09 augustus 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Sociale Zekerheid
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Europese Informatie
Columns / Webartikelen Boeken Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

Bijstandsaanvragen door ondernemers stabiliseert
Nieuwsbericht, IMK; 27 juli 2017
Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers, is na een onverwachte stijging in het vorige kwartaal, weer gedaald naar basisniveau.

Ministerraad akkoord met verdeelmodel 2018, VNG niet positief
Nieuwsbericht, Divosa; 19 juli 2017
De ministerraad is op 14 juli akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma voor de toepassing van het bijstandsverdeelmodel 2018. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer hierover in een brief geïnformeerd.

Amsterdam en Utrecht mogen nog niet experimenteren met bijstand
Nieuwsbericht, Divosa; 18 juli 2017
Amsterdam en Utrecht moeten hun regels voor het verrichten van een tegenprestatie voor een bijstandsuitkering op papier aanpassen. Als de gemeenten dat doen, krijgen zij toestemming om te experimenteren met de bijstand, zegt staatssecretaris Klijnsma.

Opnieuw gemeentelijke kritiek op het verdeelmodel
Nieuwsbericht, Divosa ; 12 juli 2017
De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Almere stellen na onderzoek dat zij te weinig budget krijgen voor de bijstand. Met recent gepubliceerde onderzoeken willen zij aantonen dat zij gemiddeld genomen een hogere prijs voor een uitkering moeten betalen dan andere gemeenten. Dat willen zij graag gecompenseerd zien.

Nijmegen gaat experimenteren met bijstand
Nieuwsbericht, Gemeente Nijmegen; 11 juli 2017
Nijmegen gaat definitief experimenteren met de bijstand. Op woensdag 5 juli besloot de gemeenteraad van Nijmegen al om geld vrij te maken voor het experiment. Op 10 juli kreeg de gemeente definitieve goedkeuring van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Het experiment gaat 1 december 2017 van start.

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald
Nieuwsbericht, Rijksoverheid; 7 juli 2017
De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW definitief uit de wet te halen. Het kabinet heeft structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt om het niet invoeren van de kostendelersnorm te dekken.

VNG: pijlen richting nieuw kabinet voor oplossen tekort BUIG
Nieuwsbericht, VNG ; 7 juli 2017
In het bestuurlijk overleg met staatssecretaris Klijnsma op donderdag 6 juli werd duidelijk dat het huidige demissionaire kabinet niets kan en wil betekenen voor gemeenten als het gaat om de middelen die gemeenten krijgen voor het betalen van de bijstandsuitkeringen (BUIG). 

Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt
Nieuwsbericht, CBS ; 4 juli 2017
In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal. In 2014 ging het nog om 160 duizend (6,4 procent). Het gaat hierbij om jongeren met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- of WW-uitkering. Ruim zes op de tien uitkeringsontvangers woonden op zichzelf. Dat meldt het CBS op basis van in de Jeugdmonitor nieuw gepubliceerde cijfers over jongeren met een uitkering.

Atlas: Beleid gemeenten van invloed op tekort of overschot bijstandsbudget
Nieuwsbericht, Divosa; 4 juli 2017
De verschillen tussen voorspelde en werkelijke aantallen bijstandshuishoudens in gemeenten en de financiële tekorten of overschotten die daar het gevolg van zijn, hangen samen met verschillen in beleid en uitvoering tussen gemeenten. Vooral gemeenten die strenger handhaven en gemeenten die actief zijn met talentmanagement van medewerkers presteren over het algemeen beter. Dat schrijft Atlas voor gemeenten in het rapport ‘Van budget naar besteding. Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget’.

Vijf gemeenten mogen experimenteren met bijstand
Nieuwsbericht, Divosa; 3 juli 2017
Groningen, Tilburg, Deventer, Ten Boer en Wageningen mogen van staatssecretaris Klijnsma starten met hun experimenten met de Participatiewet.

Social security goes digital: Quicker and easier exchange of social security information throughout the EU and beyond
Nieuwsbericht, Europese Commissie, 3 juli 2017
Today the Commission launches the Electronic Exchange of Social Security Information system (EESSI), a new IT platform that will connect electronically around 15.000 social security institutions of EU Member States plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen SZW per 1 juli 2017
Nieuwsbericht, Rijksoverheid, 29 juni 2017
Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand.

Rfv stemt in met verdeelmodel bijstandsbudget voor 2018, maar vraagt aandacht voor het macrobudget
Nieuwsbericht, Rfv; 27 juni 2017
Op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt de Raad voor de financiële verhoudingen advies uit over het verdeelmodel waarmee in 2018 de bijstandsbudgetten over gemeenten worden verdeeld. De Raad stemt in met dit verdeelmodel. Het model voorspelt met objectieve factoren de kans dat een huishouden in de bijstand zit. Deze wijze van verdelen is sinds 2015 van kracht, en sindsdien elk jaar verbeterd. Het model voor 2018 is dus de vierde ‘update’ hiervan.

Nieuwe normbedragen bijstand gepubliceerd
Nieuwsbericht, Divosa; 21 juni 2017
De nieuwe normbedragen voor de bijstand per 1 juli 2017 zijn gepubliceerd. De bijstandsnormen worden twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli, aangepast

Gemeenten eisen adequate financiering bijstand
Nieuwsbericht, VNG ; 14 juni 2017
Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstandsuitkeringen te verstrekken. Vandaag, op de ALV van de VNG, hebben gemeenten met grote meerderheid ingestemd met de motie over het oplossen van het tekort op de bijstand.

Knelpunten sociaal domein: Kamerdebat met minister Plasterk
Nieuwsbericht, VNG; 6 juni 2017
De Tweede Kamer en minister Plasterk (BZK) bespraken 31 mei de stand van zaken in het sociaal domein. Tevoren hadden de VNG en individuele gemeenten met dreigende tekorten gevraagd om een verlichtingsfonds voor het oplossen van acute financiële problemen. In dit bericht meer over het Kamerdebat.

AOW blijft ook voor kostendelers op peil
Nieuwsbericht, Rijksoverheid, 1 juni 2017
Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt.

Aantal bijstandsontvangers stijgt verder
Nieuwsbericht, CBS, 31 mei 2017
Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen, het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond is gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers over de bijstand.

Gemeenten willen experimenten bijstand doorzetten
Nieuwsbericht, Divosa; 24 mei 2017
Gemeenten die willen experimenteren met hun bijstandsbeleid, overwegen hun experimenten door te zetten, ondanks de aarzelende houding van staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW). Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs vijf van de zeven gemeenten die een aanvraag voor zo’n experiment hebben ingediend.

Verslag: 1001 ideeën om je bijstandsbestand te verlagen!
Nieuwsbericht, Divosa ; 23 mei 2017
Aan welke beleidsknoppen kun je draaien om het tekort op je bijstandsbudget terug te dringen? Vier gemeenten vertelden op de Divosa Vrijdag op 12 mei 2017 over hun aanpak.

Bijstandsuitkering mocht worden verlaagd vanwege niet afdoen niqaab
Nieuwsbericht, CRvB 9 mei 2017
De Centrale Raad van Beroep heeft op 9 mei 2017 geoordeeld dat de gemeente Utrecht een bijstandsuitkering mocht verlagen, omdat betrokkene bij herhaling had geweigerd tijdens een werktraining haar niqaab af te doen. De kans dat zij snel werk vindt, is zeer klein als zij een niqaab blijft dragen. Dit heeft tot gevolg dat onnodige druk wordt gelegd op de publieke middelen.

Uitgaven bijzondere bijstand in 2015 met 3% gedaald
Nieusbericht, Divosa; 4 mei 2017
In 2015 gaven gemeenten 428 miljoen uit aan bijzondere bijstand. Dat is 14 miljoen (3%) minder dan het jaar ervoor. Dat komt vooral omdat minder mensen bijzondere bijstand krijgen toegekend. Dat blijkt uit onderzoek van CBS. De uitgaven voor de post 'Beschermingsbewind' stegen in 2015 weer verder

Benodigde vervolgstappen financiële tekorten sociaal domein
Nieuwsbericht, VNG ; 26 april 2017
Een fors aantal gemeenten voorziet significante meerjarige financiële tekorten in het sociaal domein ('3D-breed'), zo bleek onlangs uit onderzoek door AEF. Dit vraagt om actie van het kabinet om te zorgen dat de transitie en transformatie van het sociaal domein niet in gevaar komen.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Aanhangsels van de Handelingen

1751
Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vaststelling van het dagloon voor een WIA-uitkering (ingezonden 9 maart 2017).
Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 3 mei 2017).

1836
Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het WIA-stelsel waarbij hoge inkomens eerder een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen dan lage inkomens (ingezonden 21 april 2017).
Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 12 mei 2017)

1851
Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over antwoorden op eerdere vragen over het korten van nabestaandenpensioen op de IOW-uitkering (ingezonden 13 april 2017).
Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 15 mei 2017).

1861
Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat mensen in de bijstand in Utrecht niet hoeven te solliciteren (ingezonden 22 februari 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 15 mei 2017).

2029
Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uiteenlopende eisen aan het recht op nabestaandenpensioen (ingezonden 13 april 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 7 juni 2017)

2261
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Tilburg woedend op Klijnsma om stoppen bijstandsproef: «We gaan gewoon door»» (ingezonden 19 mei 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 4 juli 2017).

2294
Vragen van de leden De Jong, Fritsma en Wilders (allen PVV) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Meer mensen in de bijstand» (ingezonden 1 juni 2017).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 11 juli 2017).

<< Terug
Europese Informatie
   

Europese Cie, Reflection paper on the social dimension of europe
Luxemburg : EU, 2017. 35 p.
Discussienota over de sociale dimensie van Europa. De discussienota werpt brede en maatschappelijke vragen op over hoe we leven en hoe maatschappijen georganiseerd zijn, maar ook hoe we onze levensstandaard kunnen behouden, meer en betere banen kunnen scheppen, mensen met de juiste vaardigheden kunnen uitrusten en meer samenhang in onze maatschappij kunnen creëren met het oog op de samenleving en arbeidsmarkt van morgen. Hiertoe worden drie mogelijke opties voor de toekomst voorgelegd: 1. De sociale dimensie beperken tot vrij verkeer: Deze optie houdt in dat de Unie de regels ter bevordering van grensoverschrijdend verkeer van personen handhaaft; 2. Degenen die op sociaal gebied meer willen doen, doen dat: verschillende groepen landen zouden kunnen beslissen om meer te doen op sociaal gebied; 3. De EU-27 verdiepen gezamenlijk de sociale dimensie van Europa: hoewel vooral de nationale en lokale overheden het zwaartepunt moeten en zullen blijven voor het sociale beleid, zou de EU kunnen nagaan hoe ze met alle b beschikbare instrumenten de lidstaten verder kan ondersteunen.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

‘Alle inwoners merken bijstandstekorten’
binnenlandsbestuur.nl, 8 juli 2017
Het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan in scherp contrast met de afspraak dat het macrobudget toereikend moet zijn (medebewind). ‘Alleen dan kunnen gemeenten hun wettelijke taak om de bijstandsuitkering uit te betalen waarmaken’, aldus Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

Pleidooi van onderzoeker Menno Fenger: ‘Voer een prettig gesprek met bijstandscliënt’
socialevraagstukken.nl, 20 juni 2017
Stel, je wilt als gemeente je bijstandscliënten op de beste manier motiveren om een tegenprestatie te verrichten. Hoe doe je dat dat dan? Met stroop of stroomstoten? Bestuurskundige Menno Fenger onderzocht het: ‘Probeer als gemeente je cliënt oprecht te kennen

<< Terug
Boeken
   

Damsteegt, A. C., De werkloosheidswet
Deventer : Wolters Kluwer, 2017. 335 p.
Monografieën sociaal recht, nr. 11
De WW is in de loop van de jaren op een groot aantal onderdelen ingrijpend herzien - en ook het arbeidsrecht is gewijzigd. Deze uitgave geeft een beschrijving van de Werkloosheidswet, de belangrijkste op de Werkloosheidswet gebaseerde regelingen en de daarop gebaseerde rechtspraak.
4e dr.

UWV; Berendsen, E..; Deursen, C. van, Wat is er aan de hand met de WIA? : de instroomontwikkelingen in 2015 en 2016 geduid
Amsterdam : UWV, 2017. 12 p.
UWV Kennisverslag, nr. 2017-5
Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. Onderzocht is bij welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze stijging zich precies voordoet. Daarbij hebben we rekening gehouden met veranderingen in het aantal WIA-verzekerden, hun leeftijd en geslacht.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Koning, J. de; Hek, P. de; [et al.], Re-integratie aan de kop van een bijstandsuitkering
In: ESB, 102 (2017) 4748 (11 mei), p 202-204
Rotterdam heeft vergeleken met de rest van Nederland een hoge bijstandsdichtheid. Het is de stad er veel aan gelegen om deze achterstand te verminderen. Men probeert dit onder andere te doen door een streng re-integratiebeleid, waarin de maatregel WerkLoont een centrale rol speelt. Deze maatregel heeft veel publiciteit gekregen door de verplichte werkcomponent. Maar wat zijn nu de werkelijke effecten? En wegen de baten van deze maatregel op tegen de kosten?

Pennings, F. J. L., Autonomie in het socialezekerheidsrecht
In: Ars Aequi, 66 (2017) 7/8 (jul/aug), p. 618, 620-627
Autonomie in het socialezekerheidsrecht is beperkt, aangezien aan alle uitkeringsregelingen voorwaarden zijn verbonden. De voorwaarden verschillen aanzienlijk van karakter: waar ze in de volksverzekeringen vooral gevolgen verbinden aan samenleven met anderen, zijn ze in de werknemersverzekeringen sterk gericht op terugkeer naar betaalde arbeid. Bij de uitvoeringsorganen zien we dat er een ontwikkeling is van een hoge mate van zelfbestuur naar gebondenheid aan een strikt kader. 

Verbon, H.; Hollanders, D., AOW-leeftijdsverlaging niet zo duur als gedacht
In: ESB.nu, (2017) (31 jul), 7 p.
Tussen 1985 en 2012 steeg het aantal AOW-gerechtigden, maar daalden de AOW-uitgaven ten opzichte van het bbp doordat de indexatie van de AOW achterbleef en de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking toenam. Met deze ontwikkelingen houdt het CPB bij de raming van de AOW-uitgaven geen rekening. Hierdoor lijkt verhoging van de AOW-leeftijd een noodzakelijkheid, maar het is een keuze 

Verbon, H., Determinanten van de ontwikkeling van de AOW-uitgaven : appendix bij: AOW-leeftijdsverlaging niet zo duur als gedacht
In: ESB, (2017) 4752 (4 jul), 7 p.
Appendix bij: AOW-leeftijdsverlaging niet zo duur als gedacht Er zijn een aantal berekeningen gemaakt over de uitgaven aan de AOW aan de hand van tabellen.

Verscheuren, H., Brexit en sociale zekerheid
In: SEW, 65 (2017) 6 (jun), p. 235-244
Dit artikel onderzoekt de vragen met betrekking tot de gevolgen van de Brexit voor de socialezekerheidsrechten van personen die zich in een grensoverschrijdende situatie tussen het VK en de EU27 bevinden, hebben bevonden of zullen bevinden. Vooreerst wordt kort geschetst wat de huidige EU socialezekerheidscoördinatie inhoudt. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de zaken waarover afspraken moeten worden gemaakt en hoe deze afspraken er zouden kunnen uitzien.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Sociale Zekerheid. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl