Aanmelden  
Donderdag 2 maart 2017
 
In dit nummer oa:
Koploper IMVO
Meedenken
Skills Strategie
Regiodriehoek
Meepraten over pensioen
   
Overleg met SER over prioriteiten voor EU-Voorjaarstop
De komende EU-Voorjaarstop gaat onder meer over het verhogen van de investeringen, het moderniseren van de economie en overheidsfinanciën, maar ook over Brexit. Minister Kamp van EZ besprak met een SER-delegatie de Nederlandse prioriteiten. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Kabinet omarmt aanbevelingen over toekomstgericht beroepsonderwijs
Het kabinet ziet noodzaak in het stimuleren van de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Het wil inzetten op een gebundeld bbl-offensief van werkgevers, werknemers en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs biedt hiervoor aanknopingspunten. Foto Shutterstock
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Voor een sterke regio: meer samenwerking tussen economie, onderwijs en banen

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Maar meer samenwerking binnen deze driehoek brengt regio's verder. Met als resultaat: meer economische groei, een betere concurrentiepositie en meer participatie. Dit constateert de SER in zijn advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Foto Shutterstock

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Kabinetsreactie op rapporten over robotisering arbeidsmarkt

Het kabinet neemt de vraagstukken over robotisering en digitalisering voor de toekomst mee in de beleidsvorming, en roept sociale partners op om met de vraagstukken verder te gaan. Het kabinet is positief over het voornemen van de SER om deze thema’s op te pakken in vervolgadviezen op de verkenning Mens en technologie: samen aan het werk. Foto Shutterstock

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in de culturele sector
Vertegenwoordigers van fondsen, branche- en koepelorganisaties, en deskundigen uit het kunstvakonderwijs en de overheid schoven aan om informatie uit te wisselen over inkomenspositie, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden in de cultuursector. De SER en de Raad voor Cultuur werken aan een vervolg op hun eerdere Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

Voor de Nationale Skills Strategie heeft de SER drie dialoogbijeenkomsten georganiseerd met professionals uit de werelden van onderwijs en werk. De praktijkvoorbeelden uit die bijeenkomsten zijn gebundeld en daarmee beschikbaar voor iedereen die zich inzet voor een Leven Lang Leren. De Nationale Skills Strategie is een samenwerking van rijksoverheid, OESO en SER.  Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER bespreekt IMVO met ambassadeurs

Tijdens de jaarlijkse 'Ambasseursconferentie' lieten 25 Nederlandse ambasseurs zich bijpraten over de stand van zaken rond de IMVO-convenanten, waarmee Nederland sterk aan de weg timmert. Mariëtte Hamer gaf een toelichting over de totstandkoming en de borging van convenanten. Het panelgesprek ging over actuele convenanten en de rol van vakbonden en NGO's daarbij. Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
De achterban over de toekomst van de arbeidsmarkt

Het idee ontstond tijdens het opstellen van de SER-verkenning Mens en technologie: samen aan het werk: laat de achterbannen actief meedenken over de toekomst van de arbeidsmarkt, en geef dat mee aan het nieuwe kabinet. Op de dialoogbijeenkomst van de SER konden leden van werkgeversorganisaties en vakbonden hun ideeën spuien. Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten
De Tweede Kamer heeft bedrijven, maatschappelijke organisaties en adviesraden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over IMVO-convenanten. Namens de SER gaf Mariëtte Hamer een toelichting op de voortgang van de ontwikkeling en de implementatie van de convenanten die bij de SER zijn ondergebracht. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Fransen en Scandinaviërs over persoonlijke dienstverlening
Wat kan Nederland van het buitenland leren over de markt voor persoonlijke dienstverlening? Om dat te weten te komen, liet de SER-commissie Werken en Leven in de Toekomst experts uit de Franse en Scandinavische praktijk aan het woord. In deze landen is de markt voor persoonlijke dienstverlening verder ontwikkeld dan in Nederland. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl