11 januari 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Sociale Zekerheid
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie
Columns / Webartikelen Boeken Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

Onderzoeksrapport: IPS voor mensen in de bijstand
Divosa, nieuwsbericht ;  10 januari 2017
Gemeenten doen het niet vaak: de bewezen effectieve methode Individual Placement and Support (IPS) inzetten en dat laten onderzoeken. Den Haag deed het wel. Ze onderzocht of IPS mensen in de bijstand mét ernstige psychische aandoeningen en dakloosheid helpt om een baan te vinden. Alvast een tipje van de sluier? Een veelbelovende aanpak die tijd kost om helemaal tot z'n recht te komen.

Uitkeringsbedragen aangepast aan minimumloon 2017
Divosa, Nieuwsbericht; g 9 januari 2017
Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2017
Ministerie van SZW, nieuwsbericht ; 22 december 2016
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand.

AP: verborgen camera bij opsporen uitkeringsfraude mag niet
Autoriteit Persoonsgegevenss, Nieuwsbericht ; 21 december 2016
Gemeenten mogen geen verborgen camera’s meer inzetten om uitkeringsfraude op te sporen. Gemeenten die deze methode inzetten, moeten hiermee stoppen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeenten hier vandaag over geïnformeerd.

Ondersteuning voor gemeenten in bestrijding armoede onder kinderen
Divosa, Nieuwsbericht;  21 december 2016
Vanaf 2017 stelt staatssecretaris Klijnsma 85 miljoen euro extra structureel beschikbaar aan gemeenten om armoede onder kinderen tegen te gaan. Hierover heeft zij bestuurlijke afspraken met de VNG gemaakt. Hoe kunnen gemeenten dit geld het beste besteden? Welke maatregelen zijn effectief? Divosa gaat gemeenten hierin ondersteunen.

Groeiende bijstand vraagt om stabiliteit in wetgeving
Divosa, Nieuwsbericht, 20 december 2016
Het gaat goed met de economie, het aantal vacatures is hoog, de werkloosheid daalt en toch groeit de bijstand nog steeds. Inmiddels zijn meer dan een half miljoen mensen aangewezen op de bijstand of bijstandsregelingen. Een nieuw kabinet zou volgens Divosa gemeenten de ruimte moeten gunnen hier al hun aandacht op te richten. Dat betekent: terughoudend zijn met nieuwe regelgeving.

Vrouwen met uitkering stromen minder vaak uit naar werk
Inspectie SZW, Nieuwsbericht; 12 december 2016
Vrouwen zijn relatief oververtegenwoordigd in de sociale zekerheid, met name in de bijstand. Zij stromen minder vaak uit naar werk. Dit ligt mogelijk aan de manier waarop ze naar werk zoeken en de manier waarop hun omgeving hen hierin stimuleert. Dit staat in een onderzoek ‘Mannen en vrouwen in de sociale zekerheid’ van de Inspectie SZW. Vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt is het relatief grote aandeel vrouwen in de sociale zekerheid ongewenst. De werkloosheid onder vrouwen is 6,7% en onder mannen 5,9%.

Divosa: 'Rijk zou ook risico’s van de bijstand moeten dragen'
Divosa, Nieuwsbericht ; 8 december 2016
Deze week vergadert de Tweede Kamer over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017. In een brief vraagt Divosa aandacht voor twee onderwerpen: het voornemen om beschut werk te verplichten en het structurele tekort aan middelen voor gemeenten om de bijstand te kunnen uitvoeren. Beide onderwerpen hebben grote invloed op de bewegingsvrijheid en slagkracht van gemeenten.

Lastenluwe toegang tot sociaal domein heeft meer tijd nodig
Actal, Nieuwsbericht ; 5 december 2016
De verwachte vermindering van regeldruk in het sociaal domein kost meer tijd dan voorzien. Dit blijkt uit een onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de regeldruk bij gemeentelijke aanvraagprocedures. Actal constateert dat gemeenten hard bezig zijn om de decentralisaties vorm te geven. Maar het heeft meer tijd nodig voordat mensen die hulp aanvragen, de verwachte vereenvoudiging ook gaan ervaren.

Meer personen in de bijstand
CBS Nieuwsbericht, 30 november 2016
Het aantal bijstandsgerechtigden is in het derde kwartaal van 2016 met 2 duizend toegenomen. Eind september 2016 waren er 462 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn dat er 22 duizend meer. Deze aanwas komt voor een belangrijk deel door de instroom van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit meldt CBS.

Rijk gaat gemeenten ondersteunen met nieuw programma sociaal domein
Divosa, Nieuwsbericht ; 24 november 2016
Op 16 november 2016 debatteerde de Tweede Kamer met minister Plasterk (BZK) over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Diverse Kamerleden herhaalden in het debat het pleidooi van Divosa om gemeenten vertrouwen en ruimte te geven voor de inhoud en invulling van de transformatie. Het nieuwe ‘programma sociaal domein’ moet hierbij ondersteuning bieden.

Rekenregels 1 januari 2017
Ministerie van SZW, nieuwsbericht ;23 november 2016
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Divosa: ‘Rijk moet financiële risico’s bijstand samen met gemeenten dragen’
Divosa, nieuwsbericht ; 17 november 2016
Gemeenten hadden in 2015 een tekort op hun bijstandsbudget van 105 miljoen. Dat is 1,9% van het totale budget. Voor veel gemeenten zijn de tekorten veel groter. Divosa vraagt het Rijk de financiële risico’s samen met gemeenten te dragen.

'Geen extra compensatie voor gemiste ALO-kop’
Nieuwsbericht, Divosa, 30 september 2016
Vorig jaar ontvingen 2450 nieuwe alleenstaande ouders zonder kostendeler, maar mét toeslagpartner een nieuwe bijstandsuitkering. Dit concludeert het CBS in de BUS-E monitor 'Alleenstaande ouders 2016'

Gemeenten krijgen voorschot op bijstand voor asielinstroom
Nieuwsbericht, Rijksoverheid, 23 september 2016
Gemeenten kunnen voor 2016 en 2017 een voorschot op hun reguliere bijstandsbudget aanvragen voor de bijstandskosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Dat voorschot heeft geen invloed op de berekening van de vangnetuitkering, die er is voor gemeenten die veel meer aan bijstand uitgeven dan begroot.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Nieuwe wetsvoorstellen

34 528
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Verzamelwet SZW 2017)

Nieuwe Aanhangsels van de Handelingen

655
Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het door kerken uitgebrachte rapport «Armoede in Nederland 2016» (ingezonden 9 november 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 5 december 2016)

660
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat gemeenten mensen van 27 jaar en ouder, vier weken laten wachten bij aanvraag van een bijstandsuitkering (ingezonden 10 november 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 5 december 2016)

407
Vragen van de leden Sjoerdsma en Van Meenen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Meer uitkeringen door Syriërs en Wajongeren» (ingezonden 2 september 2016).
Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 4 november 2016).

Nieuwe Staatsbladen

471
Wet van 14 november 2016 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

478
Besluit van 30 november 2016 tot aanpassing van het Besluit Participatiewet in verband met het toekennen van een voorschot op de uitkering in de jaren 2016 en 2017

498
Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Stb. 2016, 444)

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

In Emmen daalt het aantal mensen in de bijstand
binnenlandsbestuur.nl, 23 december 2016
Decennialang is het aantal mensen in de bijstand in de gemeente Emmen hoog. Maar de afgelopen twee jaar heeft de Drentse gemeente een grote slag gemaakt om meer mensen uit de bijstand te krijgen. Tegen de landelijke trend in, daalt het aantal bijstandsgerechtigden in Emmen.

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort
CBS-StatLine, 30 november 2016

Inhaalslag in registreren bijstandsgerechtigden nodig
binnenlandsbestuur.nl, 10 december 2016
Gemeenten moeten een grote inhaalslag maken in het registreren van ‘hun’ werkzoekenden bij het UWV om te zorgen dat werkgevers hen kunnen vinden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma schrijft aan de Tweede Kamer dat voor de middellange termijn beschikbaarheid en vindbaarheid van gemeentelijke kandidaten belangrijke voorwaarden zijn voor het succes van de banenafspraak.

Raad verbiedt korten bijstand vanwege zorgrelatie
binnenlandsbestuur.nl, 6 december 2016
Ongehuwd samenwonenden, waarvan de een voor de ander zorgt, mogen niet zonder meer als stel worden beschouwd. De uitkering van de een mag dan ook niet zonder meer worden geschrapt als de ander voldoende inkomsten heeft. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep op dinsdag 6 december bepaald.

Samsom en Pechtold: Maak meedoen het hoogste doel van de bijstand
volkskrant.nl, 28 november 2016
Gemeenten moeten de ruimte krijgen de bijstand een springplank te laten zijn - en geen moeras.

‘Wachttijd voor bijstand onbehoorlijk’
binnenlandsbestuur.nl, 7 november 2016
Gemeenten moeten aanvragen voor een bijstandsuitkering direct in behandeling nemen. Er zijn echter gemeenten die een aanvrager eerst verplichten meerdere weken te solliciteren voordat zij een aanvraag mogen doen. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vindt dit niet behoorlijk.

CPB ziet aantal bijstandsuitkeringen groeien in 2016
nu.nl, 21 september 2016
Het Centraal Planbureau verwacht dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2016 zal uitkomen op 389.000, een toename van zevenduizend ten opzichte van een jaar eerder.

Miljoenentekort in Deventer door bijstand
De Stentor, 17 september 2016
DEVENTER -  Door een recordaantal van 3.000 Deventenaren met een bijstandsuitkering stevent de gemeente over 2016 af op een tekort van bijna 5 miljoen euro.

<< Terug
Boeken
   

Allink, E.; Barentsen, B.; Boot, G.C.; [et al.], Socialezekerheidsrecht : tekst & commentaar
Deventer : Kluwer, 2016. 1331 p.
Deze editie is afgesloten op 1 juli 2016 en de stand van deze regelgeving is van die datum. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft in 2015 veel inhoudelijke wijzigingen gebracht in de WW, WIA en ZW. In het commentaar is er waar nodig aandacht voor de verschillen tussen het oude en vertrouwde recht ten opzichte van het nieuwe. Wel ligt de nadruk op uitleg en toepassing van het recht zoals dat nú geldt.
5e dr.

CPB; Berkhout, E.; Euwals, R., Zelfstandigen en hun alternatieven voor sociale zekerheid
Den Haag : CPB, 2016. 50 p.
CPB Achtergronddocument, 31 oktober 2016
Centrale vraag in dit CPB Achtergronddocument: “In hoeverre zijn zelfstandigen in staat om zelf inkomensschokken op te vangen?” Doel van dit document is om achtergrondinformatie te verschaffen over de financiële positie van zelfstandigen. Als eerste wordt gekeken naar de fluctuatie van inkomens en vermogens, van verschillende type zelfstandigen. Vervolgens wordt gekeken naar hun overige alternatieven om inkomensschokken op te vangen: private verzekering, werkende partner en arbeid in loondienst (die verplicht verzekerd is). Daarna wordt besproken wat deze alternatieve inkomensbronnen opbrengen in twee scenario’s: een tijdelijke uitval van inkomen  (bijvoorbeeld door ziekte of gebrek aan opdrachten) en een permanente uitval (als gevolg van arbeidsongeschiktheid).

Lieshout, P. van [et al.], Sociale (on)zekerheid : de voorziene toekomst
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2016. 238 p.
Met bijdragen van verschillende wetenschappers worden in dit boek de contouren voor de ontwikkeling van het stelsel van sociale zekerheid geschetst.

Noble, G. E. le; Otte, M.; Nacinovic, H. W. M., Algemeen bestuursrecht bij de uitvoering van de sociale zekerheid : inclusief de Wet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI-I)
Deventer : Kluwer, 2016. 86 p.
PS-special, (2016) nr. 3
De Wet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht verandert de manier van procederen in de sociale zekerheid (sociale verzekeringen en sociale voorzieningen) voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de zorgverzekeraars, de Sociale verzekeringsbank (SVB) en (sociale diensten van) gemeenten. In deze PS Special wordt KEI-I behandeld en worden de belangrijkste aspecten van het bestuursrecht voor de uitvoering van de sociale zekerheid beschreven naar de stand van het recht per 1 juli 2016, met aandacht voor wat er met de inwerkingtreding van KEI-I (vermoedelijk gefaseerd vanaf 1 januari 2017) zal veranderen. 

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Mei, A. P. van der, Europese coördinatie van Socialezekerheidstelsels 2013-2016
In: TRA, 8 (2016) 12 (dec), p. 18-21
In dit artikel worden de sociaalzekerheidsstelsels binnen de EU besproken. Aan de orde komen de sociale bescherming van EU-burgers die van hun vrij verkeersrechten gebruikmaken, en die onder politieke en maatschappelijke druk staat. Het Hof dat steeds vaker voor een interpretatie kiest die voor de ontvangende lidstaten het gunstigst is of lijkt. De rechtspraak over immigratie van het VS Hooggerechtshof wordt vergeleken met die van het Europese Hof van Justitie. Tenslotte worden er enkele conclusies getrokken.

Werff, S. van der; Kroon, L.; Heyma, A., Flexibele werknemers leggen relatief groot beslag op sociale zekerheid
In: ESB, 101 (2016) 4744 (22 dec), p. 779-781
Het beslag op de sociale zekerheid is voor flexibele werknemers hoger dan voor vaste werknemers, ondanks de gemiddeld kortere uitkeringsduur en lagere uitkeringshoogte. Dit geldt specifiek voor het beslag op werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. De oorzaak is een relatief hoge instroomkans van flexibele werknemers in deze uitkeringen.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Sociale Zekerheid. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
   
Aanmelden
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl