25 november 2016  
Werk in uitvoering geeft een overzicht van lopende werkzaamheden van de SER: adviezen, bestuurlijke projecten en onderwerpen die met zelfregulering te maken hebben.
Recente ontwikkelingen
Krachtige regie harde noodzaak voor verduurzaming veehouderij
De noodzakelijke versnelling van de verduurzaming van de veehouderij is alleen mogelijk als er krachtige regie, maatwerk en passende financiering komen, vindt de SER. Voortaan komen alleen de meest duurzame ondernemingen voor ondersteuning in aanmerking. Foto: Hollandse Hoogte
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Werken, zorgen en leren in de toekomst: hoe combineren we dat?

Het SER-advies laat zien hoe mensen tijdens verschillende levensfasen hun tijd besteden en op welke wijze zij rollen en taken combineren, en gaat in op de kansen én spanningen die dat opleveren. De SER spreekt zich uit voor een breed palet aan oplossingsrichtingen en pleit onder andere voor het optimaliseren van verlof na geboorte van een kind. Foto: Hollandse Hoogte

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Terugloop in praktijkopleiding beroepsonderwijs tegengaan

In zijn advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs' pleit de SER voor maatregelen om de terugloop in het aantal mbo-leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) tegen te gaan. Zoals: betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs tussen bedrijven en scholen en betere regionale samenwerking tussen scholen. Foto: Shutterstock

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Overzicht werkprogramma
Vervolgadvies Agenda Stad
  Minister Plasterk van BZK heeft de SER gevraagd een verdiepend vervolgadvies uit te brengen over de Agenda Stad, met name over de regionale infrastructuren rondom de driehoek economie – onderwijs – arbeidsmarkt. Het advies wordt eind 2016 verwacht.
Leren in de toekomst
  In deze brede meerjarige adviesaanvraag werkt de SER aan een bijdrage voor de op de lange termijn gerichte Skills Strategie voor Nederland, waarvoor het kabinet de OECD opdracht gegeven heeft. Parallel hieraan werkt de SER aan een advies over postinitieel leren.
Postinitieel leren
  Vanuit de groeiende noodzaak van blijvende inspanningen in postinitieel leren voor individu, arbeidsmarkt en (participatie in de) samenleving werkt de SER aan een aantal samenhangende lijnen om postinitieel leren beter te faciliteren en daardoor te stimuleren.
Adviesaanvraag langdurige werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte
  Minister Asscher (SZW) wil weten welke oplossingsrichtingen de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden kunnen verbeteren, en hoe een sluitend stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte voor zowel werknemers als zzp’ers er uit kan zien. Aanleiding voor deze gecombineerde adviesaanvraag zijn verzoeken vanuit het parlement. Foto: Shutterstock
Borging Energieakkoord voor duurzame groei
  De Borgingscommissie zorgt voor de monitoring en borging van het Energieakkoord. De commissie komt regelmatig bijeen voor de actualisering van de voortgang en eventuele bijstelling van maatregelen met het oog op de overeengekomen doelstellingen. Eind dit jaar verschijnt de Voorgangsrapportage 2016.
Toegang tot het recht
  De Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) volgt op dit moment een drietal ontwikkelingen in het consumentenrecht op de voet: veranderingen van kracht in de competentieverdeling tussen de sectoren kanton en civiel van de rechtbanken, een onderzoek naar de effecten van de ingevoerde e-Kantonrechter procedure, en een mogelijk wettelijke aansluitplicht bij geschillencommissies.
Gedragseconomie en consumentenbeleid
 

De Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) onderzoekt of inzichten uit de gedragseconomie en de neurowetenschappen voor marktregulering en consumentenbeleid een mogelijke nieuw onderwerp voor de CCA vormen.

Vervolg op ‘Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg’
  In een vervolg op dit tussentijds advies brengt de SER de onderwerpen in kaart voor een volgadvies dat van toegevoegde waarde kan zijn. De centrale adviesvraag is: hoe te borgen dat de zorg betaalbaar blijft voor toekomstige generaties en er geen onoplosbare arbeidsmarktknelpunten ontstaan?
Vervolg op het advies 'Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW'
 

De SER onderneemt hier een aantal activiteiten, zoals de uitwerking van een regeling waarmee pilots dienstverlening, regie en doorstart naar nieuw werk gesubsidieerd kunnen worden. Via de Stichting van de Arbeid kunt u de voortgang daarover volgen.

Armoede onder kinderen
  Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de SER op 30 juni 2016 gevraagd advies uit te brengen over hoe een samenhangend beleid te voeren teneinde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.
Toekomst pensioenstelsel
 

In aansluiting op 'Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling' heeft de SER een aantal dialoogbijeenkomsten gehouden en verkent hij verder het vraagstuk betreffende zzp’ers en pensioen. Het voornemen is in het najaar van 2016 te komen met een brief van bevindingen.

Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen
  De Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de SER gevraagd hoe de medezeggenschap dan wel invloed van werknemers in kleine ondernemingen ten aanzien van de arbeidvoorwaarde pensioen kan worden versterkt.
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  De SER speelt een faciliterende rol bij de totstandkoming van diverse IMVO-convenanten. In juli 2016 is in de kleding- en textielsector het eerste IMVO-convenant gesloten, in oktober 2016 het tweede voor de bankensector. In de komende periode wordt gewerkt aan de ontwikkeling van soortgelijke convenanten in een aantal andere sectoren.
Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
  De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) bekijkt of aanstellingskeuringen volgens de Wet op de medische keuringen zijn verlopen. Daarnaast geeft de CKA advies over aanstellingskeuringen.
Vaststelling van wettelijke grenswaarden
  De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert de minister van SZW over de vaststelling van grenswaarden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder veilige drempelwaarde.
Overleg over algemene consumentenvoorwaarden
  Branche- en consumentenorganisaties overleggen binnen de SER met als doel: evenwichtige algemene voorwaarden in de overeenkomst tussen consument en ondernemer.
Behandeling bemiddelingsverzoeken
  De SER heeft twee bedrijfscommissie voor de marksector ingesteld. Deze bemiddelen kosteloos bij geschillen tussen de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
Bevordering medezeggenschap
 

De Commissie Bevordering Medezeggenschap adviseert over medezeggenschap en heeft taken bij bedrijfscommissies, scholing en vorming en bij verzoeken om ontheffing van de OR-instellingsplicht. In december verschijnt de special 'OR en commissaris'.

Certificering opleiding ondernemingsraden
 

Om de kwaliteit van de opleiding van ondernemingsraden te bewaken, heeft de SER de Stichting SCOOR in het leven geroepen, die OR-opleidingen een kwaliteitskeurmerk geeft.

Geschillen Fusiegedragsregels
  De Geschillencommissie Fusiegedragsregels behandelt klachten over niet of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels. Volgens deze regels moeten ondernemingen tijdig de betrokken vakbonden informeren over een fusievoornemen, zodat zij nog in de gelegenheid zijn daarop te reageren.
Aanmelden   Afmelden   Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl