeschreven methodiek die pensioenfondsen hanteren in de herstelplannen die zij eind maart bij De Nederlandsche Bank indienden.

Onzekerheid over pensioenen groeit

Nieuwsbericht AWVN, 05-04-2016
De onzekerheid over de hoogte van toekomstige pensioenuitkeringen zal de komende jaren verder toenemen. Deze stelling is af te leiden uit de jaarlijkse Pensioenbenchmark van werkgeversvereniging AWVN.                    

Ondanks herstel blijft dekkingsgraad pensioenfondsen te laag. Discussie toekomstig pensioenstelsel duurt voort
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-04-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart met twee procentpunt gestegen, van 94% naar 96%. Oorzaak is de stijging van de rente in combinatie met positieve aandelenrendementen. De beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef in maart stabiel op 102%.

Wetvoorstel verbeterde premieregeling
Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 31-03-2016
Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal waarin de Stichting verzoekt om snel het Wetvoorstel verbeterde premieregeling te behandelen zodat invoering per 1 juli 2016 mogelijk is.

DNB schetst de ‘Staat van het Toezicht’
Nieuwsbericht DNB, 31-03-2016
De financiële weerbaarheid en buffers van banken in Nederland zijn in de afgelopen jaren verbeterd. Tegelijkertijd is het nodig dat de financiële sector verdere stappen zet in het herstel van het vertrouwen, moeten bedrijfsmodellen van verzekeraars verder worden verbeterd en dient de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel te worden vergroot.
Staat van Toezicht

CNV: Toekomst pensioen kan niet zonder collectiviteit en solidariteit
Nieuwsbericht CNV, 30-03-2016
“Of je nu werknemer of  zzp’er bent, iedere werkende moet een goed pensioen kunnen opbouwen. Dat is alleen mogelijk wanneer er collectieve pensioenregelingen blijven. En werknemers en werkgevers daar verplicht aan bijdragen." 

Netspar: Gewenste keuzevrijheid veel minder groot
Nieuwsbericht VCP, 29-03-2016
Uit de vijfde Netspar-brief blijkt dat de gewenste keuzevrijheid inzake pensioen veel minder groot is dan de ruwe peilingen en eerdere onderzoeken hebben aangegeven. De VCP heeft al eerder aangegeven terughoudend te zijn met meer keuzevrijheid ten aanzien van het pensioen.

‘Geen overhaaste invoering nieuw pensioenstelsel’
Nieuwsbericht ANBO, 29-03-2016
Onder het motto ‘Stel pensioenstelsel niet in de waagschaal’ roept ANBO politiek Den Haag op geen overhaaste stappen te nemen naar een nieuw pensioenstelsel.

Alsnog flexibele regeling voor pensioendeelnemers met vaste uitkering

Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 25-03-2016
Pensioendeelnemers die in het recente verleden een vaste uitkering hebben aangekocht, krijgen alsnog de mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering. Staatssecretaris Klijnsma en het Verbond hebben dat met elkaar besproken.

Inleiding president persconferentie Jaarverslag 2015
Persbericht DNB, 24-03-2016
De huidige lage rente heeft tot veel discussie geleid in de Nederlandse pensioenwereld. Dat heeft te maken met de unieke kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel, waar gespaard wordt voor een toegezegde pensioenuitkering.
Jaarverslag DNB 2015

CNV: situatie pensioenen wordt al te gortig

Nieuwsbericht CNV, 24-03-2016
Al jaren op rij staat de koopkracht van ouderen onder druk. Nu dreigt ook nog eens dat de pensioenen gekort gaan worden. Het wordt al te gortig", aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale.

Lage rente en pensioenen
Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 23-03-2016
Stichting van de Arbeid verzoekt kabinet maatregelen te nemen om gevolgen van lage rente op pensioenen en consumentenvertrouwen te beperken. Dit mede naar aanleiding van het rentebesluit en het opkoopprogramma van de ECB. 

6 op de 10 werkgevers overweegt andere pensioenregeling of –uitvoerder
Nieuwsbericht Centraal Beheer, 22-03-2016
58% van de werkgevers met een ondernemingspensioenfonds vindt zijn pensioen niet toekomstbestendig en overweegt om zijn pensioenregeling te wijzigen of bij een andere uitvoerder onder te brengen. Dit geldt ook voor 6 op de 10 grote werkgevers met een verzekerde regeling. Dat blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer.

Marktkansen in wonen en zorg - Dienstverlening voor de nieuwe oudere
Nieuwsbericht ING, 22-03-2016
De potentiële omzet voor seniorendiensten zal zo'n 14 miljard euro bedragen in 2025. Dit stelt ING Economisch Bureau in het rapport ‘Dienstverlening voor de nieuwe oudere’. Senioren nemen toe in aantal, kunnen en willen meer besteden en houden steeds langer zelf de regie over hun leven. Voor innovatieve dienstverleners die zich richten op ondersteund wonen voor ouderen liggen er grote kansen.

Stichting Pensioenfonds VNU. Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2016
Rechtspraak.nl, 21-03-2016
Pensioenfonds heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat deelnemer destijds niet op de hoogte is gesteld van inwerkingtreding van een addendum bij pensioenreglement waarin ook aan ongehuwd samenwonenden recht op partnerpensioen werd toegekend. Aangenomen moet worden dat deelnemer een samenlevingscontract zou hebben overgelegd aan pensioenfonds indien hij naar behoren was geïnformeerd. Hof verklaart voor recht dat (thans) echtgenote van deelnemer na overlijden van deelnemer aanspraak kan maken op partnerpensioen.

Omzetbelasting; procesorde; art. 15, lid 1, letter a, en art. 16 van de Wet OB; art. 1 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting
.
Hoge Raad, Rechtspraak.nl, 18-03-2016
Werkgever heeft recht op aftrek van in rekening gebrachte omzetbelasting ter zake van het beheer en de bedrijfsvoering van een zelfstandig pensioenfonds dat werd opgericht voor werknemers; rechtstreeks en onmiddellijk verband met de economische activiteiten als geheel. Nieuwe stellingen in hoger beroep, aangevoerd na de beantwoording van prejudiciële vragen door het Hof van Justitie, zijn ten onrechte als tardief aangemerkt; een pensioenvoorziening voor werknemers is niet een personeelsvoorziening in de zin van het BUA.
<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Pensioenlasten en loonkosten stijgen fors door lage rente
Consultancy.nl, 14-04-2016
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft recent de rente verlaagd naar 0% – het laagste niveau ooit sinds de invoering van de Euro. Binnen de pensioenwereld zorgt de maatregel voor behoorlijk wat commotie. Er zijn vooral grote zorgen over de betaalbaarheid van de pensioenen.

Internationale ‘gouden standaard’ pensioenen
Stefan Lundbergh, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2016, 14-04-2016
Als Scandinaviër heb ik een natuurlijke passie voor collectieve pensioenoplossingen. Misschien geloof ik wel daarom heilig dat het Nederlandse pensioenstelsel kan uitgroeien tot de nieuwe internationale gouden standaard voor bedrijfspensioenen. Maar dat kan niet zonder zorgvuldige hervormingen.

Drie nieuwe pijlers voor ons nieuwe pensioenstelsel
Theo Gommers, Telegraaf.nl, 13-04-2016
Het pensioenstelsel in ons land gaat veranderen. Het stelsel is gebouwd op drie pijlers. Dat blijft zo. Alleen zijn de drie nieuwe pijlers gevormd met een heel andere insteek.

Hebben we al spijt van ons pensioen?
Paul van der Heide, Acoountant.nl, 12-04-2016
Is ons pensioen een en al ellende? Dat hangt mede af van de manier waarop het wordt opgebouwd: bij een pensioenfonds, een verzekeraar of in eigen beheer.

Risicoprofiel pensioendeelnemer is niet scherp omlijnd
Tom Steenkamp, Ed Vermeulen, Robeco Visie, 05-04-2016
Een betere methode om het risicoprofiel van deelnemers aan een pensioenregeling te meten is noodzakelijk. Dat stellen Tom Steenkamp en Ed Vermeulen. “We willen een juist beeld van de risicobereidheid en -draagkracht en de relatie tussen risico en rendement inzichtelijk maken."

Is de verbeterde premieregeling wel een verbetering?

Blog Be Frank, 04-04-2016
Onlangs werd het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen door de Tweede kamer. Deelnemers met een DC-regeling kunnen hierdoor vanaf 1 juli 2016 doorbeleggen na hun pensioendatum. Zo kunnen zij een beter pensioenresultaat behalen. Maar gaat dit wetsvoorstel echt tot een verbetering leiden?

ABP-voorzitter wil eenvoudigere pensioenen, maar geen individueel systeem

Z24, 03-04-2016
Het Nederlandse pensioenstelsel moet worden hervormd, maar daarbij moet de balans niet doorslaan naar geheel individuele spaarpotten.
Dat stelde de bestuursvoorzitter van ambtenarenpensioenfonds ABP, Corien Wortmann, in het tv-programma Buitenhof.

Metaalfonds PMT moet pensioenen volgend jaar mogelijk 5 procent korten
Nu.nl, 01-04-2016
Het pensioenfonds voor werknemers in de metaal en techniek (PMT) moet volgend jaar de pensioenen mogelijk met zo'n 4 tot 5 procent korten.

Einde vut kost bijna vier miljard meer dan begroot

Gijs Herderscheê, Volkskrant.nl, 01-04-2016
De laatste Nederlander die met behulp van de vut-uitkering vervroegd kon stoppen met werken, gaat deze week echt met pensioen. Daarmee komt na vier decennia een einde aan de vut.

Wie durft zijn vingers te branden aan de pensioenproblemen?
NU.nl, 01-04-2016
Tegenvallende beurzen en een lastig beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Pensioenfondsen worstelen om nog ergens een greintje rendement te behalen en moeten hoogstwaarschijnlijk korten. Wie durft de rekening neer te leggen?

Horror in pensioenland

Henny van den Hurk, Telegraaf.nl, 31-03-2016
Het zal je maar gebeuren: een wijziging van de pensioenregeling van een gegarandeerd eindloon naar een beschikbare premieregeling.

Veel eerlijker: een nationaal pensioenfonds
Paul Ulenbelt (SP), Trouw, 31-03-2016
Nederland heeft het op één na beste pensioenstelsel ter wereld, blijkt keer op keer uit vergelijkend onderzoek. Maar als je de nieuwsberichten leest, doemt een heel ander beeld op. Het pensioenstelsel is in crisis.

Kabinet schuift pensioenhervormingen door

Eppo König, NRC.nl, 31-03-2016
Terwijl het pensioen van 7 miljoen mensen volgend jaar mogelijk wordt gekort, sleept het debat over échte hervormingen zich voort.

'Het pensioenstelsel is ingewikkeld en oneerlijk'

Nos.nl, Nieuwsuur, 30-03-2016
Een groot deel van alle pensioenfondsen zit in zwaar weer. 73 fondsen hebben minder vermogen dan het wettelijk minimum. Voor miljoenen gepensioneerden dreigen nu kortingen als het stelsel niet wordt aangepast.

Klijnsma verwacht dit jaar geen kortingen op pensioenen

Nu.nl, 30-03-2016
De situatie is niet heel acuut, benadrukt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken woensdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel.

Het collectief individualisme
Theo Langejan, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2016, 30-03-2016
Óf er naast de bestaande contracten een nieuw pensioencontract aankomt is geen vraag. De ontwikkelingen gaan snel en externe omstandigheden dwingen stappen af die tot voor kort onbespreekbaar waren. Een nieuwe vorm van een collectieve premieovereenkomst komt eraan. Een contract waarin een nieuwe interpretatie van de collectieve risicodeling het opvallendste punt zal zijn.

Toezichthouders onderzoeken communicatie pensioenfondsen            
Nu.nl, 30-03-2016
Toezichthouders AFM en DNB gaan samen onderzoek doen naar de manier waarop pensioenfondsen hun deelnemers informeren over de te verwachten pensioenontwikkelingen.

Je eigen pensioenpotje is de toekomst

Erik Rezelman, RTLZ, 27-03-2016
Betalen voor het pensioen van ouderen, of juist meebetalen voor de jongeren? Honderdduizenden zelfstandigen helemaal zonder pensioen? We willen het niet meer. Het is tijd voor een nieuw pensioenstelsel.

Prof. dr. Cees van Riel: “Niemand lijkt in staat om het maatschappelijk debat over pensioen te orkestreren.”

Alfred Kool, Pensioen Bestuur en Management (PBM) nummer 2 2016, 24-03-2016
Dit jaar worden de PBM Communicatieprijzen voor de 10e keer uitgereikt. Tijd voor een terug- en vooruitblik met de juryvoorzitter van het eerste uur, prof. dr. Cees van Riel, hoogleraar Corporate Communication aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

'Korten pensioenen schaadt consumentenvertrouwen’
Eppo König, NRC.nl, 24-03-2016
Stichting van de arbeid Als de pensioenen worden verlaagd, is economisch herstel van de baan, vrezen vakbonden en werkgevers.

Pensioenen korten? Dan zo rechtvaardig mogelijk

Kees Kraaijeveld, VN.nl, 22-03-2016
Als we dan toch gaan korten op de pensioenen, dan moet dat wel naar draagkracht gebeuren. Mag dat dan? Jazeker, dat mag!

Goed doen met je pensioen
Hr Praktijk, 21-03-2016
Oscar van Zadelhoff, productmanager bij BeFrank, onderzocht de mogelijkheden van verantwoord beleggen. Wat is het precies en wat zijn de wettelijke kaders? Hoe maak je de afweging om duurzaam te gaan beleggen? Hij geeft hier enkele handvatten voor. En hoe is verantwoord beleggen toe te passen binnen een pensioenregeling?

Voorkom kortingen op pensioenen

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg, Telegraaf.nl, 19-03-2016
Kortingen op pensioenen moeten worden voorkomen. Dat kan als werkgevers, werknemers en pensioenfondsen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen en snel met een nieuwe pensioenstelsel komen.

Weinig vertrouwen in Nederlandse pensioenfondsen
Een Vandaag, 19-03-2016
Er is weinig vertrouwen in de pensioenfondsen in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 mensen. Driekwart van de ondervraagden (73%) heeft weinig tot geen vertrouwen.

Open brief aan Jetta Klijnsma: schaf het kapitaaldekkingsstelsel af!
Martin ten Cate, Follow the Money, 18-03-2016
Als calvinisten vinden Nederlanders pensioensparen deugdzaam en verstandig. Feit is echter dat onze uitpuilende pensioenpotten alleen kunnen bestaan dankzij de kredietwaardigheid van het buitenland. Gastauteur en ex-bankier Martin ten Cate pleit voor een pensioenrevolutie. Die zal onze economie een ongekende impuls geven.
<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het aangepaste ontwerpbesluit verbeterde premieregeling, 08-04-2016
Ontwerpbesluit

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op Kamervragen van het lid Vermeij (PvdA) over het bericht "Europese stresstest bevestigt kwetsbaarheden pensioenfondsen", 29-03-2016.

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over het bericht ‘dat het langer doorwerken voor veel zestigplussers niet mee valt’, 29-03-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg met de DNB over de situatie bij de pensioenfondsen, 25-03-2016

Brief
van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer met haar reactie op de brief van de Stichting Pensioenbehoud over de toetsing van eigendomsrechten, waaronder pensioenaanspraken, aan het EU Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 17-03-2016

<< Terug
Europese Informatie
   
PensionsEurope response to the Commission consultation on long term and sustainable investments
Pensions Europe, 01-04-2016
PensionsEurope replied to the European Commission consultation on long term and sustainable investments. In its response to the consultation, PensionsEurope said that European pension funds recognise that with their long-term investment horizons, a key consideration must be to look both at the returns on their investments and any associated risks.

The changing meaning of ‘working age’

H. Dubois, Eurofound, 16-03-2016
‘Working age’ is usually defined as 15 to 64 years. However, almost five million people over 65 were in employment in 2014, a remarkable increase of 48% from 3.3 million in 2004 to 4.9 million in 2014.
<< Terug
Toespraken en Presentaties
   

Presentaties Onderweg naar huis bijeenkomst Pensioenen 
KPMG, 17-03-2016
Op donderdag 17 maart vond de jaarlijkse onderweg naar huis-bijeenkomst Pensioenen plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden vanwege het verschijnen van De Pensioenwereld in 2016.
Joyce Groteclaes, KPMG Advisory  - Het pensioenlandschap. Is het APF een reddingsboei of hype in het veranderend pensioenlandschap?
Dieuwertje Euser, Meijburg & Co - Pensioenen en fiscaliteit
Frans Glorie, KPMG - Houdt het dan nooit op met verantwoording afleggen door het bestuur?

Speech Bert Boertje ‘Thema’s in het pensioentoezicht’
Congres ‘EYe on Pensions’, 16-03-2016
Op 16 maart 2016 sprak Bert Boertje, DNB-divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen, bij het congres ‘EYe on Pensions’. Hij ging in op de pensioenactualiteiten en de belangrijkste onderwerpen van het toezicht van DNB.

<< Terug
Boeken
   

Netspar; Dalen, H. van; Henkens, R.
Keuzevrijheid in pensioen
Tilburg : Netspar, 2016. 15 p.
Netspar Brief, nr. 5
In het publieke debat wordt vaak het belang van keuzevrijheid in pensioenzaken genoemd, maar wat willen werknemers echt? Uit een uniek vormgegeven onderzoek onder werknemers blijkt dat de gewenste keuzevrijheid veel minder groot is dan ruwe peilingen aangeven. Een kleine minderheid van de werknemers hecht aan keuzevrijheid op het terrein van pensioeninleg (15%), voortijdige opname van pensioenvermogen (16%), pensioenfonds (26%), pensioenpakket (14%) en belegging van pensioenvermogen (18%). Werknemers die op de bovengenoemde terreinen keuze willen, zijn te kenmerken als mensen die weinig vertrouwen hebben in het bestuur en beheer van het eigen pensioenfonds, dan wel tonen zij zich minder solidair met andere deelnemers in hun pensioenfonds. De meeste werknemers hebben geen moeite met een stelsel waarin alle pensioenzaken worden uitbesteed aan de pensioenuitvoerder. Ook opteren zij voor een stelsel met keuzevrijheid waarvan niet noodzakelijk gebruikt moet worden gemaakt. In een dergelijk stelsel kunnen bijvoorbeeld standaardkeuzes ontworpen door de pensioenuitvoerder leidend zijn.

Zweerink, J. R.
Retirement decisions, job loss and mortality : proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam : Tinbergen Instituut, 2016. 164 p.
Onderzocht wordt of het onverwachts met pensioen gaan van je partner een effect heeft op wanneer je zelf stopt met werken? Zweerink heeft eveneens gekeken naar de invloed van pensionering en baanverlies op de kans om binnen vijf jaar te overlijden. Je baan kwijtraken leidt tot hogere sterfte binnen vijf jaar, maar met pensioen gaan zorgt juist voor een fors lagere kans op overlijden, blikt uit zijn onderzoek. Een verklaring is dat pensionering zorgt voor minder (werk)stress. Ook nemen gepensioneerden een gezondere levensstijl aan. Baanverlies zorgt juist voor stress. Pensionering en baanverlies kunnen dus niet alleen een grote invloed op iemands leven hebben, maar zelfs een effect op de levensverwachting.

ORTEC Finance
Ingegane pensioenuitkeringen
Z.P. : ORTEC Finance, 2016. 19 p.
In het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling worden mogelijkheden benoemd om door te beleggen na pensioenleeftijd en jaarlijks een pensioenuitkering te bepalen in plaats van op één moment. Het streven is om de nieuwe wetgeving per 1 juli 2016 in te laten gaan. Er rijst nu echter de vraag of ook deelnemers die tussen beide pensioenknipregimes (1 januari 2014 tot 8 juli 2015) een pensioen hebben ingekocht, baat zouden kunnen hebben bij afkoop van hun huidige overeenkomst en omzetting van het kapitaal in een variabele pensioenuitkering. Welk rendement moet worden behaald om het een financieel voordeel te laten opleveren om een nieuw contract met variabele pensioenuitkering aan te gaan? Uit de studie blijkt dat het omzetten van reeds lopende contracten naar nieuwe contracten met een variabele uitkering onder een aantal voorwaarden voordeel voor de deelnemer kan opleveren.

AIAS; Beer, P. de
De arbeidsmarkt in 2040 : ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit
Amsterdam : AIAS, 2016. 39 p.
AIAS working paper, nr. WP 162
De paper beschrijft tien arbeidsmarkttrends tot 2040. De slotbeschouwing bespreekt wat de arbeidsmarkt in 2040 vraagt van onze instituties? De belangrijkste beleidsimplicatie van deze constanten en veranderingen is, dat instituties op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid niet gebaseerd kunnen blijven op een standaard mannelijke voltijd werknemer met een ononderbroken loopbaan in een vaste baan. De variatie aan arbeidspatronen - arbeidsduur, contractvorm, loopbaan, sekse - zal zo groot worden dat er feitelijk geen standaard werkende meer is. Dit roept vragen op over de grondslag voor regelingen als het minimumloon, de werknemersverzekeringen en de pensioenen. Tegelijkertijd betekenen de geschetste constanten dat er geen directe aanleiding is om de bestaande stelsels van sociale zekerheid en pensioenen ingrijpend te hervormen. Als het overgrote deel van de werkenden nog altijd een min of meer duurzame band met een bedrijf heeft en de arbeidsmobiliteit eerder afneemt dan toeneemt, kunnen sociale verzekeringen en pensioenen ook in de toekomst de werknemer in loondienst als uitgangspunt blijven nemen. 
Onderzoek in opdracht van APG.
 
AIAS; Ber, P. de; Jong, E. de
Prognose van het voorzieningengebruik in 2040
Amsterdam : AIAS, 2016. 23 p.
AIAS working paper, nr. 163
Onderzoek naar het effect van de demografische ontwikkeling en de verhoging van de AOW-leeftijd op het voorzieningengebruik door de beroepsbevolking tot 2040. Er worden drie scenario's geschetst. In een basisscenario, waarin alleen rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkeling en niet met veranderingen in de arbeidsparticipatie en de verhoging van de AOW-leeftijd, zal de bevolking tot 65 jaar in 2040 ruim een kwart miljoen (16%) minder uitkeringen ontvangen dan in 2014. Deze daling zal pas na 2025 inzetten en is een gevolg van het feit dat de omvangrijke babyboomgeneratie, die op oudere leeftijd relatief veel gebruik maakt van uitkeringen, dan geheel met pensioen is. In een meer realistisch scenario wordt rekening gehouden met de verhoging van de AOW-leeftijd en veranderingen in de arbeidsdeelname. Uitgedrukt in procenten van de bevolking tussen 15 jaar en de AOW-leeftijd daalt hier het aantal uitkeringen van 15,1% in 2014 naar 13,6% in 2040. In een alternatief scenario wordt het aantal WIA- en WAO-uitkeringen berekend op basis van het saldo van de instroom in en de uitstroom uit deze regelingen. Dit blijkt nauwelijks invloed te hebben op de uitkomsten van de prognose. Op basis van deze scenario's luidt de conclusie dat de demografische ontwikkeling en de verhoging van de AOW-leeftijd per saldo niet zullen leiden tot een groter gebruik van sociale voorzieningen door de bevolking onder de AOW-leeftijd.
Onderzoek in opdracht van APG. 

Policy Network; McClymont, G.; Tarrant, A.; Ponds, E.; Steenbeek, O. [et al.]
Towards a new pension settlement : the international experience
Londen : Rowman & Littlefield, 2016. 71 p.
Het rapport presenteert de recente ervaringen van de pensioenhervorming in zeven landen: Australië, Canada, Duitsland, Nederland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De landen worden geconfronteerd met gezamenlijke problemen van vergrijzing en beperkingen voor wat betreft belastingniveaus, en verantwoordelijkheden voor de pensioenspaarpotten van de burgers. Er is echter een enorme variatie tussen de landen in de mate waarin de staat ingrijpt om de risico's te beperken waarmee individuen kunnen worden geconfronteerd bij het sparen voor een pensioen.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   
Bovenberg, L.; Boon, B.
Een huishoudperspectief op pensioen, wonen en zorg
ESB, 101 (2016) 4732 (14 apr), p. 262-265
Pensioen, wonen en zorg worden vaak afzonderlijk geanalyseerd. Hierdoor sluiten deze domeinen niet altijd goed aan op de behoeften van individuele huishoudens. Een integraal analysekader onderzoekt hoe pensioen, wonen en zorg de huishoudens beter kunnen ondersteunen bij hun financiële planning over de levensloop.

Beetsma, R.; Kieft, R. van de
De systeemrelevantie van Nederlandse pensioenfondsen
ESB, 101 (2016) 4732 (14 apr), p. 282-285
Beleidsmakers hebben aandacht gekregen voor de systeemrelevantie van pensioenfondsen. Hun institutionele kenmerken en, in mindere mate, hun beleggingsbeleid reduceren mogelijk systeemrisico. Risico-gebaseerde kapitaaleisen en micro-georiënteerd toezicht zonder oog voor de macro-effecten kunnen het systeemrisico echter versterken. Dit geldt ook voor mogelijke toekomstige maatregelen, zoals inperking van de verplichtstelling.
<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl