21 september 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

Tempo verhoging AOW-leeftijd is veel te snel
Nieuwsbericht CNV, 20-09-2017
“Het tempo van de stijging van de AOW-leeftijd is veel te snel, werknemers kunnen zich hier niet goed op voorbereiden. Veel werknemers kunnen pas met pensioen op AOW-leeftijd, en dat wordt straks 67 jaar en drie maanden. Voor veel werknemers gaat dat echt veel te snel.” Dat zegt Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, in reactie op het debat vandaag in de Tweede Kamer over de gevolgen van de versneld verhoogde AOW-leeftijd voor werknemers met fysiek zware beroepen.

Problemen met zwaar werk vragen om maatwerk bij vroegpensioen
Nieuwsbericht FNV, 20-09-2017
Nu het niet lukt om een eenduidige definitie te maken voor wat een zwaar beroep is, moet de Tweede Kamer snel maatwerk mogelijk maken voor eerder stoppen met werken.

FNV: Laat echt iedereen meeprofiteren van de groei
Nieuwsbericht FNV, 19-09-2017
Het zittende kabinet is trots dat met deze Miljoenennota de koopkracht voor iedereen zou stijgen, maar dat klopt niet. Er is een groep die met 7 procent flink inlevert: 70.000 Wajongers met arbeidscapaciteit. Mensen met een uitkering of een klein pensioen blijven ook behoorlijk achter bij de algemene koopkrachtstijging en veel van hen moeten inleveren.

Prinsjesdag: Geef mensen meer zekerheid en loon naar werken
Nieuwsbericht CNV, 19-09-2017
Laat ouderen structureel meedelen in de  groei. CNV-voorzitter Limmen: ‘Ouderen met een klein pensioen blijven achter bij de algemene koopkrachtstijging en mensen met een pensioen van gemiddeld 37.000 euro of meer gaan er zelfs op achteruit. Dat kan niet zo zijn.'

Eerste reactie VCP: Kom over de brug met lastenverlichting middengroepen
Nieuwsbericht VCP, 19-09-2017
Werkenden en gepensioneerden zien de economische groei onvoldoende terug in hun portemonnee. Achter de huidige conjunctuur gaat voor grote groepen mensen nog veel onzekerheid schuil. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op Prinsjesdag.

Nog geen vertrouwen in eerlijke koopkrachtgroei
Nieuwsbericht ANBO, 19-09-2017
"Ik roep de informateur en de onderhandelaars op om deze begroting tegen het licht van de demografische ontwikkelingen te houden, met twee specifieke opdrachten: verklein de kloof tussen werkenden en niet-werkenden. En compenseer de mensen met een middeninkomen en een hoge zorgvraag.” Dat zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan in een eerste reactie.

Miljoenennota 2018: Nederlandse overheidsfinanciën kerngezond

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 19-09-2017
Het gaat boven verwachting goed met de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Zo loopt het begrotingsoverschot dat in 2016 is bereikt volgend jaar verder op naar 0,8% van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalt volgend jaar verder naar 54,4% van het bbp.
Miljoenennota 2018
Samenvatting Miljoenennota 2018
Prinsjesdagstukken 2017

De economie groeit, maar Nederland staat voor grote opgaven
Persbericht Raad van State, 19-09-2017
De Nederlandse economie groeit. De vooruitzichten op korte termijn zijn positief. Maar Nederland staat voor grote opgaven. Internationale afspraken over defensie-uitgaven en over het klimaat zullen leiden tot fors hogere uitgaven en een groter beslag op de collectieve middelen. Grote opgaven zijn er ook op het terrein van de arbeidsmarkt, het belastingstelsel, de zorg en pensioenen.
Advies Raad van State over de ontwerp-Miljoenennota 2018 en de reactie van de minister van Financiën daarop.

Nederland staat er goed voor
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19-09-2017
Nederland staat er goed voor: de Nederlandse economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008. Helaas voelt niet iedereen dit in de portemonnee. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden er volgend jaar in koopkracht op achteruit te gaan. Het kabinet vindt dat ook kwetsbare groepen moeten profiteren van de opleving van de economie en trekt 425 miljoen euro uit om hun koopkracht te repareren.
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2018

Economie floreert; krappere arbeidsmarkt
Persbericht Centraal Planbureau, 19-09-2017
De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers.
Macro Economische Verkenning 2018
Tekstkader Hoogopgeleide ouderen: vroeger met pensioen én vaker aan het werk

Institutionele beleggers stellen gedragscode op
Nieuwsbericht Eumedion, 18-09-2017
Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een conceptgedragscode opgesteld die uiting geeft aan hun opstelling als betrokken en verantwoord aandeelhouder bij Nederlandse beursondernemingen.

Pleidooi voor pensioen APK
Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 18-09-2017
Het nieuw te vormen kabinet moet de patstelling die is ontstaan over de toekomst van het pensioenstelsel doorbreken. Om te beginnen kunnen twee uitgangspunten waarover de sociale partners het wel eens zijn, direct worden ingevoerd: de invoering van het persoonlijke pensioen met risicodeling en afschaffing van de doorsneepremie-systematiek. Dat betoogt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in een opinie in het FD.

Gepensioneerden winnen verkiezingsstrijd van pensioenfonds BPL
Nieuwsbericht AMweb, 18-09-2017
Bedrijfspensioenfonds Landbouw (BPL) moet alsnog een verkiezing organiseren voor een nieuwe bestuurder namens de gepensioneerden. Het pensioenfonds heeft het kort geding dat was aangespannen door gepensioneerdenvereniging MijnLandbouwPensioen verloren.

Transitiemaatregel nodig oudere werknemers verhoging pensioenrichtleeftijd

Nieuwsbericht VCP, 15-09-2017
De VCP wil dat er een overgangsmaatregel komt als het bezwaarrecht vervalt tegen het verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Verhoging van de pensioenrichtleeftijd, kort voordat iemand met pensioen gaat, kan negatieve gevolgen hebben voor iemands pensioen, afhankelijk van de rentestand of levensverwachting. Dat schrijft de VCP in de tweede internetconsultatiereactie op de Algemene Maatregel van Bestuur vallende onder het wetsontwerp automatische waardeoverdracht kleine pensioenen.

Position paper wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 15-09-2017
De Pensioenfederatie heeft een position paper over het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen aan de Tweede Kamer gestuurd. De Pensioenfederatie onderschrijft de hoofdlijnen van het voorstel.

Inkomensongelijkheid en -herverdeling 2001-2015
Nieuwsbericht CBS, 14-09-2017
De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is sinds 2001 vrijwel niet veranderd. Voor herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar door toenemende herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies werd deze stijging gecompenseerd. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen verkleinde de ongelijkheid in inkomen uit loon, winst en vermogen. De vergrijzing en economische crises stuwden de ongelijkheid juist op.

Reactie Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars op amvb waardeoverdracht klein pensioen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 13-09-2017
De Pensioenfederatie heeft samen met het Verbond van Verzekeraars gereageerd op de internetconsultatie voor de algemene maatregel van bestuur (amvb) waardeoverdracht klein pensioen. Reden voor een gezamenlijke reactie is dat een goede uitwerking van het proces van de waardeoverdracht van kleine pensioenen een sectorbreed belang is.

Prepensioen mag niet altijd worden gekort op een WW-uitkering
Nieuwsbericht Centrale Raad van Beroep, Rechtspraak.nl, 07-09-2017
De Centrale Raad van Beroep heeft op 6 september 2017 in vijf zaken uitspraak gedaan over de vraag wanneer een prepensioen in mindering mag worden gebracht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). 

Zelfstandigen Bouw daagt Staat voor de rechter

Nieuwsbericht Zelfstandigen Bouw, 05-09-2017
Zelfstandigen Bouw daagt zowel de Staat als het schilderspensioenfonds voor de rechter als zij geen einde maken aan de verplichte deelname van zzp-schilders aan het schilderspensioenfonds BPF.

The world’s 300 largest pension funds – year ended 2016
Nieuwsbericht Willis Tower Watson, 04-09-2017
According to the research, North America showed the most noticeable annualised growth rate over the last five years, growing by 6.7% during the period. Europe and Asia-Pacific regions showed annualised growth rates of 3.1 % and 2.8% respectively. The U.S. continues to hold its position as the country with the largest share of pension assets across the top 300 funds, representing 38.6% spread across 134 funds.

Dekkingsgraad pensioenfondsen valt terug

Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-09-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een stijging in juli, in augustus teruggevallen naar 106%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 103%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Oudere werknemer niet aantrekkelijker voor werkgever na pensioenhervorming
Persbericht Willis Towers Watson, 31-08-2017
Met de komst van het nieuwe kabinet wordt een aantal belangrijke herzieningen doorgevoerd in het Nederlandse pensioenstelsel. Adviesbureau Willis Towers Watson toetste in de periode direct na de verkiezingen hoe Nederlandse werkgevers aankijken tegen de voorgenomen veranderingen.

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30-08-2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.
Pensioenwet in beeld

Bevindingen AG onderzoek flexibele AOW
Nieuwsbericht Koninklijk Actuarieel Genootschap, 29-08-2017
Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft na overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzoek gedaan naar de aandachtspunten en uitvoerbaarheid van een eventuele introductie van een flexibele AOW.

SER adviseert over aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

Nieuwsbericht SER, 21-08-2017
De SER heeft advies uitgebracht over aanpassing van het toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling. De staatssecretaris van SZW had de SER op 14 juli jongstleden gevraagd hierover met spoed te adviseren.

Koopkrachtonderzoek: senioren hopen dat het beter wordt
Nieuwsbericht KBO-PCOB, 15-08-2017
Na drie jaar van toenemend pessimisme over hun financiële situatie en toekomst, groeit bij ouderen voorzichtig de hoop dat beter wordt. Dit blijkt uit onderzoek over koopkracht onder 1.700 vijftigplussers van KBO-PCOB.

Nieuw kabinet moet AOW-leeftijd meteen bevriezen
Nieuwsbericht FNV, 07-08-2017
‘Het nieuwe kabinet moet meteen iets doen aan de steeds maar stijgende AOW-leeftijd.’ Dat zegt Tuur Elzinga, in het FNV-bestuur verantwoordelijk voor AOW en pensioenen.

"Maatwerk noodzakelijk voor goede opvang stijgende AOW-leeftijd"
Nieuwsbericht MKB-Nederland, 05-08-2017
“Werkgevers hebben behoefte aan maatwerk in regelingen om ervoor te zorgen dat medewerkers de naar 67 verhoogde AOW-leeftijd ook daadwerkelijk halen. Thema’s als flexibele AOW of demotie moeten we daarbij niet uit de weg gaan." Dat zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland in een uitzending van actualiteitenprogramma Een Vandaag
.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Waarom het pensioenstelsel aanpassen?
Lans Bovenberg en Theo Nijman, Netspar, Pensioen Pro, 20-09-2017
Het Nederlandse pensioenstelsel kent een aantal sterke punten die ook een hervormd stelsel dient te koesteren. Maar in een veranderende omgeving is aanpassing van het stelsel geboden om de sterke punten te behouden.

Geen oplossing voor stratenmaker die zijn pensioen niet haalt

Deborah Jongejan, AD.nl, 20-09-2017
Hoogopgeleiden kunnen eerder stoppen met werken dan lagergeschoolde werknemers met zware beroepen. Niet eerlijk, vindt de Tweede Kamer. Maar een oplossing is er niet. Vijf vragen over dit taaie probleem.

Raad van State: rijk moet koopkracht van ouderen niet compenseren

Philip de Witt Wijnen, NRC.nl, 19-09-2017
De Raad van State is traditiegetrouw kritisch bij de jaarlijkse miljoenennota. Ook nu het een beleidsarme begroting betreft.

Opschieten met het nieuwe pensioenstelsel

Fleur Rieter, AMweb, 19-09-2017
ik zou toch het komende kabinet willen oproepen om zo snel mogelijk een  principiële beslissing te nemen over een nieuw pensioenstelsel. Want die wordt mijns inziens te gemakkelijk vooruit geschoven omdat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen momenteel er weer beter voorstaan.

Financieel APK vergroot inzicht in pensioen
Karina Raaijmakers (AFM) en prof. mr. dr. Femke de Vries (AFM, RUG),
Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2017, 19-09-2017
Het zit niet zo in ons om na te denken over ons pensioen. De oorzaken hiervan zijn talrijk. Het gevolg is dat een groot deel van de Nederlanders geen idee heeft of hij straks een toereikend pensioen heeft.

Wel langer werken, maar niet tot AOW-leeftijd
Ad Ermstrang, RD.nl, 18-09-2017
Ouderen werken steeds langer door. Er zijn er slechts weinigen die zonder kleerscheuren de AOW-leeftijd halen. Aan de cao-onderhandelingstafel wordt naarstig naar oplossingen gezocht. Minder werken is populair. „Als ik het nu niet doe, ben ik binnen enkele jaren opgebrand.”


Pensioen en WW: een lastige combinatie
Jan Mathies, AWVN-weblog, 15-09-2017
Als een werknemer een WW-uitkering heeft, worden Inkomsten uit arbeid hierop in mindering gebracht. Wat wordt verstaan onder inkomsten is uitgewerkt in het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (verder: het Algemeen inkomensbesluit). Dit Algemeen inkomensbesluit is niet alleen vrij technisch van aard, maar ook tamelijk ingewikkeld te lezen. Dat geldt met name voor bepalingen over de samenloop van WW en pensioen.

Wie wil nu 100 jaar worden? Over de vloek en zegen van het ouder worden
Harry van Dalen, Kène Henkens, Mejudice, 14-09-2017
Normen spelen een grote rol in het maatschappelijk leven. Zo ook in kwesties rond de levensduur. Die normen worden echter zelden hardop uitgesproken. In een onderzoek van Van Dalen en Henkens wordt die norm wel uitgesproken en gevraagd. Wat vinden Nederlanders een mooie leeftijd om in het leven te bereiken? En willen mensen wel 100 jaar worden?

Je huis als pensioen? Zo simpel is het niet
André van Luijk, RD.NL, 14-09-2017
Ouderen worden nogal eens beschouwd als een doelgroep waaraan je flink kunt verdienen met speciale producten. Maar in hypotheekland lukt het met die maatproducten nog niet zo.


DNBulletin: Kuddegedrag pensioenfondsen werkt stabiliserend bij grote prijsbewegingen

DNBulletin, 14-09-2017
Nederlandse pensioenfondsen doen elkaar na bij de aan- en verkoop van staatsobligaties. Dit zogenaamde kuddegedrag zou een gevolg kunnen zijn van informatie-efficiëntie (minder kosten maken voor kleine portefeuilles), of van elkaar volgen bij grotere risico’s. Beleggingsgedrag van pensioenfondsen blijkt ondanks kuddegedrag stabiliserend in tijden van grote prijsbewegingen.
DNB working paper, Herding behaviour of Dutch pension funds in sovereign bond
investments

DNB rekent zich arm met onze pensioenenColumn: Op termijn
Gerard Riemen, Pensioenfederatie, 13-09-2017
Als er een sector is waar de termen korte termijn en lange termijn steevast in de discussies terugkomen dan is het de pensioensector. Het is ons vak om zorg te dragen voor uitkeringen die vandaag plaatsvinden en uitkeringen die over zeventig jaar plaatsvinden. Daarom zijn we lange termijn beleggers. Tegelijkertijd kijkt de wereld om ons heen ook naar onze resultaten in het hier en nu.

In pensioenland bepalen big data de toekomst

Hennie Zoontjes, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2017, 13-09-2017
Leveren big data antwoord op wat de markt doet en wat de deelnemer wil? PBM vroeg het aan professionals uit de sector.

Jacobs schetst onjuist beeld over houdbaarheidssaldo
Raymond Gradus, Roel Beetsma, MeJudice, 13-09-2017
Het houdbaarheidssaldo is allerminst overbodig geworden omdat het een maat is om hervormingen op koers te houden. En het houdbaarheidssaldo zegt wel degelijk iets over de verdeling tussen generaties. 

Stop met zaaien van verwarring over houdbaarheidssaldo
Bas Jacobs, MeJudice, 12-09-2017
Er is recent kritiek ontstaan over het gebruik van het houdbaarheidssaldo waarbij de een het een misleidend kompas vindt voor overheidsbeleid en en de ander dat weer bestrijdt. Bas Jacobs mengt zich ook in dit debat en vindt dat er alleen maar verwarring wordt gezaaid met deze discussie. Er zijn 1001 manieren om tot houdbare overheidsfinanciën te komen, maar over de omvang van de overheid horen politici te beslissen, niet economen.

50Plus zet pensioendiscussie op scherp

David Bremmer, AD.nl, 09-09-2017
Ouderenpartij 50Plus doet een ultieme poging om pensioenkortingen in de toekomst te voorkomen. Kamerlid Martin van Rooijen rekent op steun van aanstormende regeringspartij CDA, waarvoor hij jarenlang zelf actief was. Zijn oplossing is simpel: verhoog tijdelijk (maximaal vijf jaar) de rekenrente voor pensioenfondsen die lijden onder het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Pensioen houdt exen levenslang verbonden
Lorraine Marlisa, Telegraaf.nl, 08-09-2017
Het huis, de inboedel en de zorg voor de kinderen, mannen en vrouwen hebben tijdens een scheiding hun handen vol aan de verdeling van zaken die hun dagelijks leven bepalen. Maar ze vergeten soms hetgeen dat van belang is voor hun leven in de toekomst: het pensioen.

Eigen pensioenpotjes? Niet doen!

Gastopinie, Cor Minnaard, kaderlid FNV senioren West-Brabant, 06-09-2017
Hoewel de kop van het artikel Eigen potje voor later voelt veiliger in AD en BN DeStem van 1 september jongstleden anders suggereerde, ging het artikel erover dat individuele pensioenrekeningen leiden tot meer onzekerheid en ontevredenheid.

Rechter Willem Korthals denkt niet aan stoppen
EenVandaag.nl, 05-09-2017
Rechter Willem Korthals Altes (67) voelt zich fit en wil niet stoppen met werken. Alleen moet hij dat wel, want rechters mogen niet langer doorwerken dan tot hun zeventigste. Daarom start hij nu een bodemprocedure.  

'Dutch pension system is something to be proud of'

Nanda Troost / Translated by: Alan Hyde, Volkskrant.nl, 04-09-2017
We moan in the Netherlands about pension cuts and having to work longer before we can retire. But David Pitt-Watson (60), a leading UK authority on socially responsible investments and pensions, says the Dutch pension system is 'possibly the best pension system in the world'.


Meermaals is scheepsrecht

Henny van den Hurk, Telegraaf.nl, 04-09-2017
Hoe vaak mag een bedrijf een werknemer met pensioenontslag sturen?, vraagt columnist Henny van den Hurk zich af.

Pensioenopstand binnen FNV
Martin Visser, Telegraaf.nl, 01-09-2017
Tienduizenden gepensioneerden binnen vakbond FNV komen in opstand tegen veranderingen in het pensioenstelsel. Ze zetten FNV-voorzitter Han Busker onder druk om met geen enkele pensioenwijziging in te stemmen.

Eigen potje voor later voelt veiliger

Deborah Jongejan, AD.nl, 01-09-2017
Het nieuwe kabinet gaat hoogstwaarschijnlijk persoonlijke pensioenpotjes invoeren, waardoor iemand precies kan zien wat er gebeurt met de premie. Maar er komt meer onzekerheid over de hoogte van het pensioen voor terug, waarschuwen deskundigen.

Goed nieuws voor flexwerkers: zij gaan pensioen opbouwen

Gijs Herderscheê, Volkskrant.nl, 30-08-2017
Het kabinet hoopt dat flexwerkers al vanaf 1 januari 2018 kunnen beginnen met pensioenopbouw. Nu betalen pensioenfondsen het gespaarde pensioengeld na een kort contract vaak uit. Voortaan gaan zij het geld overmaken naar het pensioenfonds dat bij de nieuwe baan hoort.


'Lager pensioen door belastingverdrag Duitsland moet aangepakt worden'
Niek Opten, Gelderlander.nl, 30-08-2017
Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland moet zodanig aangepast worden dat senioren met een relatief klein Duits pensioen niet worden gedupeerd. Ook moeten mensen die door dergelijke nieuwe afspraken getroffen worden, ruim van tevoren geïnformeerd worden.


Big data toepassingen in de pensioensector

Eric van Tol, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2017, 30-08-2017
Bij het beheren van de pensioeninvesteringen en het leveren van pensioenmaatwerk kunnen big data toepassingen waardevol zijn.

Kaalslag onder kleine pensioenfondsen: in twintig jaar van ruim duizend naar 268 fondsen
Koen Haegens, Volkskrant.nl, 29-08-2017
Sinds het 'algemene pensioenfonds' vorig jaar zijn intrede deed, zitten de pensioenen van al bijna 40 duizend Nederlanders bij zo'n pensioenfonds nieuwe stijl.

Pensioenfondsen iets beter
Arno Reekers, Telegraaf.nl, 29-08-2017
De langzame stijging van de rente helpt de Nederlandse pensioenfondsen aan iets betere resultaten maar nog steeds heeft het overgrote deel van de sector onvoldoende vermogen.

DNBulletin: Consolidatie pensioenfondsen zet door - algemene pensioenfondsen verwerven marktaandeel

DNBulletin, 28-08-2017
De consolidatie van de pensioensector is al lange tijd zichtbaar en zet nog steeds door. Het aantal pensioenfondsen is afgenomen van 1060 in 1997 tot 268 in 2017. Recent neemt het aandeel van algemene pensioenfondsen toe.

’Zorgfonds van miljard euro’ 
Joris Polman, Albert Jan Swart, Telegraaf.nl, 26-08-2017
Grote pensioenfondsen en verzekeraars willen minstens een miljard steken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Hierdoor zouden ziekenhuizen makkelijker geld kunnen lenen.

Belangenverstrengeling wurgt deelnemer pensioenfonds
Michael van Bemmelen, Telegraaf.nl, 24-08-2017
De jaarverslagen van de pensioenfondsen staan weer vol met de gebruikelijke clichés. “Transparantie hoog in het vaandel”, “belangenverstrengeling elimineren”, “integriteit is ons kenmerk” enz. Voor de substantiële bedragen die jaarlijks uit de pensioenpot worden gegraaid voor PR en reputatiemanagers zouden we toch meer waar voor ons geld moeten krijgen.

PBM Pensioensymposium Pensioen in transitie
Cecile Lammes, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2017, 23-08-2017
PBM organiseerde op 18 mei in Amsterdam voor de 19e keer het PBM Pensioensymposium. Het overkoepelende thema was ‘Pensioen in transitie’.

Pensionado’s de pineut door belastingverdrag
Telegraaf.nl, 18-07-2017
Senioren die in Duitsland hebben gewerkt, moeten pensioen in leveren door een nieuw belastingverdrag. Dagblad De Gelderlander sprak twee senioren die zich ‘overvallen’ voelen door het verdrag.

Pensioenen: groeien door te snoeien
Column Dick Voortman, ABU, 17-08-2017
Het huidige stelsel is niet langer houdbaar door de vergrijzing en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Meer tijd nodig voor gezamenlijke pensioendeal
Telegraaf.nl, 16-08-2017
De polder heeft meer tijd nodig om gezamenlijke afspraken af te kunnen leveren aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU over de arbeidsmarkt en pensioenen.

'Pensioenfondsen moeten investeren in middenhuur'
Wesley Schouwenaars, BNR.nl, 15-08-2017
Investeringen in middenhuur leveren pensioenfondsen solide rendementen op én woningcorporaties kunnen makkelijker aan de slag met het bouwen van woningen voor middengroepen.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Tweeede Kamer, 2e vergadering, 20-09-2017
Ongecorrigeerd verslag dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen

Antwoorden
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over “Eerder stoppen met werken voor zware beroepen”, 19-09-2017

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van de leden Van Brenk en Van Rooijen (50PLUS) over 'het aantal afgekeurde ouderen en zware beroepen', 19-09-2017

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Voortman (GroenLinks) over "zware beroepen", 18-09-2017

Antwoorden van staatssecretaris Wiebes (Fin)mede namens de staatssecretaris van SZW op Kamervragen van de leden Van Kent en Leijten (beiden SP) over het bericht ‘Elke maand honderden euro’s minder pensioen door Belastingdienst’, 14-09-2017

Aanbiedingsbrief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege de aanpassing van de regeling voor parameters, 05-09-2017
Ontwerpbesluit

Aanbiedingsbrief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen, 05-09-2017
Ontwerpbesluit

Antwoorden
van minister Plasterk (BZK)  op vragen van het kamerlid Wassenberg (PvdD) over Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in de kerncentrales van Tihange en Doel, 05-09-2017

Brief van minister Koenders (BZ) aan de Tweede Kamer de informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen, 01-09-2017
Fiche 3: Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

Beleidsregel
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2017, nr. 2017-0000124755, tot wijziging van de beleidsregel Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van regels voor de werkingssfeer, Jaargang 2017, Nr. 49131, 31-08-2017

Beleidsregel
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2017, nr. 2017-0000124758, tot wijziging van de Beleidsregel Toetsingskader Wet Bpf 2000 in verband met wijziging van regels voor de werkingssfeer, Jaargang 2017,  Nr. 49113, 31-08-2017

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen (Wet waardeoverdracht klein pensioen),
30-08-2017
Voorstel van Wet
Nader rapport
Advies Raad van State
Advies Actal
Advies AP
Advies AFM
Advies Actuarieel Genootschap
Toets DNB

Publicatie Staatscourant wijziging Pensioenreglement ABP 1 september 2017, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Staatscourant, Jaargang 2017, Nr. 49316, 28-08-2017

<< Terug
Europese Informatie
   
Creating a stronger and more integrated European financial supervision for the Capital Markets Union
European Union, 20-09-2017
European consumers, investors and businesses will benefit from stronger and more integrated financial markets, thanks to plans by the Commission to reform the EU's supervisory architecture.
<< Terug
Toespraken en Presentaties
   
DNB Pensioenseminar 2017
Bussum, 15-09-2017
Openingsspeech Frank Elderson  (DNB)
<< Terug
Boeken
   
Netspar; Bovenberg, L.; Nijman, Th.
New Dutch pension contracts and lessons for other countries
Tilburg : Netspar, 2017. 21 p.
Netspar Academic Series, nr. DP 09/2017-014
In het rapport worden de recente ontwikkelingen in de Nederlandse bedrijfspensioenen samengevat van zowel het type DC als DB. Er wordt een hervorming van DB-regelingen besproken die financiële activa introduceren als individuele rechten. Tegelijkertijd ontrekken de hervormde regelingen (ont)sparen, financieel risicobeheer en verzekeringsbeslissingen uit het expliciete doel van een voldoende en stabiel inkomen voor levenslang pensioen. Het voorgestelde systeem omvat in feite niet alleen financiële activa in individuele rekeningen, maar ook een verzekeringsovereenkomst die langetermijnrisico's bundelt en collectieve buffers waardoor toekomstige pensioenspaarders systematische risico's delen.

Doornik, P. F.; Kinderen, P. M. J. der
Het antwoordenboek pensioenen 2018 : antwoorden op de meest gestelde vragen van werknemers over pensioenen
Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2017. 226 p.
Het Antwoordenboek Pensioenen 2018 geeft antwoord op de meest gestelde vragen van werknemers en werkgevers op het gebied van pensioenen. In deze editie onder meer overzichten van de wijzigingen van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad op het gebied van pensioen, de verzamelwet pensioenen 2017 en de nieuwe fiscale regelgeving. Ook wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad over de overgang van niet betaalde pensioenpremies bij een overgang van onderneming.
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Bijma, B.
Steeds gezonder ouder worden
SERmagazine, 57 (2017) 9 (sep), p. 28-31
Andrea Maier, hoogleraar ouderengeneeskunde. We kunnen met hulp van de technologie steeds ouder worden en langer gezond blijven, mits we ook gezonder gaan leven. Andrea Maier, hoogleraar ouderengeneeskunde in Melbourne en aan de VU, strijdt voor minder ziekte in de laatste jaren van ons leven. In 2050 bestaat de vaste pensioenleeftijd wat haar betreft echt niet meer

Lutjens, E.
Tien jaar Pensioenwet
Arbeidsrechtelijke annotaties, 11 (2017) 2, p. 5-35
De Pensioenwet geeft regels betreffende pensioenen in de tweede pijler. De considerans bij de Pensioenwet luidt 'dat het wenselijk is te komen tot een herziening en modernisering van de regelgeving voor pensioenen, teneinde deze ook voor de toekomst veilig te stellen'. De Pensioenwet is op 1 januari 2007 in werking getreden en geldt nu tien jaar. Dit artikel geeft een terugblik en een vooruitblik, waarbij onder ogen wordt gezien wat van het beoogde veiligstellen van pensioen terecht is gekomen, gezien de wetenschap dat een debat gaande is over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel en twijfels worden uitgesproken over de houdbaarheid van dat stelsel. Voor het begrip van de reikwijdte van de Pensioenwet wordt eerst een korte schets gegeven van het Nederlandse pensioenstelsel en de betekenis van de Pensioenwet. Daarna worden een aantal inhoudelijke aspecten van de Pensioenwet besproken en wordt ingegaan op een aantal rechtsvragen die omtrent toepassing van de Pensioenwet zijn gerezen.

Lutjens, E.
Juridische beoordeling van afschaffen doorsneesystematiek
Pensioenvraagstukken, (2017) 4 (sep), p. 3-6
Column. Het afschaffen van de doorsneesystematiek gaat met juridische vragen gepaard. Over twee van die vragen is voorlichting gevraagd aan de Raad van State namelijk omtrent de verenigbaarheid van beoogde degressieve opbouw ter vervanging van de doorsneesystematiek met de regels over gelijke behandeling op grond van leeftijd en met de regels over de houdbaarheid van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Op 3 juli 2017 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State gereageerd op het verzoek van de Staatssecretaris van SZW om voorlichting (Kamerstukken II 2016/17, 32043, 375). Deze voorlichting is de aanleiding voor de beschouwingen in deze column. 
 
Lecq, S. G. van der
Alles heeft zijn tijd
Pensioenvraagstukken, (2017) 4 (sep), p. 19-23
Artikel over de evolutie en de evolutionaire mechanismen in de pensioensector. De pensioensector staat onder evolutionaire druk. Vier grote trends zetten aan tot innovatie, opdat fondsen als soort overleven. De tijd dringt.
Verkorte versie van de gelijknamige oratie d.d. 15 juni 2017.

Arts, J.; Blom, L.; Joseph, A.; Vos, S.
Persoonlijk pensioen met collectieve elementen kent vele mogelijkheden
Pensioen Magazine, 22 (2017) 8/9 (aug/sept), 6-10
Voor de toekomst van ons pensioenstelsel zijn de blikken gericht op een persoonlijk pensioen met collectieve elementen. We kennen hiertoe al langer de mogelijkheden van een premieovereenkomst (DC) in de opbouwfase, gevolgd door de aankoop van een vaste uitkering bij een pensioenfonds of verzekering. Eind 2016 kwam daar met de komst van de Wet verbeterde premieregeling een aantal mogelijkheden bij. De Sociaal-Economische Raad (SER) werkt momenteel aan extra variant: persoonlijk pensioen in collectief verband. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse mogelijkheden? En hoe scoren al die varianten op hoogte van het pensioenresultaat, stabiliteit van de pensioenuitkering, mogelijkheden tot keuzevrijheid en maatwerk en eenvoud? In dit artikel wordt de stand van zaken, zoals die begin augustus 2017 bekend was, besproken.
 
Dieleman, B.
Pensioeningangsdatum hoeft in 2018 niet per se omhoog te gaan
Pensioen Magazine, 22 (2017) 8/9 (aug/sept), 15-17
Op 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Gevolg hiervan is dat de meeste pensioenregelingen voor genoemde datum moeten worden aangepast. Regelmatig wordt aangenomen dat dit per definitie ook een verhoging van de in de pensioenregeling opgenomen ingangsdatum van het ouderdomspensioen betekent. Dit is echter onjuist: de fiscale pensioenwetgeving voorziet namelijk ook in andere manieren om de pensioenregeling aan te passen aan de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. In dit artikel wordt geanalyseerd op welke wijze de pensioeningangsdatum in 2018 ongewijzigd kan blijven, ondanks het feit dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar.

Huisman, M.
PEPP : sparend investeren in Europa. Brusselse euforie, Europensioen? Yes, we can!
PensioenAdvies, 28 (2017) 7, 8 (aug), p. 6-9
Nederland wil er niet aan, maar Europa wél.. Eén borderless pensioenmarkt waarin niét het 'beste pensioenstelsel ter wereld' waarmee Nederland zich graag, ondertussen met steeds minder glans, afficheert, maar wél een Europees pensioenmodel de toon zet. De introductie van het 'Pan European Pension Product' (PEPP) is weer een stap in die richting. De lancering ervan ging met veel Europees tamtam en veel Europese media-aandacht gepaard maar veroorzaakte in Nederland gek genoeg maar even een rimpeling in de Nederlandse media en trok verder bijna (te?) geruisloos aan ons land voorbij. In dit artikel worden de ontwikkelingen hiervan onderzocht.

Eismann, M.; Henkens, K., 
Tegelijk met pensioen?
Demos, 33 (2017) 7 (jul/aug), p. 1-3
Er is een gestage groei van het aantal werkende tweeverdieners onder 60-plussers. Velen van hen zouden samen met pensioen willen gaan, maar schrikken van het prijskaartje. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten jongere partners nu soms extra lang doorwerken nadat hun oudere partner is gestopt.

Koning, J. de; Gelderblom, A.; Gravesteijn, J.; Vleeschouwer, E. de
Stijging AOW-leeftijd leidt vooralsnog tot hogere arbeidsparticipatie
ESB, 102 (2017) 4752 (10 aug), p. 382-385
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 verhoogd. In dit artikel wordt onderzocht of deze verhoging er tot dusver toe geleid dat degenen die daardoor later AOW krijgen langer blijven werken. En of dit dan negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid van andere groepen.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl