05 januari 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

Merendeel fondsen hoeft pensioenen dit jaar toch niet te verlagen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 03-01-2017
Voor de grootste fondsen is een verlaging in 2017 niet nodig.

Uw pensioen gaat niet omlaag in 2017
Nieuwsbericht ABP, 03-01-2017
De pensioenen worden dit jaar niet verlaagd. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad pensioenfondsen onveranderd in 2016
Persbericht Aon Hewitt, 02-01-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is over 2016 gelijk gebleven. De positie van pensioenfondsen is nog altijd niet rooskleurig. Dat maakt de urgentie voor een nieuw pensioenstelsel alleen maar groter. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

PFZW hoeft pensioenen in 2017 niet te verlagen
Nieuwsbericht PFZW, 02-01-2017
De actuele dekkingsgraad van PFZW is niet gezakt tot de kritische ondergrens. Hierdoor hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen.

ANBO-onderzoek: Senioren kiezen liever zélf, ook als het meer kost
Nieuwsbericht ANBO, 31-12-2016
Zelfstandigheid en vrije keuze zijn belangrijker dan geld. Dat is de opvallende conclusie uit onderzoek van ANBO.

Overeenkomst met Verenigd Koninkrijk over fiscale behandeling met betrekking tot pensioenregelingen via verzekeringsondernemingen
Nieuwsbericht Mnisterie van Financiën, 29-12-2016
De Nederlandse overheid heeft met het Verenigd Koninkrijk (VK) een overeenkomst gesloten over de fiscale behandeling van VK pensioenregelingen via verzekeringsondernemingen.

DNB legt twee bestuurlijke boetes op van in totaal EUR 20.000,- aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas
Nieuwsbericht DNB, 28-12-2016
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 19 december 2016 twee bestuurlijke boetes van ieder EUR 10.000,- opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas vanwege het overtreden van artikel 135, eerste lid en artikel 143, eerste lid van de Pensioenwet in samenhang met enkele bij of krachtens het tweede lid van deze artikelen gestelde voorschriften.

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2017
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 22-12-2016
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

Leidraad AFM geeft richting aan Wet verbeterde premieregeling
Nieuwsbericht AFM, 22-12-2016
Op 1 september 2016 is de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp) in werking getreden. Naar aanleiding van de Wvp is de AFM in gesprek getreden met een aantal pensioenuitvoerders dat naar verwachting een variabel uitkeringsproduct gaat aanbieden. In de gesprekken zijn ook vragen, knelpunten en risico’s aan de orde gekomen. De ‘Leidraad Wet verbeterde premieregeling’ geeft antwoord op vragen en gaat in op enkele risico’s die de AFM ziet. 

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017
Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 21-12-2016
In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017.

AFM en DNB ronden pensioenonderzoek Financiële Opzet en Informatie af
Nieuwsbericht DNB, 21-12-2016
Pensioenfondsen kunnen hun deelnemers nog beter informeren over de op middellange termijn verwachte kortingen en indexaties. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgevoerd bij 137 pensioenfondsen.

Wijziging Code Pensioenfondsen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 21-12-2016
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast.

Vrijstelling schilderspensioen niet mogelijk
Nieuwsbericht BPF Schilders, 20-12-2016
BPF Schilders en Zelfstandigen Bouw hebben laten onderzoeken of en onder welke voorwaarden ondernemers zonder personeel vrijgesteld kunnen worden van de verplichte pensioenopbouw bij BPF Schilders.

Analyse verkiezingsprogramma’s: meer flexibiliteit en aandacht werk-privébalans
Persbericht ADP, 20-12-2016
Een flexibel pensioen, lagere werkgeverslasten en veel aandacht voor de balans tussen werk en privé. Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen concludeert HR- en salarisdienstverlener ADP dat er op deze punten politieke consensus is.

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040
Nieuwsbericht CBS, 16-12-2016
In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting.

Staatssecretaris houdt vaart in het overleg
Nieuwsbericht NVOG, 16-12-2016
Organisaties van gepensioneerden en vertegenwoordigers van CNV en FNV jongeren zaten met staatssecretaris Klijnsma aan tafel om van gedachten te wisselen over gezamenlijk optrekken van ouderen en jongeren en het doorbreken van framing.

Laagopgeleide ouderen de dupe van beleid langer werken
Nieuwsbericht Radboud Universiteit, 15-12-2016
De maatregelen om ouderen langer door te laten werken hebben effect, maar de nadelige gevolgen komen vooral ten laste van lager opgeleiden, concludeert socioloog Mark Visser in het proefschrift dat hij 6 januari verdedigt aan de Radboud Universiteit. 

Inspirerende sprekers op ANBO Pensioendag
Nieuwsbericht Anbo, 15-12-2016
Op het programma stonden twee onderwerpen, de premieverhoging bij Pensioenfonds ABP en de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel.

En we leven nog lang en gelukkig; visie 2030
Nieuwsbericht ANBO, 14-12-2016
De wereld verandert de komende jaren heel snel. In 1950 was minder dan een op de drie volwassenen in Nederland 50-plus. Naar verwachting is dat in 2019 ruim één op de twee. Voor het eerst in de geschiedenis is dan meer dan de helft van de volwassen bevolking ouder dan 50 jaar. En die mensen, die leven naar verwachting steeds langer. Als we pas in 2030 gaan bedenken wat dit voor onze samenleving betekent, zijn we te laat.

Stop met stoken tussen jong en oud over pensioenen
Nieuwsbericht FNV, 13-12-2016
Of staatssecretaris Klijnsma even kon uitrekenen hoeveel geld een verschuiving van een half procent betekent, wilde D66’er Steven van Weyenberg weten. Dan kon de democraat de jongeren wel even laten zien van hoeveel miljard zij zouden worden bestolen als er niet enkele tienden van procenten gekort wordt in 2017.

SVB moet AOW'ers in buitenland informeren over verhoging AOW-leeftijd
Persbericht Nationale Ombudsman, 12-12-2016
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet mensen die in het buitenland wonen en in de toekomst recht hebben op AOW, informeren over de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek.

De dubbele agenda van het kabinet: nationalisatie van pensioenen
Nieuwsbrief Stichting Pensioenbehoud, 12-12-2016
Het huidige kabinet wil geen wetsvoorstel voor de aanpassing van ons pensioenstelsel uitbrengen. We kunnen constateren dat de PvdA bewindslieden van kabinet Rutte 1 en 2, gedoogd door de VVD en samen met de Tweede Kamer, een pensioenstelselravage hebben aangericht.

Een goed gesprek met de staatssecretaris
Nieuwsbericht NVOG, 10-12-2016
Op 14 oktober en 23 november stuurden de ouderenorganisaties een gezamenlijke brief aan staatssecretaris mevr. Klijnsma van SZW. Mevrouw Klijnsma reageerde op de brieven door de ouderenorganisaties eind november uit te nodigen voor een gesprek.

Begrotingsdebat ministerie Sociale Zaken brengt weinig nieuws voor senioren
Nieuwsbericht PCOB, 09-12-2016
De Tweede Kamer debatteerde dinsdag 6 december over de begroting 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voorafgaand aan dit debat stuurde KBO-PCOB een brief aan de Kamerleden waarin aandacht werd gevraagd voor de sociaaleconomische positie van ouderen

Omvang pensioenfondsbeleggingen in vreemde valuta 664,4 miljard euro
Statistisch Nieuwsbericht DNB, 09-12-2016
Een aanzienlijk deel van de beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen is gedenomineerd in vreemde valuta, waarvan het merendeel in US Dollars en Britse Ponden. Eind september bedroeg de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen gedenomineerd in vreemde valuta 664,4 miljard euro.

AFM-onderzoek: UPO 2016 geeft realistischer beeld maar verdere aanpassingen nodig
Nieuwsbericht AFM, 08-12-2016
Uit het onderzoek ‘Expirerend Pensioenkapitaal’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat het pensioeninkomen van werknemers die deelnemen aan een beschikbare premieregeling, in de meeste gevallen lager uitviel dan eerder was vermeld op hun Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s).

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Nieuwsbericht GroenLinks, 06-12-2016
Mensen die werken in fysiek zware beroepen moeten de mogelijkheid krijgen eerder te stoppen met werken. Dat stelt Groenlinks vandaag voor bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken.
Motie Voortman definitie zware beroepen

Pensioenknip half jaar langer mogelijk

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 02-12-2016
Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling  kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.

Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen

Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-12-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in november van 99% naar 101%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Pensioenfederatie publiceert onderzoeken toekomst pensioenstelsel
Nieuwsbericht VCP, 01-12-2016
De Pensioenfederatie heeft woensdag jl. haar onderzoek naar twee door de SER ontwikkelde prototypes voor nieuwe pensioencontracten gepresenteerd. De VCP zal de rapporten intern bespreken en betrekken in haar nadere standpuntbepaling.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

'Maak AOW inkomensafhankelijk'
Natasja de Groot, AD.nl, 04-01-2017
Als het aan hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen ligt, gaat het AOW-stelsel écht rigoureus op de schop. De ouderenuitkering moet inkomensafhankelijk worden, vindt hij.

Schatrijk, maar geen pensioenindexatie
Coen Teulings, NRC.nl, 04-01-2017
De pensioenen niet indexeren terwijl de vermogenspositie van de pensioenfondsen toeneemt is een bron van onbeheersbare tweespalt.

Ook ambtenarenfonds ABP verlaagt pensioenen niet            
Nu.nl, 03-01-2017
Ambtenarenfonds ABP gaat de pensioenen dit jaar niet verlagen. De positie van het fonds is goed genoeg om geen maatregelen te hoeven nemen.

Bedrijfsartsen: doorwerken na 65 jaar is voor laagopgeleiden te zwaar
Eric van den Outenaar, Volkskrant.nl, 03-01-2017
'De hogere pensioenleeftijd voelt voor veel werknemers als onhaalbaar', zegt Marie-José Thunnissen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de beroepsorganisatie waarbij alle bedrijfsartsen in Nederland zijn aangesloten.

Werknemer niet klaar voor langer werken
Sander van Mersbergen, AD.nl, 03-01-2017
Mensen zijn niet in staat om langer door te werken dan hun 65e, terwijl de overheid dat wel van ze vraagt. Vooral voor laagopgeleiden is de fysieke belasting simpelweg te zwaar. Bovendien leven veel mensen te ongezond. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Werken na je 65e; maar hoe dan?
Radio Eenvandaag, 03-01-2017
Vooral voor laag opgeleiden is langer doorwerken fysiek en mentaal veel te zwaar stelt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. In Radio Eenvandaag een gesprek met Marie José Thunissen, bedrijfsarts en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ook is Mariëtte Patijn, bestuurslid van vakbewging FNV te gast. 

Vervangende instemming van de OR, revisited 
Henny van den Hurk, Telegraaf.nl, 03-01-2017
De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft in artikel 27 lid 1 sub a sinds 1 oktober 2016 voor, dat de werkgever bij een voorgenomen besluit inzake de regelingen op grond van een pensioenovereenkomst instemming van de OR dient te verkrijgen.

Drie grote pensioenfondsen hoeven in 2017 niet op uitkering te korten
Peter de Waard, Volkskrant.nl, 30-12-2016
Drie grote pensioenfondsen laten nu al weten dat zij volgend jaar niet op de uitkering hoeven te korten. Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), het Pensioenfonds van de Metaalelektro (PME) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zitten allemaal ruim boven de kritische dekkingsgraad.

Waardeoverdracht kleine pensioenen, een gemiste kans
Theo Gommer, Pensioen weblog, 27-12-2016
Vanaf 2018 krijgen uitvoerders het recht om kleine pensioenen over te dragen – zonder toestemming van de werknemer – naar de nieuwe uitvoerder. Gezien de kleine bedragen waar het om gaat, moet dat ook kunnen ongeacht of het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van boven de 100%.

Motie verworpen: AFM en DNB behouden ‘flexibele schil’ in kostenkader
AMweb.nl, 27-12-2016
Een motie van Kamerlid Aukje de Vries (VVD) om de recent geïntroduceerde flexibele schil in het kostenkader van AFM en DNB te schrappen, heeft het niet gehaald. PvdA, SP, D66 en Christenunie stemden tegen.

Stijgende rente, maar pensioenstelsel blijft onder druk
Bert Burger RD.nl, 23-12-2016
De stijging van de rente is goed voor de pensioenfondsen, maar zal de roep om het stelsel te veranderen niet stoppen. Verandering is nodig, maar niet op de manier die de commercie voor ogen heeft.

Achtergrond: Worden de pensioenen eerlijk verdeeld?  
Nu.nl, 23-12-2016
Zit er nog genoeg geld in de pensioenpot om de ouderen van nu én de ouderen van de toekomst een fatsoenlijke uitkering te geven? NU.nl legde drie stellingen voor aan 50Plus en D66, politieke tegenstanders als het de pensioenen betreft.            

Voordeeltje voor gepensioneerden in nieuwe jaar
Telegraaf.nl, 21-12-2016
Voor een aantal gepensioneerden begint het nieuwe jaar met een kleine meevaller.

Loon voor Later: Professor Hans van Meerten: “Laat Brussel onze pensioenen regelen”
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, 20-12-2016
Hoogleraar Pensioenrecht Hans van Meerten ziet in Europa de aangewezen instantie om de discussie over de herinrichting van het Nederlandse pensioenstelsel te beslechten.

Wiebes reageert op fout pensioenwet

BNR.nl, 20-12-2016
Een foutje in de wet pensioenen voor MKB'ers dreigde tot een enorme strop te leiden. Daarom besloot Wiebes de wet op het állerlaatste moment in te trekken

Wiebes wil uitstel stemming
Thijs Rösken en Lise Witteman, Telegraaf.nl, 20-12-2016
Om een mogelijke miljardenstrop te voorkomen, heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in allerijl de Eerste Kamer verzocht de stemming over een wetsvoorstel uit te stellen.

Pensioenstrop dreigt voor Wiebes bij wetsvoorstel dga’s
Thijs Rösken en Lise Witteman, Telegraaf.nl, 19-12-2016
Directeur-grootaandeelhouders kunnen de staatskas een miljardentegenvaller bezorgen als een wetsvoorstel voor omzetting van hun pensioen dinsdag wordt aangenomen in de Eerste Kamer.

Waar staan we met het nieuwe pensioenstelsel? Nou, nog nergens
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 17-12-2016
In 2010 is het PensioenAkkoord gesloten. De AOW en (werkgevers)pensioenleeftijd ging stapsgewijs omhoog én het pensioenstelsel zou gemoderniseerd worden. Inmiddels is het bijna 2017.

Terecht dat babyboomer pensioenverlies neemt
Jan Bouwens, Volkskrant.nl, 16-12-2016
Het is rechtvaardig dat de huidige pensioengerechtigden opdraaien voor de rendementstekorten.

Piloten en directie KLM zijn eruit: slepend pensioenconflict voorbij
Volkskrant.nl, 16-12-2016
De directie van KLM en de piloten hebben een akkoord over de pensioenvoorziening van piloten bereikt.

Gaat er toch iets gebeuren met het pensioen van de zzp’er?
Miriam Westerveld, Pensioen, Bestuur & Management, 13-12-2016
Het pensioen van zelfstandigen is een belangrijk onderwerp in de discussie over de inrichting van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Hoe zorgen we dat zzp’ers straks genoeg pensioen hebben? Zijn er momenteel genoeg mogelijkheden of moeten er alternatieven komen? Leidt dit tot de komst van een pensioenstelsel voor alle werkenden, met verplichtstelling? Deze vragen werden op 25 november besproken tijdens het door PGGM en de VU georganiseerde congres Pensioen van zzp’ers.

Hoe slecht hebben ouderen in Nederland het nou écht?
RTLnieuws, 10-12-2016
De financiële positie van ouderen is een speerpunt van politieke partij 50PLUS. Zij, de 50-plussers, zouden de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd van alle Nederlanders. Maar is dat wel zo?

Gaat het pensioenplan van 50Plus echt ten koste van jongeren?
Rob Goedhart, Follow the Money, 10-12-2016
D66-pensioenwoordvoerder Steven van Weyenberg toonde zich onaangenaam verrast over het plan van 50Plus om voor pensioenfondsen een minimale rekenrente van 2 procent te hanteren zodat de pensioenen nu niet hoeven te worden gekort. Maar waarom zou je er eigenlijk van uitgaan dat de rente over 30 jaar nog steeds op hetzelfde lage niveau staat als nu?

'Pensioenmeevaller is geld dat er niet is'
Thijs Rösken, Telegraaf.nl, 09-12-2016
Dat grote pensioenfondsen door een kleine rentestijging (toekomstige) uitkeringen niet gaan korten in 2017, vinden twee pensioenexperts een slecht signaal.

Ook bij langere hersteltermijn verlaging van pensioenen
Leo Bom, Syntrus Achmea, 08-12-2016
De dekkingsgraden stijgen weer iets. Toch moeten veel pensioenfondsen volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen. In de Tweede Kamer manifesteert zich een tweedeling.

Goed nieuws: pensioenkortingen lijken toch niet onvermijdelijk
Jeroen van Wensen, Volkskrant.nl, 08-12-2016
Goed nieuws voor gepensioneerden, werknemers en pensioenfondsen. Eerder dit jaar leken pensioenkortingen onvermijdelijk, maar oplopende rentes op staatsleningen leiden mogelijk (en op het nippertje) naar redding.

Record pensioenkassen: €1.281.426.000.000
Arno Reekers, Telegraaf.nl, 08-12-2016
De Nederlandse pensioenfondsen hebben gezamenlijk een record gebroken: nog nooit was er zo veel geld in kas.

Pensioenfondsen stellen gerust: korten waarschijnlijk niet nodig
NOS.nl, 08-12-2016
Het is steeds waarschijnlijker dat grote pensioenfondsen volgend jaar de uitkeringen niet hoeven te verlagen. De financiële positie van de fondsen wordt beter.

'Nederland kan kosten vergrijzing voorlopig nog aan'            
Nu.nl, 07-12-2016
De robuuste economische groei en de effecten van bezuinigingen in Nederland wegen voorlopig op tegen de kosten van de vergrijzing.

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel
Theo Gommer, Pensioenweblog 04-12-2016
We zijn – al jaren – volop bezig met het nieuwe pensioenstelsel. Na de Perspectiefnota van staatssecretaris Klijnsma als reactie op de 4 SER-varianten (van collectief naar individueel) heeft het CPB nu onderzocht dat een collectief systeem tot (maximaal) 7% meer oplevert dan een individueel systeem.

Geen mens die het pensioenstelsel nog snapt
Piet Vogels, De Limburger, 03-12-2016
Geen mens die het pensioenstelsel nog snapt. Laat staan vertrouwt, nu de belofte van een welvaartsvast pensioen al jaren niet wordt waargemaakt. Hoog tijd voor een nieuw en begrijpelijk stelsel.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan
Ilja Boelaars, RTLZ, 03-12-2016
Welgeteld drie instanties brachten deze week een rapport uit over de toekomst van het pensioenstelsel: het Centraal Plan Bureau, Netspar en de Pensioenfederatie. Was het toeval dat deze clubs allemaal tegelijk met een rapport naar buiten kwamen? Nee.

Pensioenfonds voor verloskundigen mag korten op uitkeringen
Jeroen van Wensen, Volkskrant, 02-12-2016
De voorgenomen korting op de pensioenuitkering van verloskundigen is niet in strijd is met regels van de Europese Unie. Dat heeft de rechtbank in Tilburg bepaald. Begin november spande een gepensioneerde vrouw een kort geding aan tegen het pensioenfonds voor verloskundigen SPV.
<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over “de Luxemburg-route”, 29-12-2016

Staatscourant 2016, Nr. 68248, 28-12-2016
Wijziging Pensioenreglement ABP, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Staatsblad 537
Besluit van 20 december 2016 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met toevoeging van te publiceren statistische gegevens en enkele andere wijzigingen

Brief
van Minister Dijsselbloem (Fin) mede namens staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer na vragen over consultatie persoonlijke pensioenproducten, 22-12-2016

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers, 22-12-2016
Notitie evaluatiekader actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Brief van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer over fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens, 22-12-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen van het lid Lodders en het lid Vermeij over het aantal pensioenfondsen, 22-12-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over grensoverschrijdende pensioenregelingen, 21-12-2016
Rapport Grensoverschrijdende pensioenuitvoering

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) over wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen, 21-12-2016

Internetconsultatie wetsvoorstel en amvb waardeoverdracht klein pensioen, 21-12-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over over toezichtsarbitrage en andere gevolgen van de herziene IORP-richtlijn, 21-12-2016

Internetconsultatie wetsvoorstel en amvb waardeoverdracht klein pensioen, 21-12-2016

Brief van staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Eerste Kamer over de stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, 20-12-2016

Kabinetsreactie initiatiefnota over gevolgen ECB-beleid voor pensioenfondsen, 19-12-2016

Brief van staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Eerste Kamer over analyse arrest Hoge Raad over DB-pensioenregeling, 19-12-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer over de toezeggingen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling, 15-12-2016
Impact overstap van vaste mix op lifecycle mix
Onderzoekrapport herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen

Staatscourant 2016, Nr. 67457, 13-12-2016
Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 2 december 2016 houdende wijziging van de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015 (Wijzigingsregeling verslagstaten pensioenfondsen 2016)

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de motie Van Weyenberg (AOW-export), 09-12-2016

Staatscourant 2016, Nr. 66133, 08-12-2016
Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000244350, van de vaststelling van modellen voor het uniform pensioenoverzicht

Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over de aanpassing voorziening AOW-gat, 06-12-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van de leden Vermeij (PvdA) en Vos (PvdA) over het bericht ‘Zzp’er te karig voor pensioen’, 06-12-2016

Rapportage vergelijking rekenmethodieken pensioenuitkomsten, 02-12-2016

Staatscourant 2016, Nr. 64942, 02-12-2016
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2016, 2016-0000236819, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanwijzing van een categorie van personen en verlenging van de pensioenknip

<< Terug
Europese Informatie
   

Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's)
Publicatieblad van de Europese Unie, L 354/37, 23-12-2016

European Commission
Pension Reforms in the EU since the Early 2000's: Achievements and Challenges Ahead
European Economy, Discussion Papers, 42
This paper looks at the pension reforms carried out by EU Member States since 2000 and the challenges that still lie ahead.

<< Terug
Toespraken en Presentaties
   

Speech Bert Boertje 'Trends in het pensioenlandschap'
Pensioenlezing van het Competence Centre for Pension Research, 09-12-2016
In zijn speech noemde Boertje een aantal trends waar de pensioensector mee te maken heeft.

Speech Frank Elderson bij de Kring van Pensioenspecialisten
Spijkenisse, 02-12-2016
Frank Elderson heeft bij het jubileumcongres van de Kring van Pensioenspecialisten gesproken over de veranderingen waar de pensioensector mee te maken heeft, over de toekomst van het pensioenstelsel en de onderwerpen van het toezicht van DNB in 2017.

Netspar
Pensioen: kiezen of delen?
Zeist, PGGM, 01-12-2016
Presentaties:
De waarde van intergenerationeel risico delen in pensioencontracten
- Bas Werker (TiU);
Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van deelnemers? - Roel Mehlkopf (TiU)
Van wetenschap naar praktijk: de SER varianten nader beschouwd - Theo Nijman (Netspar, TiU) 

<< Terug
Boeken
   
SEO; Min. SZW; Min. Financiën; Kok, L.; Gebours, H.
Grensoverschrijdende pensioenuitvoering
Amsterdam : SEO, 2016. 30 p.
SEO-rapport, nr. 2016-86
Sinds 2003 is het in Europa mogelijk voor pensioenfondsen om grensoverschrijdende pensioenregelingen uit te voeren. Pensioeninstellingen uit een andere EU-lidstaat kunnen Nederlandse pensioenregelingen uitvoeren. Omgekeerd kunnen Nederlandse pensioeninstellingen pensioenregelingen van buitenlandse werkgevers uitvoeren. Tweede Kamerleden hebben meerdere malen de zorg geuit dat Nederlandse bedrijven hun pensioen in het buitenland onderbrengen, maar er andersom weinig animo is om buitenlandse pensioenen in Nederland onder te brengen. Naar aanleiding van deze zorgen is er in opdracht van de ministeries van SZW en van Financiën onderzoek gedaan naar de precieze omvang en gevoelde urgentie met betrekking tot grensoverschrijdende dienstverlening.

OECD
OECD pensions outlook 2016
Parijs : OECD, 2016. 181 p.
De pensioenregelingen in verschillende OECD landen kampen nog steeds met de uitdagingen van een ouder wordende bevolking, de financiële en economische crisis en een economische klimaat gekenmerkt door weinig groei en lage rentevoeten. De publicatie onderzoekt hoe de pensioenregelingen in de OECD-landen aan deze uitdagingen het hoofd bieden. Aan de orde komen achtereenvolgens: het veranderende pensioenlandschap: pensioenregelingen met vaste bijdragen en persoonlijke pensioenregelingen worden belangrijker; het belastingvoordeel van pensioenbijdragen; beleidsmaatregelen om de kwaliteit van financieel advies over pensioenen te verbeteren; beleidsoverwegingen inzake lijfrenteverzekeringen; de rol van financieel onderwijs bij beslissingen over pensioenen; het op elkaar afstemmen van de pensioensregelingen voor ambtenaren en werknemers in de privésector.

Netspar; Bonekamp, J.; Bovenberg, L.; Nijman, Th.; Werker, B.
Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen
Tilburg : Netspar, 2016. 7 p.
Netspar Industry series, Occasional-13 / 2016
Het gebruik van een risicovrije rente als projectierente voorkomt ex-ante herverdelingseffecten (later: herverdelingseffecten) tussen leeftijdsgroepen bij toetreding tot de collectieve toedelingskringen die geïntroduceerd worden in de Wet Verbeterde Premieregelingen. Deze notitie bevat inschattingen van de orde van grootte van de herverdelingseffecten bij het gebruik van andere projectierentes. 
 
Netspar; Bonekamp, J.; Bovenberg, L.; Nijman, Th.; Werker, B.
Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen vanuit vermogens per horizon
Tilburg : Netspar, 2016. 15 p.
Netspar Industry series, Occasional-11 / 2016
Dit document bevat een technische beschrijving van het model waarmee de cijfers geproduceerd zijn in de Tabel van het Onderzoeksrapport: Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen. Dit paper redeneert vanuit vermogens per horizon. 
 
Netspar; Bonekamp, J.; Bovenberg, L.; Nijman, Th.; Werker, B.
Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen vanuit aanspraken
Tilburg : Netspar, 2016. 6 p.
Netspar Industry series, Occasional-06 / 2016
Dit document bevat een technische beschrijving van het model waarmee de cijfers geproduceerd zijn in de Tabel van het Onderzoeksrapport: Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen. Dit paper redeneert vanuit aanspraken. 
 
Netspar; Bonekamp, J.; Bovenberg, L.; Nijman, Th.; Werker, B.
Welke vaste dalingen en welk beleggingsbeleid passen bij gewenste uitkeringsprofielen in verbeterde premieregelingen?
Tilburg : Netspar, 2016. 10 p.
Netspar Industry series, Occasional-14 / 2016
De Wet Verbeterde Premieregelingen biedt aanbieders de ruimte om in de uitkeringsfase zowel het beleggingsbeleid als een ('vaste') daling te kiezen. Deze paper geeft aan hoe het beleggingsbeleid en de vaste daling gekozen kunnen worden (zowel in het geval van individuele toedeling als indien gebruik gemaakt wordt van een collectief toedelingsmechanisme) om een, in verwachting, nominaal stabiele uitkering te realiseren waarbij het risico in de jaarlijkse verandering van de uitkering constant blijft. Ook wordt aangegeven hoe de regelgeving betreffende de maximaal te hanteren vaste daling in lagere regelgeving kan worden geïmplementeerd zodat een gelijk speelveld ontstaat tussen verbeterde premieregelingen met individuele en collectieve toedeling.
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Landman, J.
Historisch polderen?!
Pensioen Bestuur & Management, 14 (2017) 1 (jan), p. 15
In deze column pleit de auteur ervoor om te 'polderen' voor de noodzakelijke stappen die we moeten maken voor een toekomstig pensioenstelsel. In vorige eeuwen was er ook al de noodzaak om te 'polderen' in tijden van nood. We moeten kiezen voor samenwerking en eigenaarschap ten behoeve van evolutie en vooruitgang. 
 
Lever, M.
Keuzevrijheid pensioenfonds is uitdagend
Pensioen Bestuur & Management, 14 (2017) 1 (jan), p. 38-39
De liberale partijen D66 en VVD stellen in hun verkiezingsprogramma voor dat deelnemers zelf hun pensioenfonds mogen kiezen. De jongerenorganisaties van D66, PvdA en VVD hebben hiervoor al eerder gepleit. In dit artikel wordt onderzocht wat de voor-en nadelen van concurrentie zijn.. En verder wordt onderzocht wat de ervaringen zijn met keuzevrijheid van aanbieder voor individuele deelnemers in andere landen en bij andere complexe financiële producten. En wat is ervoor nodig om dit goed te laten functioneren? 
 
Montizaan, R.
Doorwerken na de pensioen gerechtigde leeftijd : financiële noodzaak?
Pensioen Bestuur & Management, 14 (2017) 1 (jan), p. 50-51
Het Research Centrum voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft onderzocht hoe de recente ontwikkeling van de arbeidsmarktparticipatie van AOW-gerechtigden op de Nederlandse arbeidsmarkt eruitziet. Het blijkt dat het aantal werkzame ouderen over de periode
2003-2015, mede onder invloed van versoberingen in VUT- en prepensioenregelingen, flink is gestegen. 
 
Cate, M. ten
Ons asociale pensioenstelsel heeft een verbouwing nodig
Idee, 37 (2016) 4 (dec), p. 49-51
De Nederlandse manier van pensioensparen berooft ons van economische groei, zadelt andere landen op met een grote schuld en gaat in tegen de beginselen van onze markteconomie. D66 moet pleiten
voor een sociaal-liberale vorm van pensioenen, in een omslagstelsel. 
 
Huisman, M.
"Het beste pensioen is employability": balans en praktijk na tien interviews over Pensioen 2020
PensioenAdvies, 27 (2016) 12 (dec), p. 6-10
Deeltijdpensioen is de toekomst. Het beste pensioen is employability; het gaat dan ook om investeren in het eigen 'werkzame pensioenleven'. Solidariteit moet gebaseerd zijn op wederkerigheid en collectieve risicodeling. Daar is een zekere mate van verplichte deelname voor nodig. 
 
Busker, H.
Collectieve opbouw pensioen levert het meeste op
Zeggenschap, 27 (2016) 4, p. 24-27
Na de verkiezingen zal de politiek de knoop moeten doorhakken over een nieuw pensioenstelsel. Belangrijk element daarin is de opbouw van het pensioen. Hoewel er brede maatschappelijke consensus lijkt te bestaan dat collectieve opbouw het meeste oplevert, is Han Busker er niet gerust op dat een nieuw kabinet daar ook voor kiest.. 
 
Stevens, L.; Rooijen, M. van
Stelling : volledig fiscaliseren van de AOW is een goede zaak! Voor : fiscalisering AOW is gewenst. Tegen : AOW'ers-tax kan hele AOW gaan opvreten
Pensioen & Praktijk, (2016) 4 (dec), p. 6-7
In dit artikel worden de stellingen voor en tegen het fiscaliseren van de AOW naar voren gebracht. Leo Stevens pleit ervoor om de premieheffing volksverzekeringen te fiscaliseren en te integreren in een gecombineerde loonsom- en vlaktaksbelasting. De resterende complicatie, in de vorm van de bestaande AOW-premievrijstelling voor de AOWgerechtigden, kan geleidelijk worden weggewerkt via flankerende maatregelen (bijvoorbeeld ouderenkorting). Martin van Rooijen is tegen het fiscaliseren van de AOW. Ouderen met een goed aanvullend pensioen zien straks hun hele AOW wegbelast worden. De AOW-verzekering verwordt tot een bijstandsuitkering.

Zonneveld, S.; Jakobsen, K.
Zo krijg je de zzp' er aan een pensioen!
Pensioen & Praktijk, (2016) 4 (dec), p. 20-21
Veel zzp'ers doen niet of nauwelijks iets aan pensioenopbouw. Daarom wordt bij tijd en wijle geopperd zzp' ers daartoe te verplichten. Dat is echter een paardenmiddel en BrightPensioen meent dat er ook andere mogelijkheden zijn om zzp'ers aan het pensioen te krijgen. Bijna twee jaar na de lancering van BrightPensioen hebben we een goed beeld van de belangrijkste oorzaken voor de terughoudendheid van zzp'ers om pensioen op te bouwen. Een constructieve en haalbare oplossing ligt binnen handbereik.

Steen, E. van der; Rozier, P.
Deltaplan voor pensioenen : vastgelopen pensioensector vereist innovatie
Pensioen & Praktijk, (2016) 4 (dec), p. 30-31
De houdbaarheid van ons eens zo benijdenswaardige Nederlandse pensioenstelstel wordt in ras tempo steeds problematischer. Door het ontbreken van een coherente en gedragen visie rond de toekomst van dit stelsel, dreigt een fraaie verworvenheid versneld teloor te gaan. Dit wordt nog versterkt door het zoeken naar een oplossing binnen een (politiek) te beperkte oplossingsruimte.

Heemskerk, M.; Tangelder, J. R. C.
Pensioen wijzigen : klem tussen eigendomsrecht en vetorecht?
Pensioen Magazine, 21 (2016) 12 (dec), p. 6-10
De juridische mogelijkheid voor (ex-) deelnemers om te protesteren tegen pensioenwijzigingen wordt gezien als een belangrijke hindernis voor de door het kabinet en de SER voorgestelde pensioenherziening vanaf 2020. Met name in de economische literatuur worden daarbij eigendomsrechten bij pensioen als bottleneck gezien. Zo staat in het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel dat heldere eigendomsrechten maatschappelijke en juridische conflicten kunnen voorkomen. In dit artikel bespreken de auteurs welke 'eigendomsrechten' deelnemers hebben op het aanvullend pensioen en wat dat betekent voor de mogelijke pensioenwijziging. In dit artikel wordt ook genoemd de SER 'Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling'.
 
Preesman, L. ; Boschman, O.
Tweede kamer ernstig verdeeld over richting pensioenstelsel
Pensioen Pro, (2016) 12 (dec/jan), p. 6-10
Pensioenen worden een belangrijk thema hij de komende verkiezingen. Maar over vrijwel niet een aanpassing zijn de partijen het eens. Zelfs voor het SER pensioencontract : individuele pensioenopbouw met collectieve risicodeling' is geen meerderheid, zo blijkt uit de inventarisatie van Pensioen Pro.

Wijnbergen, S. van
'Nieuw kabinet, ons pensioensysteem staat niet op instorten'
Pensioen Pro, (2016) 12 (dec/jan), p. 28
In deze column wordt het pensioensysteem besproken. De auteur meent dat het pensioensysteem verwarring schept. In het SER advies 'Toekomst pensioenstelsel' vergroot de SER volgens hem de verwarring met tussenvarianten zonder een keuze te maken. Hij noemt aan het eind van de column het Amerikaanse TIAA-pensioenplan voor de onderwijssector. Daar is hij positief over. 'Maar er zijn minder kwetsbare opties dan individuele potjes. Volledige zekerheid kan niet, maar gedeeltelijke zekerheid wel. Dat laat het Amerikaanse TIAA-pensioenplan voor de onderwijssector zien. Een systeem van deels harde en deels zachte rechten dat aansluit bij de verschillende behoefte aan zekerheid bij oud en jong. Jongeren kunnen meer risico aan dan ouderen. Dat levert TIAA door geleidelijk zachte rechten in harde rechten om te zetten.'

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl