Aanmelden   Afmelden   Gegevens wijzigen
Donderdag 11 mei 2017
Besparingsakkoord energie-intensieve industrie

De energie-intensieve industrie heeft een akkoord gesloten dat zal leiden tot een extra energiebesparing van 9 petajoule (PJ) in 2020. Daarmee voldoet zij aan de verplichting die zij zichzelf had opgelegd in het Energieakkoord uit 2013. Minister van Economische Zaken Henk Kamp toonde zich in een Kamerbrief verheugd over het gesloten akkoord.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Briefadvies SER over governance energietransitie
Het Klimaatakkoord van Parijs biedt een ambitieus langetermijnperspectief voor energie- en klimaatbeleid in Europa. Het nieuwe kabinet staat voor de opgave om dit langetermijnperspectief te vertalen naar het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. In een briefadvies reikt de Sociaal-Economische Raad uitgangspunten en bouwstenen aan voor de inrichting van dit beleid.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Conferentie Energieakkoord in versnelling
Op de conferentie Energieakkoord in versnelling werden zes nieuwe initiatieven gepresenteerd die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in Nederland. Erik van Engelen (Uneto-VNI) en drie leden van zijn brancheorganisatie voor installateurs boden voorzitter Ed Nijpels een manifest aan. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Adviesaanvraag effecten werkgelegenheid energietransitie
Ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vragen de SER advies over de effecten van de energietransitie op de werkgelegenheid. Het gaat om aanbevelingen voor centrale en decentrale overheden en sociale partners om de kansen van de energietransitie te grijpen en de negatieve gevolgen te beperken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Uitvoeringsagenda 2017 aan SER-voorzitter aangeboden
De Borgingscommissie Energieakkoord heeft de Uitvoeringsagenda 2017 aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Net als in voorgaande jaren geeft de Uitvoeringsagenda een verbijzondering van de afspraken zoals die in de voorafgaande Voortgangsrapportage zijn gemaakt. De SER-voorzitter heeft de Uitvoeringsagenda aan minister Kamp van Economische Zaken gestuurd.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Zet nu een stap naar de verwarming van de toekomst

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af, voor een beter klimaat. In 2050 is bijna alle energie duurzaam, ook de energie voor verwarming van huizen. Nu heeft nog zo’n 95 procent van de woningen verwarming op aardgas. Daarvoor komen duurzame warmtenetten (stadsverwarming), elektrische warmtepompen, zonneboilers en biomassa voor in de plaats. Op Duurzamewarmte.nl staat een overzicht van de mogelijkheden om het huis op duurzame manier te verwarmen.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Vijftiende vergadering Borgingscommissie
De commissie Borging Energieakkoord sprak onder meer over de actiepunten voor de Nationale Energieverkenning 2017 en over de oprichting van Invest-NL. Dit is een instelling met 2,5 miljard euro, bedoeld om investeringen te stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen, ook op het gebied van duurzaamheid.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Zeeuwse partijen ondertekenen Zeeuws Energieakkoord

Het akkoord van de 25 Zeeuwse organisaties gaat over energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad. Met het akkoord geven de betrokken partijen aan dat ze samen werk willen maken van energiebesparing en renovatie in de particuliere woningbouw in Zeeland.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Proef energiebesparing huiseigenaren in Overijssel
Particuliere huiseigenaren in Overijssel krijgen in een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen geld in energiebesparing of energieopwekking te steken of daarvoor te lenen. Ze betalen per maand met een abonnement via een centrale organisatie aan de bedrijven die de voorzieningen aanleggen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn