19 april 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Sociale Zekerheid
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Europese Informatie
Columns / Webartikelen Boeken Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

Gemeentelijke tekorten bijstandsbudget stijgen verder
Nieuwsbericht, Divosa, 18 april 2017
In 2016 had 8 op de 10 gemeenten een tekort op het budget waarmee zij de bijstandsuitkeringen betalen. Landelijk gezien was het tekort 332 miljoen euro. Daarmee is er al drie jaar op rij een tekort op het bijstandsbuget. Dit blijkt uit voorlopige gegevens van het ministerie van SZW.

CBS: Kostendelersnorm leidt tot beperkt aantal verhuizingen
Nieuwsbericht Divosa, 18 april 2017
Het invoeren van de kostendelersnorm in de bijstand heeft slechts tot een lichte toename van het aantal verhuizingen geleid. Het gaat vooral om thuiswonende kinderen die uit huis gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Nibud: 2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig geld achter de hand
Persbericht Nibud, 13 april 2017
2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig (spaar)geld achter de hand en lopen daardoor een risico op financiële problemen. Het Nibud adviseert in het vandaag uitgebrachte rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’ dat de samenleving in moet zetten op het stimuleren van ongemerkt sparen.

UWV betaalt eenmalige tegemoetkoming aan WW-gerechtigden
Nieuwsbericht Divosa, 11 april 2017
Het UWV gaat vanaf april 2017 een eenmalige tegemoetkoming betalen aan ruim 80.000 werklozen. Deze tegemoetkoming biedt een financiële compensatie voor WW-gerechtigden die een lagere uitkering kregen dan waar zij recht op hadden. Dit kan gevolgen hebben voor mensen die nu een bijstandsuitkering krijgen. De Verzamelbrief aan gemeenten 2017-1 legt uit hoe gemeenten daarmee om moeten gaan

Klijnsma: alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding
Nieuwsbericht Ministerie van SZW, 10 maart 2017
Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma past binnenkort de regels aan

Oproep Utrecht aan de nieuwe regering: pak armoede aan. Zorg dat iedereen kan rondkomen en meedoen
Nieuwsbericht Gemeente Utrecht, 9 maart 2017
Wethouder Victor Everhardt en de Armoedecoalitie in Utrecht doen samen een dringende oproep aan de toekomstige regering: Pak armoede aan: Zorg ervoor dat iedereen kan rondkomen en meedoen. Veel gezinnen kunnen soms zelfs basisbehoeften als voeding, huur, energie en zorgverzekering niet betalen. Hier ligt een opgave voor de nieuwe regering om te komen tot sluitend beleid rond de aanpak van armoede en schulden.

SZW moet experimenten bijstand verhelderen
Nieuwsbericht Divosa, 3 maart 2017
Het rijk kan gemeenten die mee willen doen aan de experimenten met bijverdienen in de bijstand niet op voorhand uitsluiten omdat ze bijstandsgerechtigden niet om een tegenprestatie vragen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over de wet.

Nibud onderzoek naar armoedebeleid Apeldoorn
Nieuwsbericht Divosa, 2 maart 2017
Het Nibud heeft in opdracht van de gemeenteraad van Apeldoorn onderzocht hoe de positie van mensen met lage inkomens is en of het gemeentelijke

Aantal mensen dat bijstand ontvangt blijft stijgen
CBS Nieuwsbericht, 28 februari 2017
Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 met 18 duizend toegenomen. Eind december 2016 waren er 467 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat betreft leeftijd zijn vooral meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

6% meer bijstandsuitkeringen in 2016
Divosa nieuwsbericht, 23 februari 2017
Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2016 opnieuw gestegen. Bij de gemeenten die deelnemen aan de Benchmark Werk & Inkomen groeide het gezamenlijke aantal uitkeringen met 6%.

Utrecht start 1 mei experiment met minder regels in de bijstand
Nieuwsbericht Gemeente Utrecht, 20 februari 2017
Utrecht start 1 mei met het experiment ‘Weten wat werkt’. Samen met de Universiteit Utrecht gaat de gemeente (gedrags)onderzoek doen naar de beste aanpak om mensen in de bijstand te ondersteunen en te prikkelen om te participeren en aan het werk te komen. Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor dit vernieuwende experiment.

Gemeenten verhalen bijstand vaker op draagkrachtige ex-partner
Nieuwsbericht, Divosa, 13 februari 2017
Steeds vaker verhalen gemeenten bijstand op de ex-partner, mits die voldoende verdient. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS op verzoek van RTL Nieuws. In de wet is namelijk vastgelegd dat wie langer dan vijf jaar getrouwd is geweest (of samen kinderen heeft gekregen), twaalf jaar lang onderhoudsplichtig is voor zijn ex-partner. Gemeenten hebben dus het recht om de bijstandsuitkering te verhalen op draagkrachtige ex-partners.

Apeldoorn nodigt gemeenten uit voor experiment regelluwe bijstand
Divosa, donderdag 2 februari 2017
Gemeente Apeldoorn gaat experimenteren met het regelluw verstrekken van uitkeringen, binnen de kaders van de Participatiewet. Het eerste onderzoeksvoorstel ligt klaar. Apeldoorn nodigt andere gemeenten uit om mee te kijken of mee te doen. Het doel: de dienstverlening aan inwoners verbeteren

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Nieuwe Kamerstukdossiers

34 655
EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815

Staatsbladen

99
Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Nieuwe Aanhangsels van de Handelingen

1018
Vragen van het lid Ko┼čer Kaya (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Geen «tegenprestatie» in de bijstand? Dan géén vrijheid» (ingezonden 17 november 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 26 januari 2017)

1019
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat gemeenten alleen mogen experimenteren in de bijstand als zij bijstandsgerechtigden verplichten tot een tegenprestatie (ingezonden 17 november 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 26 januari 2017)

1020
Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat slechts 3% van de bijstandsgerechtigden een tegenprestatie levert (ingezonden 20 januari 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 26 januari 2017)

1024
Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheden voor ontwikkelingswerkers om zich vrijwillig te verzekeren voor AOW en Anw tegen een minimumpremie (ingezonden 1 december 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 25 januari 2017)

1025
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 6 december jongstleden over een zorgbehoevende bijstandsgerechtigde die samenwoont met haar zorgverlener (ingezonden 23 december 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 25 januari 2017)

1026
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake ongehuwd samenwonenden, waarvan de één voor de ander zorgt, niet zonder meer mogen worden beschouwd als stel en de uitkering niet zonder meer mag worden gekort (ingezonden 21 december 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 25 januari 2017)

1045
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Niet iedereen blij met baan plus bijstand» (ingezonden 30 december 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 27 januari 2017).

1047
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat bijstandsgerechtigden moeten werken zonder loon, zonder arbeidsrechten, zonder cao of baangarantie voor hun uitkering (ingezonden 4 januari 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 27 januari 2017).

1154
Vragen van het lid Vermeij (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat verzekeraars WAO- en WIA-verzekeringen niet door laten lopen tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd (ingezonden 6 december 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 8 februari 2017).

1244
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over tijdelijk werken vanuit de bijstand (ingezonden 11 januari 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 21 februari 2017)

<< Terug
Europese Informatie
   
EESC, EESC debates with organised civil society in the member states on the European pillar of social rights
Brussel : EESC, 2017. 107 p.
Verslag van de waarnemingsmissies van het EESC waarin sociale partners en organisaties van het maatschappelijk middenveld in de EU-lidstaten zijn geraadpleegd over de sociale rechten in hun land. De resultaten hiervan worden meegenomen in de Europese pijler van sociale rechten, en op grond hiervan zullen maatregelen worden voorgesteld op het gebied van werkgelegenheids- en sociaal beleid, gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en adequate en houdbare sociale bescherming voor iedereen.
<< Terug
Columns / Webartikelen
   

’Bijstandsbeleid te soft’
telegraaf.nl, 14 april 2017
Het ’softe’ bijstandsbeleid in Den Haag werkt niet. Den Haag moet kijken naar Rotterdam waar de instroom beperkt is en mensen veel makkelijker een baan lijken te vinden.

De Wmo is op zoek naar méér, de Participatiewet speelt 'hard to get'
Participatiewet en Wmo: latrelatie of huwelijk?
movisie.nl 13 april 2017
Frans Kuiper en Marjet van Houten schreven de verkenning ‘Participatiewet en Wmo: latrelatie of huwelijk?’ Ze beschrijven hierin het functioneren van beide wetten, een integrale aanpak in het belang van de burger en de noodzaak van nauwere verbindingen. ‘De samenwerking tussen sociale wijkteams en de sociale dienst is in veel gemeenten juist afgenomen’, signaleert Marjet van Houten

Factsheet : Maatregelen om beroep op bijstand terug te dringen
Divosa, 29 maart 2017
Hoe zorg je dat mensen zoveel mogelijk op eigen benen staan? Dat ze hun eigen inkomen verdienen en alleen van de bijstand gebruik maken als het echt niet anders kan? Het is een vraagstuk waar gemeenten, als uitvoerders van de Participatiewet, dagelijks mee bezig zijn.

Drenten en Groningers minder in WW
dhvn.nl, 16 maart 2017
In de provincies Drenthe en Groningen is het aantal WW’ers over een jaar gezien gedaald. In Groningen is de afname 10.9%, Drenthe zit een tiende lager.

SZW moet experimenteerwet bijstand verduidelijken
binnenlandsbestuur.nl, 3 maart 2017
Het rijk kan gemeenten die mee willen doen aan de experimenten met bijverdienen in de bijstand niet op voorhand uitsluiten omdat ze bijstandsgerechtigden niet om een tegenprestatie vragen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over de wet.

<< Terug
Boeken
   

Bertelsmann Stiftung; European Bureau for Policy Consulting and Social Research; University of St. Gallen ; Social policy in the EU : reform barometer 2016
Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2017. 336 p.
In het Social Inclusion Monitor Europe (SIM Europe) project nemen experts op het gebied van sociaal beleid uit heel Europa deel aan de Reform Barometer 2016. In het onderzoek beoordelen zij de noodzaak van hervormingen, de activiteiten en de kwaliteit van de doelstellingen van het hervormingsbeleid in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Dit rapport presenteert de analyse van de antwoorden van meer dan 1000 deelnemers aan de enquête op de onderwerpen: armoedebestrijding, eerlijk onderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt, sociale cohesie en non-discriminatie en gezondheid.

CBS, Verdiepende analyses kostendelersnorm
Rapport, 10 april 2017
In dit rapport wordt het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek besproken dat is uitgevoerd om te bepalen of er verschillen zijn in bijstandshuishoudens voor en na invoering van de kostendelersnorm, en in hoeverre deze ontwikkelingen afwijken van 2014

Fluit, P. S., Socialezekerheidswetgeving 2017
Deventer : Wolters Kluwer, 2017. 1423 p.
In deze uitgave zijn de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten bijeengebracht. Nationale regelingen (ZW, Wet WIA, WAO, WW, AOW, Participatiewet, etc.) maar ook internationale (bijv. de EG. Verordening 883 / 2004). Aan de regelingen gaat een korte inleiding vooraf. Daarin worden de hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid geschetst. Tevens wordt ingegaan op enkele actuele ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid. Ook is een overzicht van de normbedragen van de premies en uitkeringen per 1 januari 2016 opgenomen.
32e dr.

SVB, Februarinota 2017 : fondsontwikkeling AOW, Anw, AKW, AIO, OBR : raming 2017 en 2018 : begrotingen TAS en Remigratiewet 2018
Amstelveen : SVB, 2017. 31 p.
Deze nota heeft betrekking op de fondsen AOW, Anw, AKW, AIO en OBR. In deze nota wordt vooruitgeblikt naar de fondsontwikkelingen in 2017 en 2018. De huidige cijfers voor 2017 worden vergeleken met de raming uit de Juninota 2016. De raming voor 2018 wordt vergeleken met de raming voor 2017. In deze Februarinota wordt uitgegaan van de huidige wetgeving. Daarnaast worden wijzigingsvoorstellen meegenomen die al wel zijn aangenomen door de Tweede Kamer, maar nog in behandeling zijn bij de Eerste Kamer.

Stimulanz, Praktische informatie over sociale zekerheid 2017
Deventer : Wolters Kluwer, 2017. 411 p.
Praktische informatie over Sociale Zekerheid biedt informatie over: sociale zekerheid in het algemeen; werknemer en werkgever; ziekte; arbeidsongeschiktheid; werkloosheid; kinderbijslag en kindgebonden budget; AOW; ANW; aanvullende pensioenen; ziektekosten; MO 2015 en jeugdwet; de zelfstandige ondernemer; de ambtenaar; de bijstand;  egelingen voor mensen met een arbeidsbeparking; internationale sociale zekerheid; klachten, bezwaar en beroep; boeten, maatregelen, terug- en invordering.
34e dr.

UWV; Deursen, C. van, Ontwikkelingen eindedienstverbanders in de Ziektewet : veranderingen sinds de Wet bezava bij werknemers die ziek uit dienst gaan
Amsterdam : UWV, 2017.
UWV Kennisverslag, nr. 2017-1
Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) ingevoerd. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit zijn de zogenoemde vangnetters. In deze publicatie staan de eindedienstverbanders centraal. Vergeleken wordt het beroep op de Ziektewet en WGA voor de invoering van de Wet bezava, met het beroep na de invoering.

Verrijk, E. F. [et al.], Praktijkgids sociale zekerheid 2017
Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2017. 554 p.
Naslagwerk op het gebied van sociale zekerheid opgebouwd uit dertien delen.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Braak, J. van den, Zo doen we dat
Minder instroom, meer uitstroom
In: Sprank (2017) (6 april), p. 24-26
Het Nederlandse bijstandsbestand is vorig jaar gegroeid. Met achttienduizend nieuwe uitkeringsgerechtigden staat de teller nu op 467 duizend. De groei zit bij jongeren, ouderen en vluchtelingen. Veel gemeenten komen geld tekort. Welke maatregelen nemen zij om de druk van de bijstandsketel te halen

Gier, E. de, Moeten de verantwoordelijkheden voor sociaal ondernemingsbeleid op de schop?
In: Arbeidsvraagstukken, 32 (2016) 4, p. 392-394
De auteur onderzoekt in deze column of verantwoordelijkheden voor sociaal ondernemingsbeleid moeten verdwijnen. In het slot van het artikel meent hij dat er in de bredere context van veranderde eigendoms- en concurrentieverhoudingen, een terugtredende overheid op het vlak van sociaal beleid en flexibilisering van de werkgelegenheidsrelatie, een combinatie van grotere ondernemingsverantwoordelijkheid en gerichte aandacht voor kwaliteit twee belangrijke bouwstenen kunnen vormen voor een nieuw toekomstbestendig sociaal ondernemingsbeleid.

Kesteren, D. van, 'Veel mensen begrijpen de gemeente gewoon niet' : Mariëtte Hamer over SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'
In: Sprank, (2017) (6 apr), p. 4-7
Ondanks de niet-aflatende aandacht van het kabinet en gemeenten groeit één op de negen Nederlandse kinderen op in armoede. De SER pleit voor een systematische, structurele aanpak. Sprank vraagt voorzitter Mariëtte Hamer om een toelichting op het advies over kinderen en armoede. 'Het bereik en gebruik van gemeentelijke voorzieningen is nog lang niet optimaal.'

Lieshout, P. van Naar nieuwe zekerheid
In: UWV Magazine, (2017) 1 (feb), p. 22-23
Biedt het socialezekerheidsstelsel eigenlijk nog wel wat het belooft: sociale zekerheid? Hoogleraar 'Theorie van zorg' Peter van Lieshout bundelde de mening van een dozijn
deskundigen in het boek 'De toekomst van de sociale (on)zekerheid : de voorziene toekomst' en vat in dit artikel de rode lijnen samen.

Smulders, P., Verlichte en minder verlichte ondernemers : commentaar op de column van Erik de Gier
In: Arbeidsvraagstukken, 32 (2016) 4, p. 395-396
Reactie op het artikel 'Moeten de verantwoordelijkheden voor sociaal ondernemingsbeleid op de schop?'. Peter Smulders meent dat het geen goed idee is als ondernemers meer verantwoordelijkheden krijgen voor het sociale beleid van hun bedrijf.  'Voor het welzijn van de werknemers lijken van groter belang een degelijk sociaaleconomisch overheidsbeleid, constructief overleg van de sociale partners in de SER, sociale akkoorden, vakbondsinvloed en goede collectieve arbeidsovereenkomsten. Het is te hopen dat het economisch herstel doorzet en dat de vraag naar arbeid weer zal aantrekken. Dat is de beste garantie voor constructief overleg tussen sociale partners zowel op landelijk als op bedrijfsniveau. En dat kan als effect hebben het doen verminderen van flexbaantjes, arbeidsonzekerheid en ongelijkheid.'

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Sociale Zekerheid. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
   
Aanmelden
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl