10 juli 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten Columns / Webartikelen Parlementaire Informatie
Boeken Tijdschriftartikelen Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten
   

Verbeter werkgeversdienstverlening door publiek-private samenwerking
Nieuwsbericht ABU, 10 juli 2017.
De nieuwe cijfers over de banenafspraak zijn positief, eind 2016 zijn in totaal 22.554 banen gecreëerd ten opzichte van de nulmeting. Private intermediairs spelen een stevige rol in het bereiken van dit resultaat. Een mooi resultaat maar het kan beter en met minder bureaucratie. ABU, NBBU en OVAL roepen in een brief aan de Tweede Kamer op tot het inrichten van één loket met publiek-private samenwerking op werkgeversdienstverlening in elke arbeidsmarktregio.

Laagopgeleide WW’er vaak aan de slag als uitzendkracht
Nieuwsbericht UWV, 7 juli 2017.
Laagopgeleiden met een WW-uitkering vinden bijna even vaak weer werk als middelbaar- en hoogopgeleiden. Wel hebben zij een grotere kans om terug te vallen in de WW. Dit komt omdat laagopgeleiden relatief vaak seizoenswerk doen en aan het werk gaan als uitzendkracht.

VNG bezint zich op positie in Werkkamer
Nieuwsbericht VNG, 7 juli 2017.
Het voornemen om als Werkkamer richting nieuw kabinet te komen met gezamenlijke voorstellen voor het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt is gestrand. Om die reden wil de VNG haar positie in de Werkkamer heroverwegen en bevriest het overleg.

Een verloren generatie? Het effect van afstuderen tijdens een recessie
Centraal Planbureau, 6 juli 2017.
Tijdens recessies stijgt de jeugdwerkloosheid. Jongeren komen moeilijker aan een baan en degenen met een tijdelijk contract verliezen vaak hun baan. In zo’n situatie is te verwachten dat net afgestudeerden moeilijk aan werk komen en vaker werken in banen onder hun niveau. Een belangrijke vraag is of de jongeren die tijdens een recessie starten daar ook op langere termijn nadeel van ondervinden. Sommige internationale studies wijzen daar op; andere laten zien dat de nadelige effecten slechts van korte duur zijn.

12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden
Nieuwsbericht Min. SZW, 6 juli 2017.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

FNV: WRR legt vinger op de zere plek
Nieuwsbericht FNV, 5 juli 2017.
FNV onderschrijft de conclusies uit het WRR rapport ‘De val van de middenklasse?’. Een van die conclusies is dat mensen behoefte hebben aan zekerheid in de vorm van een vaste baan. FNV zet echte, vaste banen al jarenlang op 1.

Maurice Limmen: breek de trend en geef de middengroepen houvast
Nieuwsbericht CNV, 5 juli 2017.
'De verkenning van de WRR toont aan dat de positie van de middengroepen sterk onder druk staat', aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, in reactie op de vandaag gepubliceerde verkenning van de WRR "De val van de middenklasse?", over de middengroepen.
Zie ook Nieuwsbericht VCP over de verkenning van de WRR

Eerste vijf gemeenten krijgen toestemming voor bijstandsexperimenten
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 3 juli 2017.
De gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer krijgen toestemming van het ministerie van SZW om 2 jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand. Dit gebeurt in de vorm van een experiment met meerdere onderzoeksgroepen om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe mensen vanuit de bijstand het best kunnen worden gemotiveerd of begeleid om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

'Bedrijfsleven presteert heel goed bij invulling banenafspraak'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 1 juli 2017.
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat het bedrijfsleven - ondanks allerlei uitvoeringsproblemen - voor het tweede jaar op rij ruimschoots het aantal banen voor de doelgroep banenafspraak heeft gehaald.

Trends in Nederland 2017 : Groei flexwerk
Nieuwsbericht CBS, 30 juni 2017
Trends in Nederland 2017 is de nieuwste uitgave van de jaarlijkse CBS-publicatie die in 1924 begon als het Statistisch Zakboek met informatie over o.a. de arbeidsmarkt.

Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 30 juni 2017.
Ook in 2016 hebben werkgevers in de markt meer banen voor mensen met een beperking ingericht dan in het sociaal akkoord met het kabinet is afgesproken. Daar staat tegenover dat overheidswerkgevers de doelstelling vorig jaar niet haalden.

FNV plaatst kanttekening bij behaald aantal garantiebanen, beschut werk moet wel duurzaam zijn
Nieuwsbericht FNV, 30 juni 2017.
De FNV kijkt met gemengde gevoelens naar de gepubliceerde cijfers van het ministerie van SZW over het aantal gerealiseerde garantiebanen tot en met 2016.

Morrel niet aan de bescherming van het arbeidscontract; straks bestaat de arbeidsmarkt uit alleen nog maar schijnzelfstandigen
Nieuwsbericht CNV, 29 juni 2017.
Hol niet de arbeidsovereenkomst uit van alle werknemers onder het mom van keuzevrijheid. Hier hebben alleen de malafide werkgevers voordeel van.“ Dat is de boodschap voor de Tweede Kamer van Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale.

De donkere kanten van flexwerk: onzekerheid, lage lonen, weinig erkenning
Nieuwsbericht Algemeen dagblad, 27 juni 2017.
We verdienen met z'n allen te weinig. Dat geldt vooral voor zzp'ers en flexwerkers. Meer zekerheid is nodig.

Kwart ICT-bedrijven heeft personeelstekort
Nieuwsbericht CBS, 27 juni 2017
Een op de vier bedrijven in de Informatie en Communicatie (ICT) zei aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar minder te kunnen produceren doordat er te weinig personeel is. Voor alle niet-financiële bedrijven samen geldt dat ongeveer een op de tien bedrijven krapte op de arbeidsmarkt ervaart.

'Streng bonusbeleid leidt tot minder belastingopbrengst en banen'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 26 juni 2017.
'De Tweede Kamer heeft deze week de kans om te laten zien dat buitenlandse banken welkom zijn in Nederland.’ Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW,  vooruitlopend op een motie in de Tweede Kamer die het strenge bonusbeleid mogelijk voor altijd wil vastleggen. ‘Dit is het verkeerde signaal aan investeerders die serieuze interesse hebben in ons land. Zo lopen we banen en belastingen mis die we goed kunnen gebruiken’.

45 procent technisch geschoolden heeft technisch beroep
Nieuwsbericht CBS, 26 juni 2017.
Van alle 15- tot 65-jarigen in 2016 hadden bijna 1,9 miljoen personen een technische opleiding. Bijna de helft van deze technisch geschoolden had daadwerkelijk een technisch beroep. Dit blijkt uit onderzoek door het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het Techniekpact naar de arbeidsdeelname van technisch geschoolden.

Syriërs en Eritreeërs hebben vergunning en woonruimte maar nog geen werk
Nieuwsbericht Werkwijzer Vluchtelingen, 26 juni 2017.
Het CBS heeft onderzocht hoe het asielmigranten vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Voor het eerst is het mogelijk om het individuele traject te volgen dat asielzoekers in Nederland doorlopen, vanaf opvang tot en met de stappen na het krijgen van een verblijfsvergunning.

Aandeel arbeid in de economie daalt derde jaar op rij
Nieuwsbericht CBS, 23 juni 2017.
Geld dat in de marktsector verdiend wordt, komt de laatste jaren in meerdere mate bij bedrijven en in mindere mate bij werkenden terecht. Het aandeel van de arbeidsinkomsten, de zogeheten arbeidsinkomensquote (AIQ), daalde in 2016 voor het derde jaar op rij.

FNV Jong: Investeer in leerwerkbanen
Nieuwsbericht FNV, 22 juni 2017.
FNV Jong roept de politiek en het bedrijfsleven op meer te investeren in leerwerkbanen. 'Ook moeten mbo-scholen jongeren veel beter begeleiden bij het zoeken naar stage- en leerwerkplekken'.

80% van de jongeren heeft een jaar na ontslag weer werk
Nieuwsbericht CBS, 22 juni 2017.
In de periode 2011–2014 verloren bijna 100 duizend werknemers van 15 tot 65 jaar hun baan via een ontslagvergunning van het UWV. Van de jongeren (15-30 jaar) had 80 procent een jaar na het ontslag weer werk. Bij 45-plussers was dit 41 procent.

Werken moet lonen om armoede tegen te gaan
Nieuwsbericht VCP, 20 juni 2017.
Een baan is niet altijd een garantie tegen armoede. De Vakcentrale voor Professionals wil daarom dat het nieuwe kabinet de lasten voor werkenden verlaagt, zodat werken voor iedereen loont en de koopkracht verbetert. De VCP maakte dit kenbaar in de Tweede Kamer, waar de SER een toelichting gaf op een advies over armoede onder kinderen.

Bedrijfsscholen zijn bezig met een opmars
Nieuwsbericht NOS, 19 juni 2017.
Met de aantrekkende economie zijn bedrijven harder dan ooit op zoek naar goed en gespecialiseerd personeel. Vooral in de techniek- en bouwsector is de vraag naar vakmensen groot. Steeds meer bedrijven investeren daarom zelf in gespecialiseerde opleidingen.

Jongeren aan de slag voor meer professionals in de ouderenzorg
Nieuwsbericht SER, 15 juni 2017.
'Enzo Knol om werken in de ouderenzorg aantrekkelijk te maken’. Het is een van de meest actuele arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Het aantal 80-plussers stijgt en daarmee de complexere zorgvraag. Tegelijkertijd worden de medewerkers in de ouderenzorg ouder, zijn er nu al moeilijk vervulbare vacatures en is de instroom in de opleidingen te laag. Hoe werf je jongeren om te gaan werken in de ouderenzorg? En hoe behoud je ze vervolgens? Daarover discussieerden ruim twintig jongeren tijdens de lunchdialoog van 14 juni, georganiseerd door de SER en het CAOP.

Laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar
Nieuwsbericht Min. SZW, 15 juni 2017.
Nederland heeft nu de laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nu meer jongeren aan het werk dan voor de crisis.

Vooral onder jongeren daalt werkloosheid
Persbericht UWV, 15 juni 2017.
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald, meldt het CBS. Het sterkst is de afname onder jongeren.

Schoolverlaters werken weer vaker voltijd
Nieuwsbericht CBS, 15 juni 2017.
Voor het eerst sinds de crisis is in 2016 het aantal jongeren dat voltijd werkt na het verlaten van het onderwijs weer toegenomen. Jongeren die wel nog onderwijs volgen werken meestal minder dan 12 uur per week.

Vakbond FNV wil geen verdere versoepeling ontslagrecht
Nieuws NU.nl, 15 juni 2017.
Een verdere versoepeling van het ontslagrecht is geen optie voor vakbond FNV. Volgens FNV-vicevoorzitter Mariëtte Patijn betekent dit dat er geen nieuw allesomvattend akkoord tussen vakbonden en werkgevers komt over de arbeidsmarkt.

Geef werknemers tijd, geld en ruimte voor scholing
Nieuwsbericht VCP, 14 juni 2017.
Tijdens een bijeenkomst van Platform O&O over individualisering van scholingsbudgetten heeft VCP-beleidsmedewerker Elwin Wolters een pleidooi gehouden voor een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Daarmee zouden werknemers zelf fiscaal kunnen sparen voor scholing(stijd). Op die manier heeft hij meer keuzevrijheid om zelf de beste scholing voor zijn duurzame inzetbaarheid te kunnen volgen.

Een op de drie zzp’ers heeft partner met vaste baan
Nieuwsbericht CBS, 13 juni 2017.
Bijna een derde van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) had in 2016 een partner met een vaste baan. Die verhouding was voor mannelijke en vrouwelijke zzp’ers gelijk. Vrouwelijke zzp’ers hadden in meer gevallen ook een partner die zzp’er was, mannelijke zzp’ers waren dubbel zo vaak eenverdieners als de zzp-vrouwen.

DNB: vrijwel overal in de economie schijnt de zon, loon zou best wat omhoog mogen
Nieuws Volkskrant, 12 juni 2017.
Economie piekt, maar krappe arbeidsmarkt is voorlopig fabeltje.

Afgestudeerde hbo'ers vinden meestal snel een baan
Nieuws NU.nl, 12 juni 2017.
Afgestudeerde hbo'ers doen het goed op de arbeidsmarkt. Verreweg de meesten vinden binnen drie maanden een baan en vaak ook op hun niveau. De afgelopen drie jaar daalde de werkloosheid onder hbo'ers flink, blijkt dinsdag uit de nieuwe HBO-monitor van de Maastricht University.

Circulaire economie levert veel banen op voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
Nieuws Duurzaam Nieuws, 10 juni 2017.
De inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) levert op jaarbasis 700 FTE aan banen op, waarvan inmiddels ruim een kwart (27%) wordt ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van Wecycle.

Arbeidsmarkt het minst ruim in Zeeland en Utrecht
Nieuwsbericht CBS, 9 juni 2017.
In het eerste kwartaal van 2017 waren er in Nederland 2,7 werklozen per vacature. Een jaar eerder waren dat er nog 3,9. In Groningen staan tegenover elke vacature de meeste werklozen, in Utrecht en Zeeland de minste.

Detacheringsrichtlijn gewijzigd: maar oneerlijke concurrentie blijft bestaan
Nieuwsbericht CNV, 6 juni 2017.
In de Europese detacheringsrichtlijn is geregeld onder welke voorwaarden werknemers uit andere EU-landen (tijdelijk) in Nederland kunnen werken. Deze regels maken oneerlijke concurrentie en verdringing op de Europese arbeidsmark mogelijk. Eurocommissaris Marianne Thyssen heeft eerder voorstellen gedaan om de detacheringsrichtlijn te wijzigen.

UWV-prognose: tekort gekwalificeerd personeel remt mogelijk groei bedrijven
Persbericht UWV, 30 mei 2017.
Onder invloed van de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid dit jaar en volgend jaar toe met ruim 225.000 banen tot 10,2 miljoen. In een aantal sectoren, zoals in de ICT, zorg en bouw, krijgen werkgevers nog meer moeite om aan gekwalificeerd personeel te komen. Dat kan de groei van bedrijven in die sectoren remmen. Dit staat in de arbeidsmarktprognose die UWV op 29 mei 2017 presenteert. 

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

De robot als baas?
Weblog Janka Stoker, Harry Garretsen, MeJudice 10 juli 2017.
De robotisering van ons werk neemt hand over hand toe. De opkomst van robots heeft niet alleen voor werknemers maar ook voor de werkgelegenheid van leidinggevenden gevolgen. Janka Stoker en Harry Garretsen betogen dat leidinggevende taken die de uitwisseling of transacties met medewerkers betreffen, zoals beoordelen en beheren, zich goed lenen voor uitvoering door robots.

100 dagen voorzitter
Opinie Brigitte van der Burg, NBBU 10 juli 2017
Column van de voorzitter van de NBBU over o.a. de problematiek rondom de Wet DBA.

De mythe van de voltooide emancipatie
Weblog Henriëtte Prast, MeJudice 4 juli 2017.
De emancipatie van de vrouw is voltooid. Het werk is af. Dat is slechts schijn volgens hoogleraar en D66-senator Henriette Prast. Hoewel er veel is verbeterd is er van gelijke kansen voor vrouwen allerminst sprake.

Zo krap is de Nederlandse arbeidsmarkt nog niet : Economisch commentaar
Webartikel RaboResearch Eonomish Onderzoek, door Nic Vrieselaar en Maartje Wijffelaars, 4 juli 2017.
De werkloosheid daalt hard in Nederland, Bedrijven hebben moeite om sommige vacatures in te vullen. Daardoor klinkt de roep om hogere lonen steeds luider, maar de werkloosheid is nog niet heel laag in Nederland. Bovendien is er nog ‘verborgen werkloosheid’ en willen veel mensen meer uren werken.

Flexwerken wint aan populariteit, werkgever blijft achter
Webartikel ManagersOnlinve, 4 juli 2017.
In de komende tien jaar zullen werkpraktijken, organisatiestructuur en kantooromgevingen waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen ondergaan.  

Me Judice Economenpanel: Flexibilisering op de arbeidsmarkt
Webartikel MeJudice 3 juli 2017.
Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven. Deze maand gaan de stelingen over de flexibilisering op de arbeidsmarkt.

Leven lang leren is een elitair begrip
Webartikel ScienceGuide, 28 juni 2017.
Doekle Terpstra zag de afgelopen jaren als trekker van het Zorg- en Techniekpact vele voorbeelden van de plannen die men uitvoert om de tekorten aan personeel terug te brengen. Maar is het genoeg? “Veel begrippen zijn sleets geworden. We hebben nieuwe concepten nodig.”

Commentaar: Spaar zware beroepsgroepen bij verhogen AOW-leeftijd
Webartikel Sander van Walsum, Volkskrant 23 juni 2017.
Elke sector moet er grondig over nadenken wat het betekent dat straks 71-plussers op de loonlijst staan.

Krappe arbeidsmarkt dicteert beleidsagenda HR
Webartikel Financieel-Management.nl, 22 juni 2017.
Werkgevers verwachten komend jaar beduidend meer moeite te hebben om medewerkers aan boord te krijgen en te houden. Het belangrijkste HR thema van 2017 is ‘Duurzame inzetbaarheid’, direct gevolgd door ‘het versterken van de arbeidsmarktcommunicatie’. 

CFO's zien flexibilisering als middel om uitdagende arbeidsmarkt het hoofd te bieden
Webartikel ManagersOnline.nl, 21 juni 2017.
 Als antwoord op een groeiend tekort aan financiële professionals zetten steeds meer bedrijven in op tijdelijke arbeidskrachten en flexibilisering van de inzet van vaste medewerkers

Het is achterhaald om onderwijs en arbeidsmarkt los van elkaar te zien
Opinie Hans Biesheuvel, Trouw 13 juni 2017.
Zal de veranderende economie ons allemaal werkloos maken of juist nieuwe banen opleveren? Het antwoord hebben we volledig in eigen hand, maar met het huidige beleid vrees ik voor het ergste, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL.

DNB: vrijwel overal in de economie schijnt de zon, loon zou best wat omhoog mogen
Webartikel Koen Haegens, Volkskrant, 12 juni 2017.
Economie piekt, maar krappe arbeidsmarkt is voorlopig fabeltje. De crisis en bijbehorende malaise zijn echt voorbij, meent De Nederlandsche Bank. Alleen zouden de consumenten wat meer te besteden moeten hebben.

Werkloosheidscijfers overschatten krapte op arbeidsmarkt
Webartikel Nederlandse Bank, 9 juni 2017.
De Nederlandse werkloosheid gaf in de jaren na het uitbreken van de kredietcrisis een incompleet beeld van de daadwerkelijke ruimte op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt was minder groot dan de werkloosheidscijfers aangaven.

Een zonnig perspectief?
Column Katinka van Brakel, UWN Nieuwsbrief, 8 juni 2017.
Recente nieuwsberichten over de arbeidsmarkt schetsen een zonnig perspectief voor werkzoekenden. Een greep uit berichten van de afgelopen weken: ’sterkste vacaturegroei in ruim tien jaar’, ’banen voor het oprapen‘, ’schreeuwend tekort aan personeel in de zorg‘. Dat is goed nieuws voor iedereen die (ander) werk zoekt. Maar schijnt de zon wel voor iedereen?

Millennials willen echte banen: vast en zeker
Weblog Peter de Haan, MeJudice 2 juni 2017.
De voorkeur voor arbeidscontractvorm bij millennials is afhankelijk is van leeftijd. Dat stelde onlangs Werner Liebregts op deze site. Volgens FNV-bedrijfseconoom Peter de Haan betekent deze constatering echter niet dat jongeren geen belang hebben bij meer vaste contracten zoals sommige werkgevers doen voorkomen.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Reactie van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer op het amendement inzake de scholingsvouchers, 6 juli 2017.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de experimenten in het kader van de Participatiewet, 3 juli 2017.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Wet banenafspraak) en over een aantal onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet, 30 juni 2017.

Kamerbrief voortgang sectorplannen
Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand en voortgang van de sectorplannen en van de maatregelen uit zijn brief 'Doorstart naar nieuw werk', 26 juni 2017.

Minister Kamp (EZ), minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020, 20 juni 2017.

Minister Asscher (SZW) en minister Bussemaker (OCW) informeren de Tweede Kamer over aanpak jeugdwerkloosheid, 1 juni 2017.

<< Terug
Boeken
   

CPB, A lost generation? : the early career effects of graduating during a recession
Den Haag : CPB, 2017. 35 p.
CPB Discussion Paper, nr. 356
Tijdens recessies stijgt de jeugdwerkloosheid. Jongeren komen moeilijker aan een baan en degenen met een tijdelijk contract verliezen vaak hun baan. In zo’n situatie is te verwachten dat net afgestudeerden moeilijk aan werk komen en vaker werken in banen onder hun niveau. Een belangrijke vraag is of de jongeren die tijdens een recessie starten daar ook op langere termijn nadeel van ondervinden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de gevolgen van afstuderen tijdens een recessie voor hoogopgeleiden (hbo, wo) in Nederland. Onderzocht worden de effecten van de werkloosheid bij afstuderen op het loon en de kans op werk. Er wordt zowel gekeken naar de effecten op korte termijn als de effecten tot 7 jaar na afstuderen.

WRR; Engbersen, G.; Snel, E.; [et al.], De val van de middenklasse? : het stabiele en kwetsbare midden
Den Haag : WRR, 2017. 258 p.
WRR-verkenning, nr. 37
In tegenspraak tot veel verontrustende verhalen over de val en uitholling van de middenklasse is daar in de Nederlandse samenleving geen sprake van. Middengroepen weten in meerderheid hun positie te handhaven, maar moeten daarvoor wel harder werken en meer onzekerheid accepteren. Zij hebben vaker twee inkomens nodig, moeten rekening houden met de flexibiliteit en tijdelijkheid van werk, dienen werk en zorgtaken te combineren, en meer zelfredzaamheid aan de dag te leggen om risico’s het hoofd te bieden. Deze werkzaamheden gaan gepaard met toenemende gevoelens van onzekerheid. Ook is er het gevoel dat de overheid te weinig doet voor het midden. Om de kwetsbaarheid van middengroepen te verkleinen en de stabiliteit van de middengroepen te ondersteunen is het van belang dat de overheid zich richt op het verminderen van onzekerheid. De WRR-verkenning geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Vier aspecten worden belicht: de ontwikkeling van middeninkomens, van middelbare opleidingen en van middenberoepen, en opvattingen over politiek en maatschappij.

WRR; Schmeets, H., Vertrouwen in elkaar en in de samenleving
Den Haag : WRR, 2017. 35 p.
Working Paper, nr. 26
Deze studie laat zien dat het vertrouwen in Nederland de afgelopen jaren niet is afgenomen. Ook in het meedoen met de samenleving, zoals in sociale contacten, het geven van hulp aan anderen, en de inzet als vrijwilliger zijn geen indicaties te vinden die duiden op een afname. Wel zijn er grote verschillen tussen opleidingsgroepen: het vertrouwen neemt met het stijgen van het opleidingsniveau toe. En deze verschillen veranderen nauwelijks.
Achtergrondstudie voor het project 'Middenklassen onder druk?'

Min. EZ; Min OC en W; Min. SZW; Terpstra, D., Rapportage nationaal techniekpact 2020 : de tussenstand in 2017
Den Haag : [Min. EZ], 2017. p. 28
Jaarlijkse voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020, die een doorkijk geeft in de uitvoering van de 12 doelen. Het schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich inzetten om de ambities van het Techniekpact waar te maken.

Cedefop; EU-OSHA, ESVLA; EIGE, Towards age-friendly work in Europe : a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies
Luxemburg : EU, 2017. 85 p.
De vergrijzing heeft gevolgen voor werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, levensstandaard en welzijn. Dit rapport gecoördineerd door EU-OSHA, toont aan hoe informatie uit vier agentschappen (Cedefop, EU-OSHA, Eurofound en EIGE) het beleid kan ondersteunen dat complementair en groter is dan de som van zijn onderdelen. Het rapport maakt gebruik van de expertise van de agentschappen op elk van hun gebieden en behandelt de verschillende uitdagingen die verband houden met de vergrijzende beroepsbevolking en beschouwt innovatieve oplossingen. In het rapport komen aan de orde: beleidsvoorbeelden van geïntegreerde benaderingen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid voor werknemers op leeftijd; de arbeidsomstandigheden voor werknemers van alle leeftijden, en hoe het juiste beleid langer doorwerken kan bevorderen; hoe beroepsonderwijs en -opleiding kan worden gebruikt om actief en gezond ouder worden op het werk te ondersteunen; een genderperspectief op het probleem van de vergrijzende beroepsbevolking en de verschillende uitdagingen die mannen en vrouwen ondervinden.

CBS, De arbeidsmarkt in cijfers 2016
Den Haag : CBS, 2017. 107 p.
Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een korte inleiding komen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid aan bod. Voorts behandelt het rapport de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting, het ziekteverzuim en de combinatie van arbeid en zorg. Verder zijn hoofdstukken opgenomen over: de lonen en loonkosten; inkomen; uitkeringen.

Brainbox; Min. BZK; Bruin, G. de; [et al.], Brainbox “Werken in de toekomst”
Den Haag : Min. BZK, 2017. 45 p.
In het 'werken in de toekomst’ zal een nieuwe generatie de arbeidsmarkt gaan betreden: Generatie Z. Door het opgroeien in een ander tijdsgewricht zullen deze toekomstige werknemers een andere manier hebben van tegen de wereld aankijken, waardoor ze ook een andere kijk op werken hebben. In het onderzoek staat dan ook de volgende vraag centraal: ‘Welke karakteristieken en wensen van Generatie Z zou de rijksoverheid in gedachten moeten houden bij het vormen van beleid omtrent werving en job-design om competitief te blijven in het aantrekken van jonge talenten?'

Regioplan, Matchen op werk : tweede monitor : eindrapport
Amsterdam : Regioplan, 2017. 125 p.
Tweede monitor Matchen op werk in het kader van de regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. In dit rapport zijn aansprekende voorbeelden opgehaald uit alle arbeidsmarkt- en RMC-regio’s op het gebied van werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en matchen. Het doel hiervan is om te illustreren hoe de aanpak van jeugdwerkloosheid in het land vorm krijgt, en de regio’s te inspireren om de aanpak Matchen op werk1 verder te ontwikkelen.

TNO; Emmerik, M. L. van; [et al.], Werkgevers enquête arbeid 2016 : methodologie en beschrijvende resultaten
Leiden : TNO, 2017. 182 p.
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland. Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen? Wat doen bedrijven aan sociale innovatie en sociaal beleid? Hoe gaan werkgevers om met arbeidspotentieel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? De WEA geeft antwoord op deze vragen.

ESVLA, Living and working in Europe 2016 : yearbook
Luxemburg : EU, 2017. 63 p.
Het jaarboek geeft een momentopname van ontwikkelingen en trends in het werk en leven van Europeanen, zoals beschreven in de onderzoeksactiviteiten van Eurofound in 2016. Het rapport beschrijft trends en overgangen op het gebied van werkgelegenheid en banen, en gaat onder meer in op: de gevolgen van offshoring en technologie voor de werkgelegenheid; deelname van vrouwen aan betaalde arbeid; het bevorderen van ondernemerschap onder jongeren; variabele beloning en employee benefits; flexibele inzet van personeel door het delen van werknemers door werkgevers; kwaliteit van banen; de rol van sociale partners in de EU; kwaliteit van leven; wie zijn de NEETs (jongeren die niet werkzaam zijn en geen onderwijs of opleiding volgen); asielzoekers op de arbeidsmarkt.

ILO, World employment and social outlook : trends for women 2017
Geneve : ILO, 2017. 63 p.
Het rapport schetst een portret van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt wereldwijd. Het geeft een beeld van de huidige arbeidsmarktsituatie en de vooruitgang in de afgelopen 20 jaar. Het rapport onderzoekt de trends en leemtes op de mondiale en regionale arbeidsmarkt, met inbegrip van de arbeidsparticipatie, werkloosheid, positie op de arbeidsmarkt en sectorale en beroepssegregatie. De ILO concludeert in het rapport dat door de genderkloof op de werkvloer voor 2025 met 25% te verkleinen, de wereldeconomie een boost kan krijgen en de belastinginkomsten zullen stijgen. Volgens de ILO is het voor vrouwen een stuk lastiger om werk te vinden dan voor mannen. In 2017 lag de wereldwijde participatiegraad rond 49%, bijna 27 procentpunten lager dan bij mannen.

Ours, J. van; Erasmus School of Economics, Arbeid, gezondheid en geluk van oude mensen : rede
Rotterdam : Erasmus Universiteit, 2017. 32 p.
Oratie over de arbeidsmarktpositie en het levensgeluk van oudere mensen. De oratie gaat in op de relatie tussen leeftijd en indicatoren zoals werkgelegenheid, werkloosheid, dynamiek op de arbeidsmarkt, levensverwachting en tevredenheid over het leven. Van Ours bespreekt onder meer dat de werkgelegenheid onder ouderen sterk is toegenomen, maar dat werkloze ouderen - vooral 50- en 55-plussers - toch vaak langdurig zonder werk zitten. Actief arbeidsmarktbeleid lijkt wel zinvol voor oudere werklozen, maar er kunnen geen wonderen worden verwacht. Ondanks de sterk toegenomen levensverwachting zijn de verschillen tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden nog steeds groot, vooral als het gaat om de gezondheid. Dit betekent volgens Van Ours ook dat de optimale pensioenleeftijd persoonsgebonden is. Voor mensen in zware beroepen is pensionering gunstig voor gezondheid en geluk. Bij degenen die langer willen doorwerken is het juist uitdagend en goed voor de geestelijke gezondheid om later met pensioen te gaan. Flexibele pensionering doet volgens Van Ours recht aan de grote verschillen in gezondheid, arbeidsplezier en levensgeluk.

Min. SZW, Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie
Den Haag : Min. SZW, 2017. 105 p.
In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is onrust en onzekerheid ontstaan. Eén van de aandachtspunten is dat in sommige situaties de uitkomst van de regelgeving niet overal aansluit bij de in de praktijk gewenste uitkomst. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van het persoonlijk verrichten van arbeid en de gezagsverhouding. Rond de Wet DBA spelen twee discussies. In de eerste plaats de vraag in hoeverre de onduidelijkheid in de regelgeving leidt tot negatieve effecten (verlies aan opdrachten) voor 'echte' zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Ten tweede de vraag of - ook waar de regels wel duidelijk zijn - de uitkomst nog passend wordt geacht in de arbeidsmarkt van vandaag. In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie. Een interdepartementale ambtelijke werkgroep heeft tien beleidsvarianten uitgewerkt voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie. De in het rapport beschreven problematiek concentreert zich hoofdzakelijk op de vraag of er inhoudingsplicht is voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

UWV, UWV arbeidsmarktprognose 2017-2018
Amsterdam : UWV, 2017. 36 p.
Deze publicatie beschrijft de verwachtingen van UWV over de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018. De publicatie bevat prognoses van de vraag en arbeidsaanbod. Ook de discrepantie tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals die tot uiting komt in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen, komt aan bod. Uit het rapport blijkt onder meer dat er in 2 jaar tijd ruim 225.000 banen bijkomen en jaarlijks zo’n 900.000 vacatures ontstaan. De arbeidsmarkt wordt krapper in de zorg en welzijn en in de bouw. In de ICT is de arbeidsmarkt al krap.

CBS; TNO; Chkalova, K.; [et al.], Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt : de focus op ongelijkheid
Den Haag : CBS, 2017. 279 p.
In het rapport wordt de ongelijkheid op de arbeidsmarkt langs drie dimensies in kaart gebracht: ongelijkheden in werkzekerheid, in loon- en inkomen en in de kwaliteit van arbeidsomstandigheden. Uit de analyses blijkt dat de werkgelegenheid in de hoogbetaalde beroepen aanzienlijk is toegenomen. Ook in de laagst betaalde beroepen groeide de werkgelegenheid, terwijl in de middengroep van beroepen sprake is van een afnemend werkgelegenheidsaandeel. Daarnaast is de werkzekerheid afgenomen. Tussen 2006 en 2016 is het aandeel werkenden met een vaste arbeidsrelatie met 10 procentpunt gedaald, van 71 procent naar 61 procent. Met name laagopgeleiden en jongeren hebben vaak geen vast dienstverband. Ondanks de groei van het aantal hoogbetaalde banen rapporteren werknemers
vaker dan voorheen dat het werk mentaal niet uitdagend is. Vooral laagopgeleiden, jongeren en migranten ervaren minder aantrekkelijke arbeidsomstandigheden.

SER; Min. SZW, Toekomst van werk : notitie uitgebracht aan de International Labour Organisation (ILO) ten behoeve van Future of Work Centenary Initiative
Den Haag : SER, 2017. 16 p.
De notitie is tot stand gekomen in aanloop naar het 100-jarig bestaan van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Deze organisatie heeft de ILO-lidstaten gevraagd om nationale dialogen te starten over de toekomst van werk en de uitkomsten daarvan als input aan de ILO te sturen. In deze notitie zijn de uitdagingen en kansen van de huidige en toekomstige ontwikkelingen
voor de Nederlandse arbeidsmarkt beschreven aan de hand van de vier
'centenary conversations' van de ILO, te weten:
Werk en samenleving: Welke rol zal werk in de komende eeuw spelen in onze maatschappij?; Decent work voor iedereen: Hoe garanderen we werkgelegenheid en bescherming van werknemers in de komende eeuw?; Organisatie van werk en productie: Hoe veranderen productieprocessen en wat voor effect heeft dit op werkgelegenheid en bescherming van werknemers?; Governance van het werk: Hoe regelen we werk, nationaal en internationaal?

OECD, OECD employment outlook 2017
Parijs : OECD, 2017. 187 p.
Jaarlijkse uitgave over de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vooruitzichten op korte termijn. Het rapport presenteert een vergelijkend scorebord van arbeidsmarktprestaties die betrekking hebben op de hoeveelheid en kwaliteit van de werkgelegenheid, en de inclusie van de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt gekeken naar de veerkracht van de arbeidsmarkt na de wereldwijde economische crisis en naar de impact van technologische vooruitgang en globalisering op de arbeidsmarkten binnen de OECD in de afgelopen twee decennia. Het laatste hoofdstuk schetst een portret van de collectieve onderhandelingen in de OECD-landen waardoor beter kan worden begrepen hoe de nationale systemen van elkaar verschillen.

UWV; Rijnsburger, P., Werkhervatting langdurig zieke vangnetters : de uitkomsten van 2 enquêteonderzoeken onder WW’ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders vergeleken : de uitkomsten van 2 enquêteonderzoeken onder WW’ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders vergeleken
Amsterdam : UWV, 2017.
UWV Kennisverslag, nr. 2017-4
Werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers vallen onder het vangnet van de Ziektewet. In dit artikel staat de ontwikkeling van de werkhervatting van vangnetters die langdurig (dat wil zeggen minimaal 9 maanden) ziek zijn centraal. De verwachting is dat de aantrekkende economie en de invoering in 2013 van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) gepaard gaan met een hoger aandeel werkhervattingen. Of dit zo is, wordt nagegaan door de werkhervatting van 2 cohorten langdurig zieke vangnetters die rond begin 2012 en begin 2015 ziek werden, te vergelijken. Uit het onderzoek blijkt dat langdurig zieke vangnetters uit 2015 na 1,5 jaar ziekmelding niet vaker weer aan het werk zijn dan in 2012, met uitzondering van langdurig zieke uitzendkrachten.

Ver. VNO-NCW; MKB-Nederland; LTO-Nederland, De Banenafspraak : lessons learned in de praktijk
Den Haag : Ver. VNO-NCW, 2017. 6 p.
Tienpuntenplan van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Het plan is gebaseerd op de praktijkervaringen van ondernemers de afgelopen twee jaar met de zogenoemde Banenafspraak. Werkgevers hebben in de zogenoemde Banenafspraak toegezegd tot 2026 100.000 extra banen in het bedrijfsleven (en 25.000 bij de overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor jongeren die nu vanuit het speciaal onderwijs vaak thuis komen te zitten.

Min. SZW, Cao-afspraken 2016
Den Haag : Min. SZW, 2017. 170 p.
In de rapportage Cao-afspraken 2016 komen de volgende onderwerpen aan de orde: de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, afstand tot de arbeidsmarkt, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, normale arbeidsduur, systematiek van salarisaanpassing, contracten voor bepaald tijd, duurzame inzetbaarheid, de financiële positie van cao-fondsen en bevordering van (een bredere) inzetbaarheid. Voor deze onderwerpen wordt de stand van zaken eind 2016 (cao-fondsen: stand van zaken eind 2015) gepresenteerd. Voor deze rapportage zijn in principe 98 cao’s onderzocht, van toepassing op bijna 4,8 miljoen werknemers (87% van alle werknemers onder een cao). De peildatum voor deze rapportage is 1 januari 2017. Voor de contractloonontwikkeling is de peildatum 2 februari 2017.

Min. SZW, Monitor arbeidsmarkt : april 2017
Den Haag : Min. SZW, 2017. 31 p.
De monitor geeft de laatste stand van zaken ten aanzien van de werkgelegenheid en de werkloosheid, inkomenswaarborg en re-integratie. Verder gaat de monitor gaat de monitor deze keer specifiek in op de scholingsdeelname van verschillende groepen flexibele arbeidskrachten.

Wolff, D. J. B.; Verhulp, E., Flexibele arbeidsrelaties
Deventer : Wolters Kluwer, 2017. 191 p., 2e dr.
Monografieën sociaal recht, nr. 25
In de publicatie worden de vijf belangrijkste flexibele arbeidsrealties behandeld: de oproepcontracten, zoals min-/max-contracten en nulurencontracten, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de uitzendovereenkomst, het payrollcontract en de opdrachtovereenkomst met de zzp'er. Daarnaast worden de mogelijkheden belicht om binnen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meer interne flexibiliteit te creëren. 

Hans van Mierlo St.; Hesselmans, M., Nieuwe ronde, echte kansen : een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk
[Den Haag] : Mr. Hans van Mierlo St., 2017. 44 p.
In het rapport zet de Mr. Hans van Mierlo Stichting haar visie uiteen voor de toekomst van werk. Wat gaat er mis? Hoe kan het beter? Vanuit de waarden keuzevrijheid, kansengelijkheid en verbondenheid komt het rapport uit bij oplossingsrichtingen voor een kansrijke arbeidsmarkt. Centraal in deze oplossingsrichtingen staat de werkende. Niet de vaste werknemer versus de schijnzelfstandige, of de flexwerker versus de ondernemer. Alle werkenden moeten weer echte kansen krijgen op werk dat loont. Dit betekent investeren in de capaciteiten van werkenden met continue scholingsmogelijkheden, een hele loopbaan lang. Het betekent ook toewerken naar een standaardcontract voor onbepaalde tijd en een nieuw stelsel van sociale zekerheden.

Min. Financiën, IBO Geschikt voor de arbeidsmarkt : mogelijkheden om de arbeidsparticipatie in de WIA te bevorderen
Den Haag : Min. Financiën, 2017. 124 p.
Het interdepartementaal beleidsonderzoek brengt in kaart te brengen óf en hoe de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten met een werknemersverzekering verder kan worden vergroot. Allereerst beschrijft het rapport het stelsel van werknemersverzekeringen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vervolgens bevat het een internationale vergelijking tussen het Nederlandse stelsel en een aantal buitenlandse stelsels van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Doel hiervan is om te leren van de ervaringen in het buitenland. Voorts biedt het inzicht in de populatie van de WIA. Wie zitten er in de WIA, wat zijn hun achtergrondkenmerken en hoe doen ze het op de arbeidsmarkt? En hoe varen de mensen die niet tot de WIA worden toegelaten?

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   
Hage, G., Michaël van Straalen over de banenafspraak : 'Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt'
In: UWV Magazine, (2017) (jun), p. 10-12
In dit artikel een interview met Michaël van Straalen voorzitter MKB Nederland en Rob Slagmolen, secreataris arbeidsmarkt bij VNO-NCW-MKB Nederland. Michaël van Straalen, wil niets liever dan de banenafspraak tot een succes maken. Net als de werkgevers die hij vertegenwoordigt. Maar bureaucratie en een gebrek aan centrale regie staan hun goede bedoelingen lelijk in de weg, vindt hij, 'Er moet rigoureus gekapt worden in het overvolle regel- en wettenwoud'. Rob Slagmolen deelt zijn mening. 
 
Elsen, W. van den, Succes vraagt om herhaling : regionale sectorplannen zorg
In: Zorgvisie, 47 (2017) 7 (jul), p. 38-39
Het traject voor de Regionale Sectorplannen Zorg liep eind maart af. Dankzij dit programma hebben 68.000 zorgmedewerkers een beroepsopleiding kunnen volgen. Reden genoeg om ook toekomstig scholingsgeld voor de zorg op deze manier te verdelen. 
 
Montizaan, R., Statistiek : lageropgeleiden werken langer door dan hogeropgeleiden
In: ESB.nu, (2017) (15 jun), 2 p.
Het blijkt dat er sprake is van een groeiende discrepantie in de gemiddelde pensioenleeftijd tussen de opleidingsniveaus. De lageropgeleiden werken als gevolg van de veranderingen in het pensioenstelsel momenteel een jaar langer door dan de hogeropgeleiden, en gaan met pensioen rond de AOW-leeftijd. De auteur noemt het toenemende verschil in de gemiddelde pensioenleeftijd een zorgpunt en benoemt enkele nadelige consequenties. 
 
Strating, H., Neem de tussenbaan serieus
In: Zeggenschap, 28 (2017) 2, p. 46-48
Al enkele jaren wordt er nagedacht over arbeidscontracten voor een aantal jaar, met de garantie van scholing om daarna elders werk te kunnen vinden. Deze zogeheten tussenbaan is nu ook daadwerkelijk in de CAO voor de supermarkten opgenomen. De kritiek was niet mals. Volgens Henk Strating is dat onterecht. De tussenbaan vergroot de kans op werkzekerheid aanzienlijk. 
 
SER Jongerenplatform, Iedereen moet meetellen : manifest SER Jongerenplatform
In: Zeggenschap, 28 (2017) 2, p. 24-26
Nu er druk wordt nagedacht over de vorming van een nieuw kabinet en de toekomst van Nederland, roept het SER Jongerenplatform beleidsmakers op te werken aan een maatschappij die tegenstellingen overbrugt in plaat van uitvergroot. Daartoe doen ze enkele voorstellen op het gebied van leren, werken en samenleven 
 
Buisman, M.; Petit, R., Modern vakmanschap
In: Didactief, 47 (2017) 6 (jun), p. 22-23
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat specialistisch opgeleide vakmensen de beste baankansen en aantrekkelijk werk hebben. Er zijn geen aanwijzingen dat die de komende jaren gaan veranderen. Doordat her werk steeds complexer wordt, worden probleemoplossend vermogen en autonomie in het uitvoeren van werk, evenals taal- en rekenvaardigheden, wel steeds belangrijker. Juist in beroepen die vragen om deze cognitieve vaardigheden en autonomie, groeit de werkgelegenheid sterk. In dit artikel wordt uitgelegd hoe men in het beroepsonderwijs zowel de algemene vaardigheden als de specifieke vaardigheden kan aanleren. 
 
Rooij, M. de, Klaar voor de robot
In: Vakmensen, (2017) 6 (jun), p. 18-21
De robot gaat veel veranderen voor werknemers, maar niemand weet precies wat. Hoe kan men zich daar nu op voorbereiden? Het enige antwoord is: meebewegen. Dat valt te leren in een aantal fasen: ontkenning, erkenning, verkenning, actie, volhouden. 
 
Eijk, P. van der, Jong, L. de; [et al.], De robot : banendief of banenmachine?
In: Vakmensen, (2017) 6 (jun), p. 12, 13-15
Wat betekent robotisering voor de werkgelegenheid? CNV Vakmensen zocht het uit. In de industrie en de bouw is er kans op banengroei. In andere sectoren ziet het er minder goed uit. 
 
Vrooman, C.; Josten, E.; Echtelt, P. van, Weinig scholing, weinig toekomst? Mechanismen van vraag en aanbod bij laagopgeleiden
In: TPE digitaal, 11 (2017) 1, p. 37-61
De wetenschappelijke literatuur over mechanismen aan de aanbod- en vraagkant van de arbeidsmarkt leert dat laagopgeleiden niet uitsluitend baanvaardigheden ontberen. Ook discriminatie, problematische thuisomstandigheden en een slechte gezondheid zijn van belang voor de plek die zij op de arbeidsmarkt bereiken. Tekorten die niet het gerealiseerde onderwijspeil betreffen, maar andere hulpbronnen, zoals financiële kwetsbaarheid, zwakke sociale netwerken en onvoldoende besef van culturele codes, spelen eveneens een rol. Scholingsbeleid is daarom nodig, maar niet voldoende om de toekomstige arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zeker te stellen. 
 
Koning, P.; Vogels, E.; Lange, M. de, De onderkant van de arbeidsmarkt en actief arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief
In: TPE digitaal, 11 (2017) 1, p. 1-16
Sinds de start van de economische crisis is in zo goed als alle West-Europese landen de relatieve arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden verzwakt. Kijken we naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, dan is de beleidsrespons hierop heel verschillend geweest. Maar er is ook een belangrijke overeenkomst: deze landen hebben niet zozeer hun heil gezocht in het conventionele arbeidsmarktinstrumentarium, zoals scholing en gesubsidieerde arbeid, maar in het financieel aantrekkelijker maken van werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
 
Poulissen, D.; Fernandez Beiro, L.; [et al.], Arbeidsgehandicapten zijn relatief vaak onderbenut
In: ESB, 102 (2017) 4749 (11 mei), p. 208-211
Voor een duurzame inzetbaarheid op de werkvloer is een goede aansluiting van kennis en vaardigheden op functie-eisen van belang. Bij arbeidsgehandicapten blijkt onderbenutting echter vaker voor te komen dan bij niet-arbeidsgehandicapten. Daar zijn een aantal verklaringen voor. 
 
Somers, M.; Cabus, S., Werknemers beter toegerust voor de eisen van het werk
In: ESB, 102 (2017) 4749 (11 mei), p. 205-207
In 1991 gaf bijna de helft van de Nederlandse werkgevers aan dat het werknemersbestand onvoldoende toegerust is voor de eisen die het werk stelt. In 2011 ging nog slechts een kwart akkoord met deze stelling. Deze daling kan worden verklaard door het gestegen opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking. 
 
Vooren, M.; Haelermans, C.; Groot, W.; Maassen van den Brink, H., Een meta-analyse naar het effect van activerend arbeidsmarktbeleid
In: ESB, 102 (2017) 4749 (11 mei), p. 200-201
Activerend arbeidsmarktbeleid is een belangrijk instrument om de werkloosheid te bestrijden. Daarbij is het van belang om te weten welke programma’s, voor welke doelgroep en onder welke omstandigheden het meest effectief zijn.
In pdf foutieve datum en editienr.
 
Velde, F. van de, Nieuw kabinet, aanpakken dat ontslagrecht
In: Elsevier, 73 (2017) 17 (29 apr), p. 15-19
Versoepeling van het ontslagrecht en kortere loondoorbetaling bij ziekte zijn grote wensen van ondernemers. Werknemers profiteren ook: het leidt tot meer vaste banen. Een nieuw kabinet moet ook verbieden dat werkgevers en werknemers de WW-uitkering weer verlengen. In dit artikel komen enkele ondernemers en mensen uit het werkveld aan het woord. Barbara Baarsma, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam heeft een vijfpuntenplan voor een beter werkende arbeidsmarkt. Dit vijfpuntenplan wordt in dit artikel besproken. Een overzicht wordt gegeven wat de politieke partijen beloofden betreffende kwesties op de arbeidsmarkt.
<< Terug
Europese Informatie
   

Europe’s labour market comes full circle as employment returns to pre-crisis levels
News Eurofound, 27 june 2017.
Employment in the EU has returned to the same level as before the global financial crisis: the recovery that began in 2013 has resulted in the net creation of eight million new jobs, with most of this new employment being created in services, as well as a significant increase in the manufacturing sector

New Skills Profile tool to help non-EU nationals enter the labour market
News European Commission; Employment, Social Affairs and Inclusion, 20 June 2017
The EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals has been launched by the European Commission.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl